Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 19-1-2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:34 - 00:07:17 - Seat 1
  00:07:17 - 00:07:39 - Seat 13
  00:07:39 - 00:07:46 - Seat 1
  00:07:46 - 00:07:49 - Seat 13
  00:07:49 - 00:10:00 - Seat 1
  00:10:03 - 00:14:18 - Seat 14
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er hebben zich 3 insprekers gemeld voor agendapunt 7.1, te weten:
  - mevrouw Pelzer spreekt als voorzitter namens Limburgse Bond van Tamboerkorpsen;
  - de heer Van Loo namens Coöperatie Erfgoed Limburg u.A;
  - de heer Steinhage namens Limburg Marketing.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 8.1, te weten:
  - de heer Ten Kate namens Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK).

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-1-2024,12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 15-1-2024. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 18-1-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-1-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

  00:10:23 - 00:14:18 - Seat 14
 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 19-1-2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 12-1-2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

  00:10:36 - 00:14:18 - Seat 14
 7. 7

  00:10:40 - 00:14:18 - Seat 14
 8. 7.1

  Deze sonderende notitie betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zullen de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken worden (19 en 29 januari 2024).


  Technische vragen kunnen voorafgaande aan de vergadering schriftelijk worden gesteld. Deze zullen niet in de commissie worden behandeld.


  In het sonderend stuk staan een 3-tal sonderende vragen. U wordt verzocht bij uw inbreng in te gaan op de sonderende vragen, zijnde:


  1. Voor alle provinciale concept-beleidskaders is er een zogeheten ‘doelenboom’ opgesteld waarin de provinciale bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact is beschreven. In de doelenboom van het concept-beleidskader Cultuur en Erfgoed voor Iedereen geven we een overzicht van de impact, outcome, output en activiteiten die we met dit beleidskader beogen. Hoe reflecteert u hierover?
  2. Alle provinciale concept-beleidskaders hebben een paragraaf opgenomen over de ‘organisatie van de uitvoering’. Daarin zijn de provinciale rol en de afhankelijkheden beschreven die in de uitvoering aan de orde zijn. Hoe reflecteert u hierover?
  3. In de voorbereiding van het beleidskader bent u via PS on tour en werkbezoeken geïnformeerd over een aantal thema’s uit het kader. Over welke thema’s zou u in 2024 verder nog nader geïnformeerd willen worden, hetzij via een infosessie, hetzij via een werkbezoek?


