Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Commissievergadering

vrijdag 18 maart 2022

09:00 - 10:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ........., 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op < datum nazending>. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag < donderdag voor vergadering>, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ........, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van …. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag ….., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

De fractie van de SP (mw. Claessens) heeft verzocht om agendering met de volgende motivering:
Hoe gaan we als provincie om met het Zuid Limburgse landschap naar aanleiding van de mail met bijlage hierover van van een burger (zie bijlage). De SP-fractie is van mening dat het hoog tijd is om een samenhangende visie op het Zuid Limburgse landschap te ontwikkelen en wil graag met de commissie en het College naar aanleiding van de ingekomen stukken hierover in gesprek gaan.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

De fractie van de SP (mw. Claessens) heeft verzocht om agendering met de volgende motivering:
Bespreken hoe we als provincie omgaan met mestverwerkers in relatie tot het mestoverschot naar aanleiding van de door mij gestelde schriftelijke vragen over de megamestvergister op Greenport en de antwoorden van het College daarop, zoals ik dit eerder al in de rondvraag van de vorige commissie RLN heb gevraagd.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.