Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 3 februari 2023

17:00 - 19:00
Locatie

Veldekezaal

Voorzitter
Caldenberg van, M. (Marc)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.


Het openbaar deel van deze vergadering
kan terug gekeken/geluisterd worden via:
https://youtube.com/live/vxlwKgkM\_EM

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 3 februari 2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 1.2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.


  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 1.3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 27-01-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

 4. 1.4

  Behandelvoorstel:
  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties, toezeggingen en aanbevelingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties, toezeggingen of aanbeveling afgedaan.

 5. 1.5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 27-01-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

 6. 1.6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 03-02-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 27-01-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

 7. 1.7
  FINANCIËN
 8. 1.7.1

  In de Controlecommissie van 23 september 2022 is het proces rondom de P&C-cyclus 2023 vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat de jaarstukken 2022 worden voorzien van een analyse door de Griffie en dat hiervoor speerpunten kunnen worden benoemd. De analyse beoogt een handreiking te bieden aan de leden van PS, zodat zij hun controlerende taak beter kunnen invullen.
  De fracties zijn per e-mail van 10 januari 2023, verzocht om de speerpunten, die zij t.b.v. deze analyse wensen mee te geven aan de Griffie uiterlijk 18 januari 2023 kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid hebben de fracties geen gebruik gemaakt.


  Verwezen wordt ook naar de bijgaande memo van de Griffie met een voorstel om de analyse vorm te geven.


  Behandelvoorstel:
  Behandeling in één termijn.
  Voorstel van de Griffie bespreken.

 9. 1.8
  ONDERZOEKSGERELATEERDE ZAKEN
 10. 1.8.1

  Op 29 november 2022 ontving de Controlecommissie van GS een sonderend stuk over het uit te voeren onderzoek ex artikel art. 217a van de Provinciewet (GS DOC 00378176). In 2023 willen GS "de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Provinciale inzet betreffende hoogwaterveiligheid van c.q. het voorkomen van wateroverlast door de Maas " onderzoeken.


  Behandelvoorstel:
  behandeling in één termijn waarbij de Controlecommissie:
  1.  haar bevindingen over het onderzoeksonderwerp aan Gedeputeerde Staten kenbaar maakt;
  2.  PS informeert aan de hand van bijgaande (concept-)brief met het deelverslag van de Controlecommissie over dit onderwerp;
  3. de griffie mandateert om wijzigingen van ondergeschikte aard door te voeren in de brief aan PS.

 11. 1.9

  Op 25 maart 2022 stemde de Controlecommissie ermee in dat  voorbereidingen voor de evaluatie van de ZRK over de periode 2016-2022 konden starten. Op 10 juni heeft de Controlecommissie ingestemd met het onderzoeksvoorstel voor de evaluatie. De evaluatie is uitgevoerd door Berenschot in (ambtelijke) opdracht van de griffies Noord-Brabant en Limburg.  Op 19 januari 2023 werd het eind-concept van het evaluatierapport besproken met de gezamenlijke Programmaraad. Het definitieve evaluatierapport werd op 20 januari 2020 aan beide provincies verzonden. Op 27 januari heeft nog een overleg tussen ZRK en Programmaraad plaatsgevonden waarin de evaluatie ook onderwerp van gesprek was.


  De heer van der Mark van Berenschot is online aanwezig om het rapport toe te lichten en vragen ter zake te beantwoorden.
  De heer Schilder van de ZRK zal ook aanwezig zijn bij de bespreking van dit agendapunt. Hij heeft verzocht om de volgende vragen aan de commissie voor te leggen.

  • Verwachtingen en mogelijkheden ambassadeursrol programmaraad: hoe kan die worden versterkt of moeten we zoeken naar andere vormen van interactie ZRK – PS Limburg?
  • Evenwicht zoeken tussen onafhankelijkheid/afstand en toegankelijkheid/nabijheid van ZRK: hebben we goede balans of mag er iets meer of minder in de formele en informele contacten van bestuur en directeur-secretaris ZRK met PS?
  • Behandeling van rapporten ZRK: deelt controlecommissie constatering van ZRK dat starten met presentatie en daarna pas vragenronde voorkeur heeft boven formeel nog geldende procedure die omgekeerd is (eerst vragenronde, dan op verzoek presentatie)?
  • Hoe ziet de controlecommissie de relatie tussen de eigen (a-politieke) rol en de rol van de vakcommissies bij de behandeling van rekenkamerrapporten?

  Vraag aan de Commissie
  Reflecteren op het rapport met de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen.


  Behandelvoorstel
  Behandeling in een termijn.

 12. 1.10

  Geen bijzonderheden.

 13. 1.11
  Rondvraag en schorsing