Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 28-1-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen via het contactformulier/link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) aanmelden om in te spreken.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 24-1-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 27-1-2022, 12.00 uur doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 28-1-2022.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 8. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 9. Bijgevoegd treft u ter vaststelling aan het Statenvoorstel Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
  Natuurverbetering. Het thans voorliggende plan is op een enkel onderdeel gewijzigd ten opzichte van het
  plan welk u sonderend besproken heeft tijdens de commissie Ruimte Landbouw en Natuur d.d. 25
  november 2021. Naar aanleiding van de inspreker en opmerkingen van de commissieleden is namelijk
  het leidende principe 6 in het plan uitgebreid.
  Op pag. 4 (onder Toezeggingen 9031 en 9032) wordt verwezen naar een rapport van Tauw. Per abuis is dit rapport niet meegezonden met het Statenvoorstel. Dit is nu hersteld door het rapport als bijlage toe te voegen bij dit agendapunt.
  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
 10. Bij de bespreking van motie 2767 in PS van 1 oktober jl. bleek discussie te zijn over maaien in broed- versus bloeiseizoen. Daarop is besloten de motie aan te houden en het onderwerp te agenderen in de Statencommissie RLN.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.

 11. De fractie van het CDA (mw. Voncken) heeft verzocht het onderwerp van de problematiek van de bever aan de agenda toe te voegen met de volgende motivatie:
  In de afgelopen maanden is al een paar keer verzocht om de problematiek van de Bever te agenderen voor de commissie RLN. Dat verzoek werd gedaan door Johan Geraats tijdens de laatste Statenvergadering en ook is een Bevermotie van de VVD aangehouden in afwachting van de bespreking in RLN. Bovendien ligt er nog de uitvoering van de eerder aangenomen “Bevermotie”. Kortom er zijn voldoende aanknopingspunten en er is ook voldoende urgentie om in de commissie te spreken over de aanpak van de schadebestrijding ten gevolge van de Bever. De schade neemt in rap tempo toe, daarbij gaat het niet alleen om schade aan kunstwerken en infrastructuur maar in toenemende mate ook schade aan de natuur in de vorm van de teloorgang van beeldbepalende bomen.
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 45 minuten.

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.