Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 15 september 2023

09:00 - 10:25
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Bosch, M.Th. (Mart)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Het openbaar deel van deze vergadering
kan terug gekeken/geluisterd worden via: https://youtube.com/live/5_6iLJYyN4U

Agendapunten

 1. 1.1

  Behandelvoorstel:

  De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 15-9-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  Ter informatie:
  Doel en werkwijze van de Controlecommissie zijn tijdens het scholingsprogramma PS op 16 juni jl. aan de orde geweest.
  De opname kunt u hier terug vinden.

 2. 1.2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 1.3

  De openbare notulen van de Controlecommissie van 3-2-2023 zijn in de vergadering van de Interim Statencommissie vastgesteld op 14-4-2023.

 4. 1.4

  Er zijn geen openstaande moties, toezeggingen of aanbevelingen.

 5. 1.5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-9-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

 6. 1.6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 15-9-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 8-9-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

 7. 1.7
  FINANCIËN
 8. 1.7.1

  De Controle Commissie (verder CC) evalueert jaarlijks de P&C-cyclus. Op basis van deze evaluatie stelt de CC in haar volgende vergadering (6 oktober 2023) de nieuwe planning (2024) van de P&C-cyclus vast. 
  Ten behoeve van deze evaluatie heeft de Griffie in overleg met cluster Financiën dit memo op voor de CC opgesteld.
  Voorgesteld wordt om:
  1. de voorjaarsnota technisch (niet op de inhoudelijke onderwerpen) te evalueren met nadruk op de digitalisering ervan;
  2. een keuze te maken uit één van de varianten genoemd in paragraaf 5 voor de behandeling van de najaarsnota;
  3. de uitgangspunten planning P&C-cyclus 2024 vast stellen met in acht name van de keuze van de CC onder 2;
  4. de Griffie te machtigen om de door de CC gemaakte keuzes te verwerken in de uitgangspunten planning P&C-cyclus 2024 ;
  5. de evaluatie van (het proces van) de jaarrekeningcontrole met de accountant (samen met GS) voor te bereiden (Voorzitter CC in overleg met Griffie) en vervolgens de agenderen voor de CC.

  Aan de CC wordt de vraag voorgelegd of zij de huidige termijn van publicatie jaarstukken met één week willen bekorten of de bestaande termijnen wensen te handhaven.

  Behandelvoorstel: behandeling in één termijn

 9. 1.8

  Geen punten aan de orde

 10. 1.9

  Geen punten aan de orde

 11. 1.10
  REGELING GROTE PROJECTEN
 12. 1.11
  Rondvraag en schorsing