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd op de vragen in te gaan in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 105 minuten (spreektijd per fractie 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Informeren over voordracht BIS-regeling 2025-2028
  Mogelijk betrekken Berenschot rapport 'In de schijnwerpers' bij het beleidskader Cultuur en Erfgoed
  Opnemen majeure wijzigingen subsidieregelingen
  Toevoegen overzicht uitgesplitste financiën in beleidskader
  00:10:45 - 00:14:18 - Seat 14
  00:14:19 - 00:14:21 - Seat 1
  00:14:21 - 00:19:48 - Seat 14
  00:19:48 - 00:19:59 - Seat 1
  00:19:59 - 00:21:22 - Seat 14
  00:21:22 - 00:21:28 - Seat 1
  00:21:28 - 00:21:32 - Seat 14
  00:21:32 - 00:21:42 - Seat 21
  00:21:42 - 00:21:57 - Seat 14
  00:21:57 - 00:22:09 - Seat 21
  00:22:09 - 00:22:24 - Seat 14
  00:22:24 - 00:22:33 - Seat 1
  00:22:33 - 00:22:54 - Seat 24
  00:22:54 - 00:22:55 - Seat 14
  00:22:55 - 00:23:13 - Seat 1
  00:23:13 - 00:27:44 - Seat 14
  00:27:44 - 00:27:52 - Seat 1
  00:27:52 - 00:28:06 - Seat 16
  00:28:06 - 00:29:04 - Seat 14
  00:29:04 - 00:29:05 - Seat 16
  00:29:05 - 00:29:17 - Seat 14
  00:29:17 - 00:29:22 - Seat 16
  00:29:22 - 00:29:32 - Seat 14
  00:29:32 - 00:30:12 - Seat 1
  00:30:13 - 00:35:00 - Seat 22
  00:35:00 - 00:35:14 - Seat 1
  00:35:14 - 00:36:20 - Seat 22
  00:36:20 - 00:36:28 - Seat 1
  00:36:28 - 00:40:19 - Seat 21
  00:40:19 - 00:40:22 - Seat 1
  00:40:22 - 00:40:23 - Seat 21
  00:40:23 - 00:43:11 - Seat 19
  00:43:13 - 00:43:17 - Seat 1
  00:43:17 - 00:46:29 - Seat 17
  00:46:30 - 00:46:33 - Seat 1
  00:46:36 - 00:49:37 - Seat 16
  00:49:38 - 00:49:50 - Seat 1
  00:49:50 - 00:52:37 - Seat 11
  00:52:39 - 00:52:47 - Seat 1
  00:52:47 - 00:54:22 - Seat 10
  00:54:22 - 00:54:24 - Seat 24
  00:54:24 - 00:54:29 - Seat 10
  00:54:29 - 00:54:30 - Seat 1
  00:54:30 - 00:54:33 - Seat 10
  00:54:33 - 00:55:07 - Seat 17
  00:55:07 - 00:55:08 - Seat 10
  00:55:08 - 00:55:28 - Seat 1
  00:55:28 - 00:59:52 - Seat 10
  00:59:52 - 00:59:56 - Seat 1
  00:59:56 - 01:00:37 - Seat 10
  01:00:37 - 01:00:40 - Seat 1
  01:00:40 - 01:04:02 - Seat 9
  01:04:02 - 01:04:06 - Seat 9
  01:04:06 - 01:06:55 - Seat 9
  01:06:55 - 01:06:56 - Seat 1
  01:06:56 - 01:07:10 - Seat 9
  01:07:10 - 01:07:14 - Seat 1
  01:07:14 - 01:09:57 - Seat 8
  01:09:57 - 01:10:01 - Seat 1
  01:10:01 - 01:15:03 - Seat 6
  01:15:03 - 01:15:04 - Seat 6
  01:15:04 - 01:15:06 - Seat 1
  01:15:06 - 01:15:08 - Seat 6
  01:15:08 - 01:15:10 - Seat 1
  01:15:10 - 01:15:25 - Seat 6
  01:15:25 - 01:15:29 - Seat 1
  01:15:30 - 01:19:27 - Seat 4
  01:19:27 - 01:19:37 - Seat 4
  01:19:37 - 01:19:40 - Seat 1
  01:19:40 - 01:25:34 - Seat 28
  01:25:34 - 01:25:38 - Seat 1
  01:25:38 - 01:26:17 - Seat 9
  01:26:18 - 01:26:19 - Seat 1
  01:26:19 - 01:28:41 - Seat 28
  01:28:41 - 01:28:43 - Seat 1
  01:28:43 - 01:28:44 - Seat 28
  01:28:44 - 01:29:12 - Seat 11
  01:29:12 - 01:29:13 - Seat 28
  01:29:13 - 01:29:14 - Seat 1
  01:29:14 - 01:35:31 - Seat 28
  01:35:31 - 01:35:33 - Seat 21
  01:35:33 - 01:35:37 - Seat 28
  01:35:37 - 01:35:38 - Seat 1
  01:35:38 - 01:35:40 - Seat 28
  01:35:40 - 01:35:50 - Seat 21
