Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 19-11-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Voor agendapunt 8.1 hebben zich 4 insprekers gemeld.

De griffie heeft op 16 november via de e-mail een verzoek van een burger ontvangen om a.s. vrijdag in te spreken op punt 4, toezegging 8962.
Agendapunt 4 betreft het overzicht van Moties en Toezeggingen. De toezegging gaat over de veilige wieleromgeving Leudal.
Op 17 november heeft de griffie deze inspreker, na overleg met de Voorzitter, als volgt via e-mail bericht.
Geachte heer …..
Agendapunt 4 betreft het overzicht van Moties en Toezeggingen. Dat is een ‘actielijst’ bedoeld voor Provinciale Staten en Gedeputeerde(n) om de voortgang van politieke acties en afspraken tussen hen te monitoren. Beraadslagging over nakoming en voortgang van deze politieke actielijst is uitsluitend aan deze twee gremia voorbehouden. Inhoudelijke bespreking in de Commissie van de onderwerpen die op dit overzicht staan vindt plaats indien het betreffende onderwerp als een zelfstandig onderwerp op de agenda staat.. Inspreken over onderwerpen via ‘het overzicht van moties en toezeggingen’ is dan ook niet mogelijk.
Inspreken is – binnen de daartoe geldende spelregels - mogelijk als een onderwerp uit dit overzicht als een afzonderlijk punt op de agenda van de Commissie wordt gezet. Het onderwerp waar u op wilt inspreken staat niet geagendeerd voor deze Commissievergadering .
Om deze reden kan, na overleg met de voorzitter van de Commissie CS, uw verzoek om in te spreken op punt 4 van de agenda “overzicht van Moties en Toezeggingen” dan ook niet worden gehonoreerd.
Ten aanzien van het onderwerp ‘Veilige Wieleromgeving Leudal’ wil ik u er op attenderen dat Provinciale Staten via amendement 113 op 5 november 2021 hebben besloten om hiervoor € 750.000 beschikbaar te stellen aan de gemeente Leudal. Uitvoering van dit besluit geschiedt door Gedeputeerde Staten door het verlenen van een subsidiebeschikking. Mocht u het hier niet mee eens zijn: deze beschikking staat open voor bezwaar en beroep en zal via de wettelijk voorgeschreven weg bekend gemaakt worden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het  (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 15-11-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 18-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 19-11-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 12-11-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

In haar vergadering van 10 september jl. heeft de Commissie aangegeven om met elkaar van gedachten te wisselen over de huidige inhoud en agenda van de Commissie CS.
De bijgevoegde memo en de brief van de Gouverneur d.d. 7 september 2021 betreffende ‘overpeinzingen in het zomerreces’ (bijlage) kunnen daarbij als leidraad dienen.
In haar vergadering van 8 oktober heeft de Commissie dit punt door geschoven naar deze vergadering.

Doel van deze gedachten wisseling is om bij de commissie het draagvlak te peilen of :
- uitwerking van het onderwerp ‘inhoud agenda CS en informatiepositie Statenlid’ wenselijk is;
- de in de memo opgesomde vragen de juiste richting geven aan deze uitwerking;
- ingestemd kan worden met het in de memo opgenomen procesvoorstel voor uitwerking

Voorstel: behandeling in één termijn. De geplande behandelduur is 60 minuten.

Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” is een actualisatie van het door PS vastgestelde Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 “Ruimte voor Cultuur”. Er wordt ingegaan op de impact van de coronacrisis voor het culturele veld en de gevolgen voor ons Cultuurbeleid. Het rapport van de Taskforce BEST is als input gebruikt.

Provinciale Staten is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders, namelijk:
- de uitgangspunten voor het Cultuurbeleid voor de gehele bestuursperiode 2020-2023 (zie paragraaf 1.1). Deze zijn door uw Staten reeds vastgesteld in uw vergadering d.d. 13 december 2019 in het kader van het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021;
- de uitgangspunten voor de Subsidieregeling Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024
(zie paragraaf 2.4).  Deze zijn sonderend behandeld in uw Statencommissie Cultuur en Samenleving d.d. 11 oktober 2019 en door uw Staten reeds vastgesteld in uw vergadering d.d. 13 december 2019 in het kader van het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021;
- het financieel kader 2022-2023 (zie hoofdstuk 5). Hiervoor wordt door middel van onderhavig Statenvoorstel instemming gevraagd.

Voorstel aan Provinciale Staten
Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 ”Veerkracht van Cultuur” vast stellen, waaronder de inzet van de bijbehorende Intensiveringsmiddelen Cultuur en Erfgoed van € 10.898.609,- conform hoofdstuk 5 Het financieel kader.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. De geplande behandelduur is 120 minuten.

Bijlagen

Toezeggingen

Titel
evenwichtig cultuuraanbod
informatie Cultuurbeleidsplan 2022-2023

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.