Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 11 juni 2021

11:30 - 13:15

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Caldenberg van, M. (Marc)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Deze commissievergadering (openbaar deel) kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://youtu.be/SOWZnmohdaA

Agenda documenten

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 11-6-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-6-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

Behandelvoorstel:
U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties en toezeggingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties en toezeggingen conform afgedaan.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-6-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 11-6-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 4-6-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

Voor een adequate behandeling door PS en een volledige afwikkeling conform de wettelijke eisen dienen de jaarstukken te worden voorzien van een controleverklaring. In zijn brief van 6-5-2021 licht de accountant toe waarom hij deze verklaring nog niet verstrekt.  Bij brief van 25-5-2021 (2021/13005) stellen GS daarom voor om de behandeling van de jaarstukken verder uit te stellen. In de Vergaderkalender  2021 is behandeling van de jaarstukken door PS op 24 juni voorzien. Het Presidium zal op 11 juni ('s ochtends) besluiten over de agenda van PS op 24 juni.  Conform protocol zijn in de ISC d.d. 1 juni vragen gesteld over voornoemde brieven van GS en accountant. De accountant heeft naar aanleiding hiervan zijn standpunt toegelicht.

Behandeling in één termijn:
Aan de Controlecommissie wordt gevraagd om:
1.    een standpunt in te nemen ten aanzien van het door GS voorgestelde proces als gevolg van het vooralsnog ontbreken van de controleverklaring
2.    hierbij aan te geven of  behandeling van de jaarstukken door deze Commissie is uit te stellen totdat de controleverklaring is ontvangen danwel
       over te gaan tot behandeling van de jaarstukken en deze opnieuw te agenderen  in deze commissie nadat de controleverklaring is ontvangen

In de Controlecommissie van 18-9-2020 is het proces rondom de P&C-cyclus 2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat de Begroting 2022 wordt voorzien van een analyse door de Griffie. Naar aanleiding van het verzoek aan de fracties om de speerpunten t.b.v. deze analyse aan te leveren zijn geen suggesties ontvangen.  In de bijgevoegde memo wordt een invulling voorgesteld waarmee de analyse in algemene zin meerwaarde heeft bij de behandeling van de begroting door PS.

Behandeling in één termijn.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt voorgesteld om:
besluiten om de analyse van de begroting 2022 aan de hand van een viertal vragen (zoals in dit memo geformuleerd) vorm te geven.

Op grond van de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg stelt de Controlecommissie de procedure en termijnen vast met betrekking tot de planning- en controlecyclus.

Bijgevoegd treft u het document P&C cyclus: evaluatie 2021 en uitgangspunten 2022 aan. Dit document is opgesteld op basis van de werkwijze in 2020-2021.

Behandeling in één termijn

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd:
- in 1 termijn bepalen of en zo ja welke uitgangspunten P&C-cyclus u m.b.t. het jaar 2022 wenst te wijzigen;
- de Griffie de opdracht te geven om de uitkomsten van deze evaluatie uit te werken in een planning van de P&C-cyclus en deze planning te agenderen voor de Controlecommissie van september 2021.

De Controlecommissie (CC) is conform het Statenbesluit P-19-013 belast met de RGP. Om deze taak adequaat uit te kunnen voeren en overzicht te houden, stelt de Griffie 2 maal per jaar een overzicht op met procesinformatie.

De Commissie wordt gevraagd om:
kennis te nemen van de bijgevoegde procesinformatie Regeling Grote Projecten.