Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 19 maart 2021

11:30 - 13:30

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Ernst, R.A.M.M. (Roger) (Vice-voorzitter)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Deze commissievergadering (openbaar deel) kan worden teruggekeken/geluisterd via: https://www.youtube.com/watch?v=fpWdAcssPKU

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 19-3-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-3-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

Behandelvoorstel:
U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties en toezeggingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties en toezeggingen afgedaan.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-3-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 19-3-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 12-3-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

In de Controlecommissie van 18-9-2020 zijn de resultaten van de Benchmark Jaarstukken 2019 provincies besproken. Aanleiding voor de benchmark is de omvang van de jaarstukken van de Provincie Limburg. Vanuit de Controlecommissie is ook gevraagd om de methode Duisenberg te integreren in het proces. Dit heeft uiteindelijk geleid tot drie sporen die zijn uitgewerkt:
1. digitalisering van P&C-producten en proces;
2. onderzoek de mogelijkheid het abstractieniveau te verhogen door het aantal programma’s en producten te verminderen;
3. integreer de methode Duisenberg in het proces.

In het memo wordt ingegaan op welke stappen in het proces tot nu toe zijn gezet, gemaakte keuzen naar aanleiding van de positionpapers en het voorgestelde vervolg. Behandeling vindt plaats in 1 termijn.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om:
a. kennis te nemen van de bevindingen van de werkgroep Benchmark Jaarstukken 2019 en methode Duisenberg;
b. als advies mee te geven aan PS om GS de P&C-stukken digitaal te laten aanbieden (ingaande van de jaarstukken 2021);
c. als advies mee te geven aan PS om de huidige structuur en indeling van de P&C-stukken te handhaven;
d. in te stemmen met het procesvoorstel en bijgaande conceptbrief vanuit de Controlecommissie door te leiden via het Presidium naar Provinciale Staten.

Toezeggingen

Titel
digitaal aanbieden planning en controlstukken

In sonderend stuk ‘De Brightlands Rapportage’ (23-2-2021, GS 2021-4362) doen GS een voorstel voor de wijze waar op zij willen gaan rapporteren over de ontwikkelingen per campus via een nieuw op te zetten Brightlands Rapportage. Vanwege de rechtstreeks relatie met de Regeling Grote Projecten waarvan de Controlecommissie als ‘hoeder’ wordt gezien, is vanuit de Griffie voorliggend memo opgesteld, zodat de Controlecommissie de Statencommissie FEB adequaat kan adviseren ten aanzien van de toepassing en afwijking van de RGP bij het voorstel van GS.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om:
a. sonderend stuk ‘De Brightlands Rapportage’ (23-2-2021, GS 2021-4362) en het voorliggend memo met de beschouwing van de Griffie in onderlinge samenhang te bespreken;
b. een advies van de Controlecommissie te formuleren, met name aangaande het door GS af mogen wijken van het gestelde in de RGP;
c. het onder b. bedoelde advies (samen met het deelverslag van de Controlecommissie voor dit agendapunt) aan te bieden aan PS zodat dit betrokken kan worden bij de sonderende behandeling van het GS-stuk in de Statencommissie FEB (gepland 21-5-2021).