Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CS) Cultuur en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 11 maart 2022

09:00 - 13:50

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 11-3-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Voor agendapunt 7.1 'Beleidsbrief Erfgoed 2022-2023' heeft Esther van Loo zich gemeld om namens drie organisaties, de Raod veur ´t Limburgs,  Veldeke, Levende Talen in te spreken.

  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-3-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 7-3-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 10-3-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-3-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 11-3-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 4-3-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. De Beleidsbrief is geagendeerd op verzoek van dhr. Vervuurt (D66) en Forum voor Democratie. Bespreking was aanvankelijk gepland voor de vergadering van 21 januari jl . Omdat gedeputeerde Gabriëls wegens omstandigheden toen niet aanwezig kon zijn besloot de commissie dit stuk te behandelen in de volgende vergadering.
  De heer Vervuurt heeft zijn verzoek als volgt toegelicht:  Dit met het oog op signalen van spelers in het veld rondom de Limburgse Taal en Cultuur, die hebben aangegeven graag met de regionale politiek in gesprek te gaan over de rol die PS kan spelen in het in stand houden en stimuleren van de Limburgse taal.

  Behandelvoorstel:

  • Toelichting D66 en FvD
  • Reactie Gedeputeerde
  • Behandeling in één termijn

  Toezeggingen

  Titel
  brief GGD inz. meertaligheid jeugd
  Limburgse taal
 8. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 9. Het Statenvoorstel gaat in op de komende Burgertop. Na sondering in uw Commissie van 21 januari 2022 (zie bijlage voor een weergave van de resultaten) stellen GS voor om Provinciale Staten te laten beslissen over de invulling van de Burgertop Limburg als kader voor een opdracht aan Burgerkracht Limburg.

  Voorstel aan Provinciale Staten:
  In te stemmen met het uitwerken van een opdracht van GS aan Burgerkracht Limburg voor het uitvoeren van de Burgertop Limburg binnen de kaders zoals opgenomen in het Statenvoorstel Burgertop Limburg.

  Behandelvoorstel
  Behandeling in twee termijnen

  Toezeggingen

  Titel
  burgertop
 10. Op 21 januari jl. heeft uw Commissie antwoord gegeven op de vragen van het  (eerste) sonderend stuk inzake het adviesrapport van prof. dr. Knottnerus. Naar aanleiding hiervan is een tweede sonderend stuk opgesteld. Daarin worden de volgende vragen aan uw Commissie:

  Verzoek aan de Statencommissie de navolgende vragen te beantwoorden

  • Ziet u de regionale regierol voor de provincie zoals beschreven in bovenstaande door GS gepresenteerde lijn en gevraagd door de kennisinstellingen? Zo niet, welke partij acht u
   beter geschikt om deze samenwerking te organiseren vanuit publiek belang?
  • Hoe ziet u de samenwerking met de stakeholders op regionaal niveau zoals bijvoorbeeld de Brightlands campussen, educatieve agenda Limburg, trendbreuk, positieve gezondheid, onderwijsinstellingen, UMC+, burgerkracht Limburg, Neimed, CBS Heerlen en regiodeals?
  • Stemt u in met een nader onderzoek naar kennisregie en kennismanagement  binnen de provinciale organisatie waarbij de organisatorische en formatieve consequenties in beeld worden gebracht? En welke aanbevelingen (succesfactoren en randvoorwaarden)
   geeft u hiervoor mee (zie ook adviesrapport hoofdstuk 6)?

  Behandelvoorstel: behandeling in één termijn

  Toezeggingen

  Titel
  inzicht in samenwerking bestaande kennisorganisaties
 11. Tijdens de vergadering van uw Commissie d.d. 8 oktober 2021 werd de Eerste Voortgangsrapportage van de Sociale Agenda besproken. Uw Commissie heeft bij de behandeling van dit punt aangegeven de problematiek rond de NEET-jongeren apart te agenderen voor een vergadering van uw Commissie. Ten behoeve van deze bespreking heeft gedeputeerde Van Toorenburg bijgaande mededeling aan uw Commissie toegezonden.  Hierin stelt zij voor de eerst door GS-zijde een  kort wordt ingegaan op de relatie met lijn 2 van de Sociale Agenda en daarna een presentatie over de aanpak RMC regio Noord- en Midden-Limburg volgt.

  ++Behandelingvoorstel  ++
  Toelichting en presentatie (namens) gedeputeerde
  Behandeling in één termijn

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 13. Met de bijgevoegde mededeling portefeuillehouder  komen GS  toezegging 9026 na die tijdens de PS-vergadering van 5 november jl. is gedaan. GS  hebben daarin toegezegd te inventariseren welke rollen de provincie aan neemt op het gebied van arbeidsmarktbeleid om te bezien of en waar er sprake is van mogelijke overlap dan wel leemtes en deze informatie aanbieden aan  uw Staten (toezegging 9026).
  In de vergadering van 21 januari jl. heeft uw Commissie aangegeven dat de bespreking van het onderwerp NEET-jongeren in het bredere verband van het bespreken van de arbeidsmarkt en de tekorten daarop kan worden gezien. Conform deze wens van uw Commissie zijn beide punten in dezelfde vergadering geagendeerd.

  ++Behandelingvoorstel  ++
  Behandeling in één termijn