Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ESA) Economie en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 6 september 2024

10:00 - 17:31
Locatie

Veldekezaal

Toelichting

Vergadering Statencommissie Economie en Samenleving


De geplande behandeltijden van de agendapunten zijn een schatting en exclusief interrupties en de beantwoording hiervan en eventuele schorsingen.


De lunch wordt op een logisch moment gehouden.


Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 6-9-2024 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 30-8-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 2-9-2024. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 5-9-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 30-8-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 6-9-2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 30-8-2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR
 8. 7.1

  Op 25 juni 2024 heeft de algemene vergadering IPO plaatsgevonden. Vanuit een lid van de AV IPO zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 25 juni 2024.


  Behandelvoorstel:
  Inhoudelijke bespreking indien gewenst in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 15 minuten.

 9. 7.2

  Op 2 oktober 2024 vindt de algemene vergadering IPO plaats. In deze commissie wordt input opgehaald van Provinciale Staten voor de vergadering welke door de vertegenwoordigers van PS Limburg, dhr. Bloi en dhr. Zeedzen, ingebracht kan worden.


  De agenda met stukken worden door IPO ook beschikbaar gesteld via iBabs -> externe agendatype -> AV IPO.


  Behandelvoorstel:
  Inhoudelijke bespreking, indien gewenst, om input te geven aan de vertegenwoordiging in de AV IPO op de agendapunten in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 15 minuten.

 10. 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 11. 8
  CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
 12. 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 13. 9
  REGIONALE ECONOMIE
 14. 9.1

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 84 minuten (spreektijd per fractie in eerste termijn van 3 minuten).

 15. 9.1.1
  Lunch - 12:07
 16. 9.2

  Op 24-6-2022 is door PS de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Campus én Greenport Venlo aangewezen als één Groot Project zoals bedoeld in de RGP 2020. Gelijktijdig is ook de Brightlands Basisrapportage vastgesteld.


  Tevens werd vastgesteld dat de bestaande afzonderlijke voortgangsrapportages van de Brightland Chemelot Campus en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen en de afzonderlijke jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo vervallen.


  De analyse van de Statenonderzoeker op de eerste voortgangsrapportage wordt toegestuurd met de nazending op 2-9-2024.  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 1 termijn met een geplande behandelduur van 105 minuten (spreektijd per fractie van 5 minuten).

 17. 9.3

  B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een project met een bijzondere status, maar geen Groot Project. PS hebben besloten om de vierde kwartaalrapportage c.q. jaarverslagen van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo te behandelen in de geest van de RGP.


  De analyse van de Statenonderzoeker op de vierde kwartaalrapportage is toegestuurd met de nazending op 2-9-2024.


  Behandelvoorstel:
  Bespreking van kwartaalrapportage en analyse Griffie in 1 termijn met een geplande behandelduur van 105 minuten (Spreektijd per fractie van 5 minuten). De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang.

 18. 9.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 19. 10
  FINANCIËN EN OVERHEAD
 20. 10.1

  Conform artikel 220 Provinciewet besluiten Provinciale Staten over het invoeren, wijzigen of afschaffen van een provinciale belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Leges kunnen worden geheven voor de het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten (artikel 223 lid 1 onder b Provinciewet).


  Met de eerste wijziging wordt beoogd te verduidelijken dat bij een Ontgrondingenactiviteit waarbij de uniforme voorbereidingsprocedure aan de orde is, de algemene tarieven zoals de hoeveelheid ontgronden vaste stoffen eveneens, in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Als gevolg van de huidige formulering in onderdeel 2.29, lid 3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening zou een ander beeld kunnen ontstaan bij een aanvrager


  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 84 minuten (spreektijd per fractie in eerste termijn van 3 minuten).

 21. 10.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 22. 11
  Sluiting