  01:35:50 - 01:35:51 - Seat 28
  01:35:51 - 01:36:49 - Seat 21
  01:36:49 - 01:36:53 - Seat 28
  01:36:53 - 01:36:55 - Seat 21
  01:36:55 - 01:36:59 - Seat 28
  01:36:59 - 01:37:11 - Seat 21
  01:37:12 - 01:38:41 - Seat 28
  01:38:41 - 01:38:42 - Seat 19
  01:38:42 - 01:38:44 - Seat 28
  01:38:44 - 01:38:49 - Seat 19
  01:38:49 - 01:38:50 - Seat 28
  01:38:50 - 01:38:59 - Seat 19
  01:39:02 - 01:39:13 - Seat 28
  01:39:13 - 01:39:15 - Seat 1
  01:39:15 - 01:42:50 - Seat 28
  01:42:50 - 01:42:51 - Seat 1
  01:42:51 - 01:44:02 - Seat 9
  01:44:05 - 01:44:59 - Seat 28
  01:45:00 - 01:45:14 - Seat 9
  01:45:15 - 01:45:16 - Seat 1
  01:45:16 - 01:45:30 - Seat 28
  01:45:30 - 01:45:34 - Seat 22
  01:45:34 - 01:45:37 - Seat 28
  01:45:37 - 01:45:53 - Seat 22
  01:45:54 - 01:45:55 - Seat 1
  01:45:55 - 01:46:06 - Seat 28
  01:46:06 - 01:46:09 - Seat 1
  01:46:09 - 01:47:00 - Seat 11
  01:47:01 - 01:47:02 - Seat 1
  01:47:02 - 01:51:41 - Seat 28
  01:51:41 - 01:51:42 - Seat 17
  01:51:42 - 01:51:43 - Seat 28
  01:51:43 - 01:51:47 - Seat 17
  01:51:47 - 01:51:48 - Seat 28
  01:51:48 - 01:52:13 - Seat 17
  01:52:13 - 01:52:31 - Seat 1
  01:52:31 - 01:57:30 - Seat 28
  01:57:30 - 01:57:32 - Seat 28
  01:57:32 - 01:58:16 - Seat 17
  01:58:16 - 01:58:17 - Seat 17
  01:58:17 - 01:59:26 - Seat 1
  01:59:26 - 01:59:28 - Seat 1
  01:59:28 - 02:00:05 - Seat 1
  02:00:06 - 02:03:44 - Seat 28
  02:03:44 - 02:03:46 - Seat 10
  02:03:46 - 02:03:49 - Seat 28
  02:03:49 - 02:04:09 - Seat 10
  02:04:09 - 02:04:10 - Seat 28
  02:04:10 - 02:04:11 - Seat 10
  02:04:11 - 02:07:55 - Seat 28
  02:07:55 - 02:07:56 - Seat 6
  02:07:56 - 02:08:28 - Seat 6
  02:08:28 - 02:08:29 - Seat 1
  02:08:29 - 02:09:38 - Seat 28
  02:09:38 - 02:09:39 - Seat 28
  02:09:39 - 02:09:46 - Seat 9
  02:09:46 - 02:09:48 - Seat 28
  02:09:48 - 02:09:54 - Seat 9
  02:09:54 - 02:11:05 - Seat 28
  02:11:06 - 02:11:08 - Seat 1
  02:11:09 - 02:11:49 - Seat 19
  02:11:49 - 02:11:51 - Seat 1
  02:11:51 - 02:12:08 - Seat 28
  02:12:08 - 02:12:10 - Seat 19
  02:12:10 - 02:12:13 - Seat 28
  02:12:13 - 02:12:17 - Seat 1
  02:12:17 - 02:14:12 - Seat 28
  02:14:12 - 02:14:13 - Seat 28
  02:14:13 - 02:14:37 - Seat 19
  02:14:37 - 02:14:54 - Seat 28
  02:14:57 - 02:15:26 - Seat 28
  02:15:29 - 02:15:44 - Seat 1
  02:15:44 - 02:16:10 - Seat 19
  02:16:10 - 02:16:11 - Seat 1
  02:16:11 - 02:17:12 - Seat 28
  02:17:14 - 02:17:16 - Seat 1
  02:17:17 - 02:18:50 - Seat 9
  02:18:52 - 02:19:57 - Seat 28
  02:19:58 - 02:20:00 - Seat 1
  02:20:00 - 02:20:48 - Seat 6
  02:20:49 - 02:20:50 - Seat 1
  02:20:50 - 02:22:19 - Seat 28
  02:22:20 - 02:22:21 - Seat 6
  02:22:21 - 02:22:22 - Seat 1
  02:22:22 - 02:22:33 - Seat 6
  02:22:33 - 02:22:34 - Seat 1
  02:22:34 - 02:23:44 - Seat 28
  02:23:47 - 02:23:54 - Seat 1
  02:23:54 - 02:24:18 - Seat 4
  02:24:18 - 02:24:19 - Seat 1
  02:24:20 - 02:26:06 - Seat 28
  02:26:08 - 02:27:01 - Seat 1
  02:27:01 - 02:27:20 - Seat 28
  02:27:21 - 02:27:28 - Seat 1
  02:27:28 - 02:27:36 - Seat 1
  02:27:36 - 02:27:43 - Seat 28
  02:27:44 - 02:27:57 - Seat 1
  02:27:57 - 02:28:34 - Seat 1
  03:12:19 - 03:12:50 - Seat 1
  03:12:50 - 03:17:37 - Seat 4
 9. 7.2

