Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 8-10-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het  (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 4-10-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 7-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Er zijn geen openstaande aanbevelingen voor de Statencommissie CS.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 8-10-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 1-10-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

In haar vergadering van 10 september jl. heeft de Commissie aangegeven om met elkaar van gedachten te wisselen over de huidige inhoud en agenda van de Commissie CS.
De bijgevoegde memo en de brief van de Gouverneur d.d. 7 september 2021 betreffende ‘overpeinzingen in het zomerreces’ (bijlage) kunnen daarbij als leidraad dienen.

Doel van deze gedachten wisseling is om bij de commissie het draagvlak te peilen of :
- uitwerking van het onderwerp ‘inhoud agenda CS en informatiepositie Statenlid’ wenselijk is;
- de in de memo opgesomde vragen de juiste richting geven aan deze uitwerking;
- ingestemd kan worden met het in de memo opgenomen procesvoorstel voor uitwerking

Voorstel: behandeling in één termijn

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Op 7 februari 2020 is het Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023 door uw Staten vastgesteld. Ten behoeve hiervan is het informerend stuk 'Eerste Voortgangsrapportage Sociale Agenda opgesteld waarbij terug wordt gekomen op nader in het stuk benoemde moties en toezeggingen en een amendement.
Op de eerste pagina van het informerend stuk wordt verwezen naar een motie van Statenlid Anne Marie Fischer-Otten.
Er staat: 'Motie 2545 Gewijzigd Fischer-Otten c.s. inzake Seniorenbeleid Limburg 2020-2024'. Het motie-nummer 2545 is niet juist, dat moet zijn 2549.
Overigens is het motie-nummer 2549 verder in het stuk juist verwerkt.

Behandelvoorstel:
behandeling in één termijn.

De commissie wordt gevraagd haar standpunt te bepalen over deze eerste voortgangsrapportage.

Toezeggingen

Titel
aanpak van armoede, met specifiek aandacht voor Limburgers met een handicap
gewijzigde) regeling Gemeenschapsaccommodaties
huisvesting senioren
Infographic Sociale Agenda
voortgang en de aanpak inzake de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.