Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 22 januari 2021

12:00 - 14:00

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Caldenberg van, M. (Marc)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Deze commissievergadering (openbaar deel) kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://youtu.be/ORLxkuUQXrY

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 22-1-2021  vast te stellen onder toevoeging van agendapunt 1.9.1. (zie motivering bij betreffend agendapunt)

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Wil Voorter.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 15-1-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Wil Voorter.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

Behandelvoorstel:
U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties en toezeggingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties en toezeggingen afgedaan.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 15-1-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Wil Voorter.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 22-1-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 15-1-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Wil Voorter. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

In de Controlecommissie van 18-11-2020 is het proces rondom de P&C-cyclus 2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat de jaarstukken 2020 worden voorzien van een analyse door de Griffie en dat hiervoor speerpunten kunnen worden benoemd. De analyse beoogt een handreiking te bieden aan de leden van PS, zodat zij hun controlerende taak adequaat kunnen invullen.

De fracties zijn per e-mail van 7-12-2020 en herinneringsmail van 4-1-2021, verzocht om de speerpunten, die zij t.b.v. deze analyse wensen mee te geven aan de Griffie uiterlijk 6-1-2021 kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid hebben geen fracties gebruik gemaakt.
Verwezen wordt ook naar de bijgaande memo.

Behandelvoorstel:
Besluiten om geen speerpunten te benoemen t.b.v. de analyse van de jaarstukken 2020 door de Griffie.

Toezeggingen

Titel
aanvulling toelichting jaarstukken, wat merken de Limburgers hiervan

Op 24-1-2020 heeft de Controlecommissie bij de behandeling van het Onderzoeksprogramma 2020 van PS aangegeven om in 2020 een drietal onderwerpen te willen opstarten waaronder een onderzoek naar VTH taken bij Chemelot. Aangezien GS echter, naar aanleiding van de gewijzigde motie 2528, voornemens was een art. 217a-onderzoek uit te voeren naar VTH taken RUD’s Limburg, is op 5-6-2020 besloten om vooralsnog af te zien van dit onderzoek. Wel zijn in overleg met GS onderzoeksvragen toegevoegd aan het art. 217a-onderzoek. Het art. 217a-onderzoek is inmiddels afgerond en het onderzoeksrapport ligt nu voor.

Behandelvoorstel:

  1. Het onderzoeksrapport bespreken en bepalen of aanvullend onderzoek gewenst is;
  2. Het onderzoeksrapport door leiden naar de commissie RLN, al dan niet voorzien van een advies van de Controlecommissie.

Op 26-11-2020 hebben GS (conform de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020) het sonderend stuk ‘Onderzoeksvoorstel onderzoek ex art. 217a PW voor 2021’ (GS2020/48145) aangeboden aan PS. Het door GS gekozen onderwerp van onderzoek is ‘de provinciale inhoudelijke sturing op en toetsing van de aan de provinciale subsidiebeschikkingen verbonden (resultaat- en/of inspannings)verplichtingen’.

Behandelvoorstel:

  1. Het sonderend stuk in één termijn bespreken en het gevoelen van de Controlecommissie aangaande genoemd onderzoeksonderwerp aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken;
  2. PS middels bijgaand Informerend stuk (met als bijlage het deelverslag van de Controlecommissie aangaande dit agendaonderdeel) te informeren over de bevindingen van de Controlecommissie aangaande het door GS gekozen onderwerp en de aanpak van het onderzoek;
  3. De voorzitter mandateren om wijzigingen van ondergeschikte aard te mogen doorvoeren in het Informerend stuk voor PS.

Toezeggingen

Titel
onderzoeksvoorstel 217aPW inhoudelijke sturing en toetsing op provinciale subsidies

In bijgaande brief wordt gevraagd of de Controlecommissie van mening is of het nemen van hydrologische maatregelen voor het Natura 2000 gebied Mariapeel belemmerend kan werken in relatie tot het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de effectiviteit van de gedane investeringen in de natuur in de Peelvenen.

Aangezien gevraagd wordt om een reactie vóór maart 2021 (in verband met de deadline voor de specifieke uitkering (SPUK) die met LNV o.a. hierover zal worden afgesloten) wordt voorgesteld om deze brief aan de agenda toe te voegen. De ZRK heeft een soortgelijke brief ontvangen en daarom is met de heer Schilder, directeur ZRK, afgesproken dat hij nog vóór de vergadering van de Controlecommissie 22-1-2021 hun concept-reactie aan ons zal doen toekomen. Deze zal, zodra die binnen is, meteen aan de stukken worden toegevoegd.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om een standpunt in te nemen ten aanzien van de in de brief geformuleerde vraag en Gedeputeerde Staten hierover te informeren.