  Deze sonderende notitie betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zullen de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken worden (19 en 29 januari 2024).


  Technische vragen kunnen voorafgaande aan de vergadering schriftelijk worden gesteld. Deze zullen niet in de commissie worden behandeld.


  In het sonderend stuk staan een 3-tal sonderende vragen. U wordt verzocht bij uw inbreng in te gaan op de sonderende vragen, zijnde:


  1. Voor alle provinciale concept-beleidskaders is er een zogeheten ‘doelenboom’ opgesteld waarin de provinciale bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact is beschreven. In de doelenboom van het concept-beleidskader Samen Leven en Bestaanszekerheid geven we een overzicht van de impact, outcome, output en activiteiten die we met dit beleidskader beogen. Hoe reflecteert u hierover?
  2. Alle provinciale concept-beleidskaders hebben een paragraaf opgenomen over de ‘organisatie van de uitvoering’. Daarin zijn de provinciale rol en de afhankelijkheden beschreven die in de uitvoering aan de orde zijn. Hoe reflecteert u hierover?
  3. In de voorbereiding van het beleidskader bent u via PS on tour en werkbezoeken geïnformeerd over een aantal thema’s uit het kader. Over welke thema’s zou u in 2024 verder nog nader geïnformeerd willen worden, hetzij via een infosessie, hetzij via een werkbezoek?  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd op de vragen in te gaan in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 105 minuten (spreektijd per fractie 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Aanscherpen doelen en bijbehorende indicatoren in beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid
  In gesprek gaan met Stichting Mendoo m.b.t. toelaten huisdieren op opvanglocaties
  03:16:18 - 03:17:37 - Seat 4
  03:17:37 - 03:17:40 - Seat 1
  03:17:40 - 03:23:32 - Seat 1
  03:23:33 - 03:23:36 - Seat 1
  03:23:36 - 03:28:07 - Seat 7
  03:28:07 - 03:28:11 - Seat 1
  03:28:11 - 03:29:46 - Seat 8
  03:29:46 - 03:29:49 - Seat 1
  03:29:50 - 03:35:58 - Seat 10
  03:35:58 - 03:36:02 - Seat 1
  03:36:02 - 03:39:17 - Seat 11
  03:39:17 - 03:39:18 - Seat 1
  03:39:18 - 03:39:21 - Seat 11
  03:39:21 - 03:39:22 - Seat 12
  03:39:22 - 03:39:24 - Seat 11
  03:39:24 - 03:43:59 - Seat 12
  03:43:59 - 03:44:03 - Seat 1
  03:44:03 - 03:46:50 - Seat 15
  03:46:50 - 03:46:55 - Seat 1
  03:46:55 - 03:46:57 - Seat 15
  03:46:57 - 03:47:08 - Seat 4
  03:47:09 - 03:47:10 - Seat 1
  03:47:10 - 03:49:08 - Seat 15
  03:49:08 - 03:49:09 - Seat 20
  03:49:09 - 03:49:18 - Seat 20
  03:49:19 - 03:49:20 - Seat 1
  03:49:21 - 03:49:38 - Seat 15
  03:49:38 - 03:49:40 - Seat 1
  03:49:40 - 03:49:43 - Seat 1
  03:49:43 - 03:49:48 - Seat 15
  03:49:48 - 03:49:50 - Seat 15
  03:49:51 - 03:50:38 - Seat 10
  03:50:38 - 03:50:40 - Seat 1
  03:50:40 - 03:51:18 - Seat 15
  03:51:19 - 03:51:26 - Seat 1
  03:51:26 - 03:55:02 - Seat 1
  03:55:02 - 03:55:04 - Seat 1
  03:55:05 - 03:59:14 - Seat 17
  03:59:15 - 03:59:18 - Seat 1
  03:59:18 - 04:02:16 - Seat 19
  04:02:17 - 04:02:20 - Seat 1
  04:02:20 - 04:07:01 - Seat 20
  04:07:01 - 04:07:07 - Seat 1
  04:07:07 - 04:07:38 - Seat 4
  04:07:38 - 04:07:40 - Seat 20
  04:07:40 - 04:08:15 - Seat 4
  04:08:15 - 04:08:20 - Seat 1
  04:08:21 - 04:09:11 - Seat 10
  04:09:11 - 04:09:14 - Seat 20
  04:09:14 - 04:09:15 - Seat 1
  04:09:15 - 04:10:45 - Seat 20
  04:10:45 - 04:10:46 - Seat 1
  04:10:46 - 04:10:47 - Seat 20
  04:10:47 - 04:10:54 - Seat 1
  04:10:54 - 04:12:09 - Seat 20
  04:12:10 - 04:12:15 - Seat 1
  04:12:15 - 04:17:23 - Seat 23
  04:17:23 - 04:17:25 - Seat 1
  04:17:25 - 04:19:07 - Seat 23
  04:19:07 - 04:19:12 - Seat 1
  04:19:12 - 04:19:14 - Seat 23
  04:19:14 - 04:20:00 - Seat 15
  04:20:00 - 04:20:02 - Seat 1
  04:20:02 - 04:20:57 - Seat 23
  04:20:57 - 04:21:00 - Seat 1
  04:21:00 - 04:21:01 - Seat 4
  04:21:01 - 04:21:04 - Seat 23
  04:21:04 - 04:21:33 - Seat 1
  04:21:33 - 04:21:34 - Seat 1
  04:21:34 - 04:22:00 - Seat 23
  04:22:00 - 04:22:08 - Seat 1
  04:22:08 - 04:22:29 - Seat 23
  04:22:30 - 04:22:37 - Seat 1
  04:25:07 - 04:25:11 - Seat 1
  04:25:51 - 04:26:08 - Seat 1
  04:26:08 - 04:29:57 - Seat 28
  04:29:57 - 04:29:58 - Seat 1
  04:29:58 - 04:29:59 - Seat 28
  04:29:59 - 04:30:07 - Seat 20
  04:30:07 - 04:30:08 - Seat 28
  04:30:08 - 04:30:22 - Seat 1
  04:30:22 - 04:36:26 - Seat 28
  04:36:26 - 04:36:27 - Seat 1
  04:36:27 - 04:37:30 - Seat 20
  04:37:31 - 04:37:32 - Seat 20
  04:37:32 - 04:37:34 - Seat 1
  04:37:34 - 04:37:35 - Seat 20
  04:37:35 - 04:39:14 - Seat 28
  04:39:14 - 04:39:15 - Seat 1
  04:39:15 - 04:39:16 - Seat 28
  04:39:16 - 04:39:55 - Seat 10
  04:39:55 - 04:39:56 - Seat 28
  04:39:56 - 04:39:57 - Seat 1
  04:39:57 - 04:42:23 - Seat 28
  04:42:23 - 04:42:25 - Seat 11
  04:42:25 - 04:42:27 - Seat 28
  04:42:27 - 04:42:37 - Seat 11
  04:42:37 - 04:42:38 - Seat 28
  04:42:38 - 04:43:19 - Seat 11
  04:43:19 - 04:43:59 - Seat 28
  04:43:59 - 04:44:01 - Seat 1
  04:44:01 - 04:44:02 - Seat 28
  04:44:02 - 04:44:23 - Seat 16
  04:44:23 - 04:44:25 - Seat 1
  04:44:26 - 04:45:18 - Seat 28
  04:45:18 - 04:45:23 - Seat 1
  04:45:23 - 04:45:24 - Seat 28
  04:45:24 - 04:46:17 - Seat 10
