Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 21-1-2022. ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. (LET OP: vanaf 1-1-2022 vervalt voornoemd e-mailadres en kunt u zich via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) aanmelden om in te spreken.)

  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. De concept notulen van de besloten SC CS 3-12-2021 liggen vanaf heden onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie t/m 21-1-2022.

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-1-2022, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 17-1-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 20-1-2022, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-1-2022, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 21-1-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 14-1-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie)  t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. In het uitvoeringsprogramma Sport dat u op 14 december 2021 werd toegezonden blijken enkele onjuistheden te staan. Op 13 januari 2022 zonden GS de aangepaste versie. Deze  aangepaste versie d.d. 13 januari 2022 is als bijlage bijgevoegd en ligt ter bespreking door uw Commissie voor.
  In de begeleidende brief bij het uitvoeringsprogramma Sport d.d. 14 december 2021 is informatie opgenomen die niet in de begeleide brief van 13 januari 2022 staat. Zo wordt in bijlage 1 van de brief d.d. 14 december 2021 ingegaan op de 'Terugkoppeling werksessie Statencommissie Cultuur en Samenleving'. Die informatie staat niet in de begeleidende brief van 13 januari maar wordt wel relevant voor uw Staten geacht. De versie d.d. 14 december 2021 - met het verouderde Uitvoeringsprogramma sport - is daarom ook toegevoegd.

  behandelvoorstel:
  behandeling in één termijn

  Toezeggingen

  Titel
  motie 2652Van Bijnen cs inzake Samen weer Fit en Gezond na COVID19
  Uitvoeringsprogramma sport
 8. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 9. In de mededeling portefeuillehouder wordt een toelichting gegeven op de (gewijzigde) regeling Gemeenschapsaccommodaties en het aantal initiatieven dat niet of anderszins ondersteund wordt. Dit conform toezegging T9007. Het punt is geagendeerd op verzoek van mevrouw Werry-Wetzels.

  Behandelvoorstel:

  • Toelichting CDA
  • Reactie gedeputeerde
  • Behandeling in één termijn.

  Toezeggingen

  Titel
  gemeenschapsaccomodaties
  gemeenschapsaccomodaties
 10. De sonderende Nota gaat in op de organisatie en het onderwerp van de komende Burgertop en benoemt thema's die hieraan raken ( waaronder de geplande Statenconferentie).  GS hebben toegezegd een plan van aanpak te maken voor de Burgertop. Met de uitkomsten van onderstaande sonderende vragen willen GS in in januari/ februari 2022 een uitgewerkt plan van aanpak presenteren.

  Behandelvoorstel: behandeling in één termijn

  Sonderende vragen aan de Commissie
  1. Bent u akkoord met een toespitsing van de Burgertop op de vraagstelling: hoe een impuls kan
  worden gegeven aan veerkracht van kwetsbare groepen en daarmee sociaal herstel?
  2. Bent u akkoord met het positioneren van Burgerkracht Limburg bij de verdere invulling van de
  Burgertop?
  3. Bent u akkoord dat wij de verdere invulling van de Burgertop en de afstemming met de
  Statenconferentie vormgeven in nauwe samenspraak met de PS-werkgroep voor de
  Statenconferentie?
  4. Welke kansen en aandachtspunten wilt u het college meegeven bij de verdere invulling?

  Toezeggingen

  Titel
  burgertop
 11. Het Adviesrapport maakt deel uit van de acties die zijn ingezet naar aanleiding van de wens van uw Staten om aandacht te schenken aan de gevolgen voor Corona op langere termijn. Het rapport werd op 10 december 2021 in een informerende bijeenkomst toegelicht door prof. Knottnerus. Aan de hand van onderstaande vragen wordt bij de Commissie gesondeerd welke elementen bij de uitwerking van het advies van belang worden geacht.
  Een besluitvormend statenstuk kan worden geagendeerd in de commissie CS van 11 maart 2022 en in PS op 1 april 2022.

  Behandelvoorstel: behandeling in één termijn

  Verzoek aan de Statencommissie de navolgende vragen te beantwoorden
  1. Deelt u de analyse- zoals geschetst in het rapport - dat er behoefte is aan een versterking van de
  regionale kennisfunctie ten behoeve van het ‘brede welvaartsdenken’ en het (bij) sturen op de
  langere termijn?
  2. Op welke wijze denkt u dat het provinciale beleid meerwaarde zou kunnen krijgen en verrijkt
  worden met de voorstellen zoals in het rapport gedaan worden? In de informatiesessie op 10
  december jl. kwamen o.a. aan de orde: inpassing van de kennis in de beleidscyclus, kennis
  diendend aan de samenleving, benutting van bestaande kennis, openbare ontsluiting van de
  verzamelde kennis, aansluiting bij de leefwereld van mensen en de stap van kennis naar praktijk
  oftewel uitvoeringskracht en bijsturing.
  3. Hoe denkt u over de essentiële elementen (hoofdstuk 4) én randvoorwaarden (hoofdstuk 6) in
  het adviesrapport zoals met name de in de informatiesessie besproken onafhankelijke positie en
  publieke functie van een kenniscentrum en borging via een onafhankelijke programmaraad.
  4. Wat zijn in de organisatie en governance (hoofdstuk 7) voor u belangrijke elementen om rekening
  mee te houden?
  5. Hoe kijkt u aan de tegen een meerjarige provinciale bijdrage om de kennisfunctie in Limburg
  verder te versterken ( de hoogte hiervan zal afhankelijk zijn van de te kiezen variant)?

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 13. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 14. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.