Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 13-5-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 9-5-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 12-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 13-5-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 6-5-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffiel t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Het punt is geagendeerd op verzoek van  D66 (de heer Vervuurt) en  (CDA (mevrouw Absil)
  D66 (de heer Vervuurt)  heeft zijn verzoek als volgt gemotiveerd:
  Bij het rondetafelgesprek van vrijdag 15 april 2022 is vanuit de commissie CS uitgebreid gesproken met verschillende maatschappelijke partners op het gebied van de Limburgse taal. Een van de veelbesproken documenten aldaar was het stuk PS-DOC-00245358, een notitie waarin deze maatschappelijke partners de introductie van een Hoes veur 't Limburgs bepleitten, iets waarbij naar de provincie wordt gekeken voor (o.a. financiële) ondersteuning. Volgens deze partners is dit document voorgelegd aan GS in de persoon van verantwoordelijk gedeputeerde Gabriels, maar is er om voor PS onduidelijke redenen besloten om dit initiatief niet als dusdanig (dwz in deze vorm/op deze termijn) te ondersteunen. Vanwege deze bestaande onduidelijkheid zouden wij graag, als commissie CS (zoals concluderend besproken in het rondetafelgesprek) in gesprek gaan met de gedeputeerde om te horen over zijn visie op het hoe en waarom van dit dossier, en om te onderzoeken of GS en/of PS ruimte zien om dit initiatief wel/niet te ondersteunen (al dan niet in deze vorm).

  Het CDA (Mevrouw Absil) heeft haar verzoek als volgt toegelicht:
  Er is nieuwe onderlegger gestuurd en er is mededeling pho over kader. Hoe ziet GS deze samenhang en het verzoek voor middelen. Van Hoes veur t Limburgs. CDA wil graag inzicht in de afwegingen van GS om dit verzoek eerder niet toe te kennen en inzicht in de ruimte die er al dan niet is vanuit het kader.

  Behandelvoorstel:
  Toelichting door fractie D66 en CDA,
  Reactie door GS
  Behandeling in één termijn

 8. De VVD (mevrouw Koopman) en Groen Links (de heer Westen) hebben het volgende punt ingebracht voor de rondvraag:

  • Er zijn jarenlang investeringen door de Provincie in Limburg paardensport gedaan. De VVD vraagt aan GS om PS te informeren hoe het nu met de paardensport gaat, de voortgang en wat de resultaten zijn. Aan de Commissie de vraag of zij dit punt voor de eerstvolgende vergadering 9 september geagendeerd wil zien waarbij Limburg Paardensport een presentatie kan geven.

  Het CDA (de heer Meziani) heeft het volgende punt ingebracht voor de rondvraag:

  • De Sarcofaag van Simpelveld is gerestaureerd maar helaas was het museum enige tijd dicht door corona. Deze Sarcofaag is uniek. Er is wereldwijd niets dat vergelijkbaar is met de Simpelveldse Sarcofaag. Op het moment van de ontdekking was er geen goed beveiligd lokaal museum, maar nu is er wel het thermenmuseum in Heerlen. Momenteel staat er een gipsen replica die geen historische sensatie oproept, het is beter die te vervangen door het origineel dat wel charme en uitstraling heeft. We zijn van mening dat je in Heerlen veel meer mee bereikt, ieder onderwijzer en geschiedenis leraar kan jouw uitleggen dat liefde voor geschiedenis begint bij het lokale verleden.
   • We vragen ons af wat de werkelijke reden is om deze Sarcofaag niet in Heerlen te plaatsen?
   • Is het college bereid nog eens naar de mogelijkheid te kijken deze unieke Sarcofaag in Heerlen te plaatsen en voor Limburg te behouden?

  Behandeling bestaat uit de beantwoording door de gedeputeerde van de gestelde vraag. Er is geen debat.

 9. Het Statenvoorstel gaat in op de komende Burgertop. Na sondering in uw Commissie van 21 januari 2022 en bespreking in uw Commissie d.d. 11 maart 2022 van Statenvoorstel G-22-005 (GS DOC00228375) bieden GS een aangepast Statenvoorstel aan met betrekking tot de Burgertop Limburg inclusief het voorgestelde plan van aanpak van Burgerkracht Limburg.

  Voorstel aan Provinciale Staten:
  In te stemmen met het voornemen van GS om een opdracht te verlenen aan Burgerkracht Limburg voor het uitvoeren van de Burgertop Limburg op grond van het plan van aanpak als opgenomen bij dit Statenvoorstel.

  Behandelvoorstel
  Toelichting van de heer Han van den Hoff, directeur-bestuurder Burgerkracht op het Plan van Aanpak waarna de Commissie de gelegenheid krijgt om feitelijke vragen aan hem te stellen.
  Behandeling in twee termijnen

 10. Het CDA (mevrouw Absil) heeft de volgende punten ingebracht voor de rondvraag:

  Brief van Ben van Essen over zorg platteland irt apotheekhoudende huisartsen. Graag visie van GS hierover en hoe we ons netwerk met verzekeraars hierover aanspreken (ook irt eerdere vragen over beschikbaar houden van (huisartsen) zorg

  Mededelingen portefeuillehouders en de kaders voor senioren en basisscholen.
  Reflectie van GS of deze nog samenhangen ergo of bijv kbo of andere organisatie via dit kader mbvo veilig kan stellen.

  Behandeling bestaat uit de beantwoording door de gedeputeerde van de gestelde vraag. Er is geen debat.

  Toezeggingen

  Titel
  huisartsen op het platteland die ook apotheek houden
 11. Met de bijgevoegde mededeling portefeuillehouder komen GS toezegging 9026 na die tijdens de PS-vergadering van 5 november jl. is gedaan. GS hebben daarin toegezegd te inventariseren welke rollen de provincie aan neemt op het gebied van arbeidsmarktbeleid om te bezien of en waar er sprake is van mogelijke overlap dan wel leemtes en deze informatie aanbieden aan uw Staten (toezegging 9026).
  Omdat er onvoldoende tijd resteerde in de vergadering van 11 maart jl. heeft uw commissie dit agendapunt door geschoven naar deze vergadering. In deze vergadering stemde uw commissie er mee in om voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van dit onderwerp een technische briefing te organiseren.

  Behandelingvoorstel
  Omdat het niet mogelijk is gebleken een technische briefing voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling te organiseren wordt voorgesteld om in deze vergadering eerst de technische briefing te doen waarna een behandeling in één termijn kan plaats vinden.

 12. Geen agendapunten

 13. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 14. geen agendapunten

 15. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.