  04:46:17 - 04:46:18 - Seat 28
  04:46:18 - 04:48:23 - Seat 28
  04:48:23 - 04:48:24 - Seat 1
  04:48:24 - 04:48:48 - Seat 19
  04:48:49 - 04:48:50 - Seat 1
  04:48:50 - 04:48:58 - Seat 28
  04:48:58 - 04:48:59 - Seat 28
  04:48:59 - 04:49:00 - Seat 1
  04:49:00 - 04:49:01 - Seat 28
  04:49:01 - 04:49:10 - Seat 19
  04:49:10 - 04:49:11 - Seat 1
  04:49:11 - 04:49:33 - Seat 28
  04:49:33 - 04:49:34 - Seat 1
  04:49:34 - 04:49:35 - Seat 28
  04:49:35 - 04:50:04 - Seat 1
  04:50:04 - 04:50:06 - Seat 1
  04:50:06 - 04:52:06 - Seat 28
  04:52:06 - 04:52:09 - Seat 1
  04:52:09 - 04:52:39 - Seat 19
  04:52:40 - 04:52:41 - Seat 1
  04:52:42 - 04:53:33 - Seat 28
  04:53:33 - 04:53:35 - Seat 1
  04:53:35 - 04:53:36 - Seat 28
  04:53:36 - 04:53:37 - Seat 1
  04:53:37 - 04:53:49 - Seat 28
  04:53:49 - 04:54:37 - Seat 28
  04:54:37 - 04:54:39 - Seat 1
  04:54:39 - 04:54:42 - Seat 28
  04:54:42 - 04:54:43 - Seat 28
  04:54:43 - 04:54:44 - Seat 1
  04:54:44 - 04:54:53 - Seat 28
  04:54:53 - 04:54:55 - Seat 1
  04:54:55 - 04:56:05 - Seat 20
  04:56:05 - 04:56:06 - Seat 28
  04:56:06 - 04:56:07 - Seat 1
  04:56:07 - 05:03:03 - Seat 28
  05:03:03 - 05:03:04 - Seat 1
  05:03:04 - 05:03:05 - Seat 28
  05:03:05 - 05:03:07 - Seat 28
  05:03:07 - 05:03:17 - Seat 16
  05:03:17 - 05:03:18 - Seat 16
  05:03:18 - 05:03:37 - Seat 28
  05:03:37 - 05:03:38 - Seat 1
  05:03:38 - 05:03:40 - Seat 28
  05:03:40 - 05:03:41 - Seat 1
  05:03:41 - 05:03:42 - Seat 28
  05:03:42 - 05:03:57 - Seat 15
  05:04:01 - 05:04:07 - Seat 1
  05:04:10 - 05:04:12 - Seat 1
  05:04:12 - 05:04:45 - Seat 28
  05:04:45 - 05:04:46 - Seat 1
  05:04:46 - 05:05:22 - Seat 15
  05:05:22 - 05:05:23 - Seat 1
  05:05:24 - 05:07:19 - Seat 28
  05:07:19 - 05:07:20 - Seat 16
  05:07:20 - 05:07:44 - Seat 28
  05:07:44 - 05:07:45 - Seat 20
  05:07:45 - 05:07:46 - Seat 28
  05:07:46 - 05:07:47 - Seat 20
  05:07:47 - 05:07:49 - Seat 28
  05:07:49 - 05:07:52 - Seat 1
  05:07:52 - 05:07:53 - Seat 28
  05:07:53 - 05:08:16 - Seat 16
  05:08:16 - 05:08:17 - Seat 28
  05:08:17 - 05:10:32 - Seat 28
  05:10:32 - 05:10:33 - Seat 1
  05:10:33 - 05:11:38 - Seat 20
  05:11:38 - 05:11:39 - Seat 28
  05:11:39 - 05:11:40 - Seat 1
  05:11:40 - 05:13:28 - Seat 28
  05:13:28 - 05:13:30 - Seat 1
  05:13:30 - 05:13:31 - Seat 28
  05:13:31 - 05:13:52 - Seat 7
  05:13:52 - 05:13:53 - Seat 28
  05:13:53 - 05:14:45 - Seat 1
  05:14:45 - 05:15:45 - Seat 28
  05:15:45 - 05:15:46 - Seat 1
  05:15:46 - 05:15:47 - Seat 28
  05:15:47 - 05:15:58 - Seat 12
  05:15:58 - 05:15:59 - Seat 28
  05:15:59 - 05:18:22 - Seat 28
  05:18:22 - 05:18:24 - Seat 1
  05:18:24 - 05:18:25 - Seat 28
  05:18:25 - 05:19:47 - Seat 10
  05:19:47 - 05:19:48 - Seat 28
  05:19:48 - 05:19:49 - Seat 1
  05:19:49 - 05:20:49 - Seat 28
  05:20:49 - 05:20:51 - Seat 1
  05:20:51 - 05:21:07 - Seat 10
  05:21:07 - 05:21:08 - Seat 28
  05:21:08 - 05:21:09 - Seat 1
  05:21:09 - 05:21:39 - Seat 28
  05:21:39 - 05:21:40 - Seat 10
  05:21:40 - 05:21:43 - Seat 28
  05:21:43 - 05:22:18 - Seat 10
  05:22:18 - 05:22:19 - Seat 28
  05:22:19 - 05:22:20 - Seat 1
  05:22:20 - 05:23:57 - Seat 28
  05:23:57 - 05:23:58 - Seat 1
  05:23:58 - 05:24:18 - Seat 6
  05:24:18 - 05:24:19 - Seat 28
  05:24:19 - 05:25:08 - Seat 28
  05:25:08 - 05:25:10 - Seat 1
  05:25:10 - 05:25:11 - Seat 28
  05:25:11 - 05:26:10 - Seat 7
  05:26:10 - 05:26:12 - Seat 28
  05:26:12 - 05:26:15 - Seat 7
  05:26:15 - 05:26:21 - Seat 28
  05:26:21 - 05:26:23 - Seat 1
  05:26:23 - 05:27:16 - Seat 7
  05:27:16 - 05:27:18 - Seat 28
  05:27:18 - 05:27:20 - Seat 1
  05:27:20 - 05:28:16 - Seat 28
  05:28:16 - 05:28:18 - Seat 28
  05:28:18 - 05:28:20 - Seat 28
  05:28:20 - 05:28:21 - Seat 28
  05:28:21 - 05:28:33 - Seat 19
  05:28:33 - 05:28:34 - Seat 19
  05:28:34 - 05:28:37 - Seat 28
  05:28:37 - 05:28:40 - Seat 7
  05:28:40 - 05:28:43 - Seat 28
  05:28:43 - 05:29:35 - Seat 7
  05:29:35 - 05:29:36 - Seat 28
  05:29:36 - 05:29:38 - Seat 28
  05:29:38 - 05:29:39 - Seat 7
  05:29:39 - 05:29:40 - Seat 28
  05:29:40 - 05:29:43 - Seat 7
  05:29:43 - 05:29:51 - Seat 7
  05:29:51 - 05:29:52 - Seat 28
  05:29:52 - 05:29:59 - Seat 28
  05:29:59 - 05:30:01 - Seat 1
  05:30:01 - 05:30:13 - Seat 28
  05:30:13 - 05:30:14 - Seat 1
  05:30:14 - 05:30:18 - Seat 28
  05:30:18 - 05:30:19 - Seat 1
  05:30:19 - 05:30:20 - Seat 28
  05:30:20 - 05:30:21 - Seat 1
  05:30:21 - 05:30:24 - Seat 28
  05:30:24 - 05:30:30 - Seat 28
  05:30:30 - 05:30:31 - Seat 1
  05:30:31 - 05:30:33 - Seat 28
  05:30:33 - 05:30:36 - Seat 1
  05:30:36 - 05:30:44 - Seat 28
  05:30:44 - 05:30:49 - Seat 28
  05:30:49 - 05:31:06 - Seat 6
  05:31:06 - 05:31:08 - Seat 28
  05:31:08 - 05:31:09 - Seat 1
  05:31:09 - 05:33:16 - Seat 28
  05:33:16 - 05:33:18 - Seat 1
  05:33:18 - 05:33:19 - Seat 28
  05:33:19 - 05:34:02 - Seat 10
  05:34:02 - 05:34:03 - Seat 28
  05:34:03 - 05:34:57 - Seat 28
  05:34:57 - 05:34:58 - Seat 1
  05:34:58 - 05:35:22 - Seat 20
  05:35:22 - 05:35:23 - Seat 1
  05:35:23 - 05:37:10 - Seat 28
  05:37:10 - 05:38:08 - Seat 1
  05:38:08 - 05:38:14 - Seat 4
  05:38:14 - 05:38:19 - Seat 1
  05:45:21 - 05:45:23 - Seat 21
  05:47:43 - 05:49:32 - Seat 1
 10. 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

