Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 24 september 2021

12:30 - 14:30

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Caldenberg van, M. (Marc)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Deze commissievergadering (openbaar deel) kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://www.youtube.com/watch?v=GChYvgldqWY

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 24-9-2021 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

 4. Behandelvoorstel:
  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties, toezeggingen en aanbevelingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties, toezeggingen of aanbeveling afgedaan.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 24-9-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

 7. Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. PS stellen de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie. Deloitte is de door PS aangewezen accountant om de jaarrekening te controleren. Deloitte verstrekt daartoe een controleverklaring en brengt een verslag van bevindingen uit (accountantsverslag). In de vergadering van 11-6-2021 heeft uw commissie behandeling van de jaarstukken doorgeschoven naar deze vergadering omdat de controleverklaring van Deloitte nog niet was ontvangen. Besluitvorming door PS is voorzien op 30-09-2021.

  Op 15-9-2021 zonden Gedeputeerde Staten het ‘Gewijzigd Statenvoorstel Jaarstukken 2020’, de ‘Gewijzigde Jaarstukken 2020’ en de ‘Reactie Gedeputeerde Staten op het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020’ (met als bijlage het accountantsverslag) toe. In de begeleidende brief bij het ‘Gewijzigde Statenvoorstel’ worden de redenen voor deze wijzigingen toegelicht. De Controleverklaring van de accountant  is intussen ook ontvangen zodat alle stukken voor PS beschikbaar zijn om een besluit te nemen over de vaststelling van de jaarstukken.

  Behandeling door uw Commissie dient plaats te vinden op basis van Gewijzigd Statenvoorstel Jaarstukken 2020’, de ‘Gewijzigde Jaarstukken 2020’.
  Technische behandeling van de jaarstukken in twee termijnen. Behalve GS zijn ook de accountant en de Statenonderzoeker aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken.

 8. De voorliggende memo is in overleg met dhr. Van Wageningen, die het onderwerp in bracht, opgesteld en verder ingekaderd. De bredere titel ‘infosessie budgetrecht’ is door deze inkadering gewijzigd naar “Bevoegdheid PS bij tussentijdse wijzigingen van verbonden partijen”.

  behandelvoorstel
  naar aanleiding van de memo een standpunt in nemen of PS voldoende in stelling is om haar controlerende taak uit te voeren als een verbonden partij dat doel wijzigt

  Toezeggingen

  Titel
  verbonden partijen
 9. Geen bijzonderheden.

 10. Geen bijzonderheden.