  05:49:01 - 05:49:32 - Seat 1
 11. 8
  REGIONALE ECONOMIE
 12. 8.1

  Deze sonderende notitie betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zullen de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken worden (19 en 29 januari 2024).


  Technische vragen kunnen voorafgaande aan de vergadering schriftelijk worden gesteld. Deze zullen niet in de commissie worden behandeld.


  In het sonderend stuk staan een 3-tal sonderende vragen. U wordt verzocht bij uw inbreng in te gaan op de sonderende vragen, zijnde:


  1. Voor alle provinciale concept-beleidskaders is er een zogeheten ‘doelenboom’ opgesteld waarin de provinciale bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact is beschreven. In de doelenboom van het concept-beleidskader Werken aan een Toekomstbestendige Economie voor Limburg geven we een overzicht van de impact, outcome, output en activiteiten die we met dit beleidskader beogen. Hoe reflecteert u hierover?
  2. Alle provinciale concept-beleidskaders hebben een paragraaf opgenomen over de ‘organisatie van de uitvoering’. Daarin zijn de provinciale rol en de afhankelijkheden beschreven die in de uitvoering aan de orde zijn. Hoe reflecteert u hierover?
  3. In de voorbereiding van het beleidskader bent u via PS on tour en werkbezoeken geïnformeerd over een aantal thema’s uit het kader. Over welke thema’s zou u in 2024 verder nog nader geïnformeerd willen worden, hetzij via een infosessie, hetzij via een werkbezoek?


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd op de vragen in te gaan in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 105 minuten (spreektijd per fractie 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Bezien rol provincie in vergroten van arbeidsmarktparticipatie van groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
  Bijeen komen met Primair en Voortgezet onderwijs
  Structureel gesprek inrichten met sociale partners
  Toevoegen toelichting op financiële instrumenten bij de aanbiedingsbrief beleidskaders
  05:53:58 - 05:54:09 - Seat 1
  05:54:10 - 05:54:44 - Seat 10
  05:55:35 - 05:55:39 - Seat 1
  05:55:40 - 05:56:16 - Seat 15
  05:57:22 - 05:57:37 - Seat 1
  05:57:38 - 05:57:40 - Seat 20
  05:57:40 - 05:57:41 - Seat 1
  05:57:41 - 05:57:44 - Seat 20
  05:57:44 - 05:57:53 - Seat 1
  05:57:53 - 05:57:55 - Seat 20
  05:57:56 - 05:57:59 - Seat 1
  05:58:00 - 05:58:10 - Seat 11
  05:58:10 - 05:58:17 - Seat 11
  05:58:20 - 05:58:40 - Seat 1
  05:58:40 - 06:03:21 - Seat 4
  06:03:21 - 06:03:22 - Seat 1
  06:03:22 - 06:03:43 - Seat 4
  06:03:44 - 06:03:50 - Seat 1
  06:03:50 - 06:07:59 - Seat 1
  06:07:59 - 06:09:09 - Seat 5
  06:09:09 - 06:09:15 - Seat 1
  06:09:15 - 06:12:37 - Seat 7
  06:12:38 - 06:12:44 - Seat 1
  06:12:45 - 06:16:42 - Seat 8
  06:16:43 - 06:16:50 - Seat 1
  06:16:50 - 06:21:09 - Seat 10
  06:21:09 - 06:21:10 - Seat 1
  06:21:10 - 06:22:04 - Seat 10
  06:22:05 - 06:22:10 - Seat 1
  06:22:10 - 06:26:58 - Seat 1
  06:26:58 - 06:27:46 - Seat 11
  06:27:46 - 06:28:04 - Seat 1
  06:28:05 - 06:32:29 - Seat 12
  06:32:29 - 06:32:34 - Seat 12
  06:32:34 - 06:34:48 - Seat 15
  06:34:48 - 06:34:51 - Seat 1
  06:34:51 - 06:34:52 - Seat 15
  06:34:52 - 06:35:21 - Seat 5
  06:35:21 - 06:35:24 - Seat 1
  06:35:25 - 06:35:29 - Seat 5
  06:35:30 - 06:36:04 - Seat 15
  06:36:05 - 06:36:06 - Seat 1
  06:36:06 - 06:36:07 - Seat 1
  06:36:07 - 06:36:23 - Seat 1
  06:36:23 - 06:36:25 - Seat 1
  06:36:26 - 06:36:27 - Seat 5
  06:36:27 - 06:36:28 - Seat 1
  06:36:28 - 06:36:29 - Seat 1
  06:36:29 - 06:36:30 - Seat 1
  06:36:30 - 06:38:04 - Seat 15
  06:38:04 - 06:38:08 - Seat 1
  06:38:09 - 06:39:08 - Seat 16
  06:39:08 - 06:39:12 - Seat 1
  06:39:12 - 06:39:13 - Seat 16
  06:39:13 - 06:40:12 - Seat 17
  06:40:12 - 06:40:16 - Seat 16
  06:40:16 - 06:40:18 - Seat 1
  06:40:19 - 06:40:25 - Seat 17
  06:40:25 - 06:40:26 - Seat 1
  06:40:26 - 06:43:14 - Seat 17
  06:43:14 - 06:43:19 - Seat 1
  06:43:19 - 06:47:24 - Seat 18
  06:47:24 - 06:47:28 - Seat 1
  06:47:29 - 06:47:42 - Seat 4
  06:47:43 - 06:47:44 - Seat 18
  06:47:44 - 06:47:45 - Seat 1
  06:47:45 - 06:48:13 - Seat 18
  06:48:13 - 06:48:15 - Seat 1
  06:48:15 - 06:48:30 - Seat 1
  06:48:30 - 06:48:34 - Seat 1
  06:48:34 - 06:48:53 - Seat 18
  06:48:53 - 06:48:55 - Seat 1
  06:48:55 - 06:49:02 - Seat 16
  06:49:02 - 06:49:04 - Seat 1
  06:49:04 - 06:49:11 - Seat 16
  06:49:11 - 06:49:12 - Seat 1
  06:49:12 - 06:49:46 - Seat 11
  06:49:49 - 06:50:04 - Seat 18
  06:50:07 - 06:50:14 - Seat 1
  06:50:15 - 06:50:17 - Seat 1
  06:50:19 - 06:50:20 - Seat 1
  06:50:21 - 06:50:31 - Seat 16
  06:50:31 - 06:50:44 - Seat 1
  06:50:44 - 06:50:49 - Seat 16
  06:50:49 - 06:50:50 - Seat 16
  06:50:50 - 06:50:51 - Seat 1
  06:50:51 - 06:51:03 - Seat 7
  06:51:03 - 06:51:04 - Seat 1
  06:51:04 - 06:51:09 - Seat 7
  06:51:09 - 06:51:10 - Seat 1
  06:51:10 - 06:51:11 - Seat 1
  06:51:11 - 06:51:12 - Seat 17
  06:51:12 - 06:51:13 - Seat 17
  06:51:13 - 06:51:33 - Seat 11
  06:51:34 - 06:51:36 - Seat 1
  06:51:36 - 06:51:37 - Seat 17
  06:51:37 - 06:51:43 - Seat 1
  06:51:44 - 06:51:53 - Seat 1
  06:51:54 - 06:51:57 - Seat 21
  06:51:57 - 06:51:58 - Seat 1
  06:51:58 - 06:56:12 - Seat 21
  06:56:12 - 06:56:18 - Seat 1
  06:56:18 - 06:57:49 - Seat 21
  06:57:49 - 06:58:01 - Seat 1
  06:58:01 - 06:58:03 - Seat 21
  06:58:03 - 07:02:36 - Seat 24
  07:02:37 - 07:03:05 - Seat 1
  07:03:09 - 07:03:11 - Seat 1
  07:03:12 - 07:03:13 - Seat 15
  07:03:13 - 07:03:22 - Seat 8
  07:03:22 - 07:03:23 - Seat 15
  07:03:23 - 07:03:32 - Seat 1
  07:03:38 - 07:03:39 - Seat 1
  07:03:42 - 07:03:51 - Seat 1
  07:03:54 - 07:03:55 - Seat 1
  07:03:57 - 07:03:58 - Seat 1
  07:03:58 - 07:04:00 - Seat 5
  07:04:00 - 07:04:11 - Seat 1
  07:04:11 - 07:04:28 - Seat 1
  07:04:29 - 07:04:30 - Seat 1
  07:04:30 - 07:04:33 - Seat 26
  07:04:33 - 07:04:34 - Seat 1
  07:04:34 - 07:04:45 - Seat 26
  07:05:43 - 07:05:51 - Seat 1
  07:05:52 - 07:05:58 - Seat 1
  07:06:30 - 07:06:45 - Seat 1
  07:06:45 - 07:07:10 - Seat 19
  07:07:10 - 07:07:11 - Seat 1
  07:07:12 - 07:07:43 - Seat 1
  07:07:45 - 07:07:48 - Seat 1
  07:07:48 - 07:08:22 - Seat 1
  07:08:23 - 07:08:24 - Seat 1
  07:08:25 - 07:08:38 - Seat 1
  07:08:38 - 07:08:46 - Seat 1
  07:08:47 - 07:08:55 - Seat 1
  07:08:55 - 07:08:56 - Seat 20
  07:08:56 - 07:08:57 - Seat 1
  07:08:57 - 07:09:20 - Seat 20
  07:09:20 - 07:09:21 - Seat 20
  07:09:21 - 07:09:41 - Seat 1
  07:09:42 - 07:09:44 - Seat 1
  07:27:17 - 07:28:00 - Seat 1
  07:28:01 - 07:28:02 - Seat 1
  07:28:02 - 07:28:12 - Seat 11
  07:28:12 - 07:28:41 - Seat 1
  07:28:41 - 07:28:46 - Seat 28
  07:28:46 - 07:28:50 - Seat 1
  07:28:50 - 07:34:39 - Seat 28
  07:34:39 - 07:34:44 - Seat 1
  07:34:44 - 07:34:46 - Seat 28
  07:34:46 - 07:35:50 - Seat 11
  07:35:50 - 07:35:51 - Seat 11
  07:35:51 - 07:36:12 - Seat 1
  07:36:12 - 07:37:02 - Seat 28
  07:37:02 - 07:37:14 - Seat 11
  07:37:14 - 07:37:15 - Seat 28
  07:37:15 - 07:37:23 - Seat 11
  07:37:23 - 07:37:24 - Seat 28
  07:37:24 - 07:37:25 - Seat 11
  07:37:25 - 07:37:27 - Seat 28
  07:37:27 - 07:37:29 - Seat 1
  07:37:29 - 07:39:43 - Seat 28
  07:39:43 - 07:39:46 - Seat 1
  07:39:46 - 07:40:22 - Seat 10
  07:40:23 - 07:42:32 - Seat 28
  07:42:32 - 07:42:34 - Seat 1
  07:42:34 - 07:42:38 - Seat 12
  07:42:38 - 07:42:42 - Seat 12
  07:42:42 - 07:42:55 - Seat 28
  07:42:55 - 07:42:56 - Seat 12
  07:42:56 - 07:42:57 - Seat 1
  07:42:57 - 07:43:07 - Seat 12
  07:43:07 - 07:43:08 - Seat 12
  07:43:08 - 07:43:11 - Seat 28
  07:43:13 - 07:44:53 - Seat 28
  07:44:53 - 07:44:55 - Seat 1
  07:44:55 - 07:45:23 - Seat 15
  07:45:23 - 07:45:31 - Seat 1
  07:45:31 - 07:49:43 - Seat 28
  07:49:43 - 07:49:45 - Seat 1
  07:49:45 - 07:50:43 - Seat 21
  07:50:43 - 07:50:44 - Seat 1
  07:50:44 - 07:51:41 - Seat 28
  07:51:41 - 07:51:57 - Seat 28
  07:51:57 - 07:52:01 - Seat 1
  07:52:01 - 07:52:41 - Seat 27
  07:52:41 - 07:52:42 - Seat 1
  07:52:42 - 07:52:43 - Seat 27
  07:52:43 - 07:53:20 - Seat 11
  07:53:20 - 07:53:21 - Seat 11
  07:53:21 - 07:53:56 - Seat 27
  07:53:56 - 07:53:58 - Seat 1
  07:53:58 - 07:53:59 - Seat 27
  07:53:59 - 07:54:03 - Seat 11
  07:54:03 - 07:54:27 - Seat 11
  07:54:27 - 07:54:28 - Seat 27
  07:54:28 - 07:54:29 - Seat 1
  07:54:29 - 07:56:08 - Seat 27
  07:56:08 - 07:56:22 - Seat 1
  07:56:22 - 07:56:23 - Seat 27
  07:56:23 - 07:57:06 - Seat 21
  07:57:06 - 07:57:08 - Seat 27
  07:57:08 - 07:57:38 - Seat 27
  07:57:38 - 07:57:40 - Seat 1
  07:57:40 - 07:57:43 - Seat 1
  07:57:43 - 07:57:44 - Seat 27
  07:57:44 - 07:58:32 - Seat 11
  07:58:32 - 07:58:34 - Seat 1
  07:58:34 - 07:58:50 - Seat 27
  07:58:50 - 07:58:52 - Seat 1
  07:58:52 - 07:58:53 - Seat 27
  07:58:53 - 07:58:57 - Seat 18
  07:58:57 - 07:58:58 - Seat 27
  07:58:58 - 07:59:10 - Seat 1
  07:59:10 - 08:00:38 - Seat 27
  08:00:38 - 08:00:41 - Seat 1
  08:00:41 - 08:00:57 - Seat 4
  08:00:57 - 08:00:58 - Seat 27
  08:00:58 - 08:01:02 - Seat 1
  08:01:02 - 08:01:51 - Seat 27
  08:01:51 - 08:01:54 - Seat 1
  08:01:54 - 08:02:54 - Seat 10
  08:02:54 - 08:02:56 - Seat 1
  08:02:56 - 08:03:40 - Seat 27
  08:03:40 - 08:03:41 - Seat 1
  08:03:41 - 08:03:42 - Seat 27
  08:03:42 - 08:04:23 - Seat 10
  08:04:23 - 08:04:30 - Seat 1
  08:04:30 - 08:04:57 - Seat 27
  08:04:57 - 08:05:00 - Seat 1
  08:05:00 - 08:05:46 - Seat 1
  08:05:46 - 08:05:47 - Seat 1
  08:05:47 - 08:07:28 - Seat 27
  08:07:28 - 08:07:29 - Seat 1
  08:07:29 - 08:08:28 - Seat 1
  08:08:28 - 08:08:29 - Seat 27
  08:08:29 - 08:08:30 - Seat 1
  08:08:30 - 08:09:00 - Seat 27
  08:09:00 - 08:09:02 - Seat 1
  08:09:02 - 08:09:11 - Seat 27
  08:09:11 - 08:09:12 - Seat 1
  08:09:12 - 08:10:21 - Seat 11
  08:10:21 - 08:10:22 - Seat 27
  08:10:22 - 08:11:04 - Seat 1
  08:11:04 - 08:11:06 - Seat 27
  08:11:06 - 08:11:07 - Seat 1
  08:11:07 - 08:11:08 - Seat 27
  08:11:08 - 08:12:10 - Seat 12
  08:12:10 - 08:12:14 - Seat 27
  08:12:14 - 08:12:15 - Seat 1
  08:12:15 - 08:12:48 - Seat 27
  08:12:48 - 08:12:49 - Seat 1
  08:12:49 - 08:12:50 - Seat 27
  08:12:50 - 08:13:43 - Seat 10
  08:13:43 - 08:13:45 - Seat 1
  08:13:45 - 08:13:46 - Seat 27
  08:13:46 - 08:13:47 - Seat 1
  08:13:47 - 08:13:58 - Seat 27
  08:13:58 - 08:14:01 - Seat 1
  08:14:01 - 08:14:04 - Seat 27
  08:14:04 - 08:14:34 - Seat 1
  08:14:35 - 08:14:36 - Seat 1
  08:14:36 - 08:14:58 - Seat 4
  08:14:58 - 08:15:04 - Seat 4
  08:15:04 - 08:15:11 - Seat 1
  08:15:11 - 08:15:13 - Seat 1
  08:15:14 - 08:15:18 - Seat 1
  08:15:18 - 08:20:55 - Seat 26
  08:20:55 - 08:20:56 - Seat 1
  08:20:56 - 08:21:10 - Seat 5
  08:21:10 - 08:21:11 - Seat 1
  08:21:11 - 08:22:37 - Seat 26
  08:22:37 - 08:22:39 - Seat 26
  08:22:39 - 08:23:20 - Seat 1
  08:23:20 - 08:23:22 - Seat 1
  08:23:22 - 08:24:02 - Seat 26
  08:24:04 - 08:24:07 - Seat 1
  08:24:08 - 08:24:09 - Seat 1
  08:24:10 - 08:24:49 - Seat 10
  08:24:51 - 08:24:54 - Seat 1
  08:24:56 - 08:25:43 - Seat 26
  08:25:44 - 08:26:07 - Seat 1
 13. 8.1.a

  Deze vergadering wordt voortgezet op vrijdag 2-2-2024.