Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 20-5-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Voor agendapunt 8.1, mestverwerking i.r.t. mestoverschot, heeft zich als inspreker aangemeld dhr. Geurts namens Vereniging Behoud de Parel.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-5-2022 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 16-5-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 19-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 20-5-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 13-5-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. N.a.v. T9004 zal Gedeputeerde Van Toorenburg kort de s.v.z. toelichten waarna een presentatie plaats zal vinden door de beide directeuren van de RUD's, n.a.v. het verzoek van de commissie om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de RUD's. Aansluitend krijgt de commissie de gelegenheid vragen te stellen aan de beide directeuren.

 8. Gebleken is dat de passage onder de tabel op pagina 19 niet correct is in de versie die u eind maart ontvangen heeft. Dit is in de versie van 4-4-2022 gecorrigeerd.
  De Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium. Op 11-5-2022 heeft GS een advies t.a.v. de ontwerpbegroting naar de commissie RLN gestuurd. U wordt verzocht deze te betrekken bij de behandeling.

  Behandeling in 1 termijn.
  Verwachte behandelduur: 20 minuten.

 9. De Startersregeling is in 2021 zeer succesvol geweest. Er zijn namelijk 515 Startersleningen verstrekt met een provinciale bijdrage van € 12.588.959. Dit is een toename ter hoogte van 43% vergeleken met 2020 toen 359 Startersleningen verstrekt werden met een provinciale bijdrage van € 7.285.174.
  Naar aanleiding van de voorstellen in de Voortgangsrapportage, hebben Gedeputeerde Staten op 26 april 2022 de maximale koopprijs van de Startersregeling opgehoogd van € 245.000,00 naar € 280.000,00. Tevens is gelijktijdig het maximale leenbedrag verhoogd naar € 56.000,00. Deze ophoging van de maximale koopprijs en het maximale leenbedrag, heeft als effect dat het woningaanbod voor starters die gebruik willen maken van de Startersleningen, wordt verruimd.
  Gezien bovenstaande is er een ophoging van de kredietfaciliteit noodzakelijk van in totaal € 22.000.000,- om enerzijds aan de toenemende vraag vanuit de deelnemende gemeenten te kunnen voldoen en daarmee de regeling voort te kunnen zetten tot eind 2023 en anderzijds om de verhoging van het maximale leenbedrag mogelijk te maken. Met deze verhoging van het krediet blijft de Startersregeling een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de (koop)woningmarkt voor starters. Hiermee wordt voorzien in een concrete maatschappelijke behoefte die ook door Limburgse gemeenten wordt erkend. Alle 31 Limburgse gemeenten nemen actief deel.
  Tenslotte was er vanwege de sterk toegenomen deelname aan de regeling, een acuut tekort op de provinciale kredietfaciliteit ontstaan waardoor het verstrekken van Startersleningen bij ca. 8 gemeenten stil kon komen te liggen. Aangezien dit onwenselijk was, hebben GS besloten om vooruitlopend op de Statenbehandeling het provinciale krediet voor de Startersleningen met € 1 miljoen op te hogen. Dit laatste staat vermeld in de mededeling portefeuillehouder die is toegevoegd aan dit agendapunt.
  Provinciale Staten dienen conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020 in de gelegenheid gesteld te worden haar wensen en bedenking te uiten, voor zover de financieringsomvang de € 2,5 mln. overstijgt.
  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 3 minuten per fractie/15 GS, tweede termijn 1 minuut fracties/5 GS)
  In tweede termijn dienen de eventuele wensen-bedenkingen smart geformuleerd ingebracht te worden. Na de tweede termijn stemt de commissie over de ingebrachte wensen-bedenkingen.

 10. Naar aanleiding van Amendement 112 Schuuring e.a. ‘Grenzen aan verdozing’ heeft gedeputeerde Roefs aan de Staten toegezegd (toezegging met nr. 9016) met een nadere uitwerking te komen t.a.v. het beleid over werklocaties. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van het opstellen van een zgn. Programma, een van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Deze sonderende notitie is bedoeld om met de Statencommissie RLN (met uitnodiging van de leden van
  Statencommissie FEB) te bepalen welke maatregelen er wenselijk worden geacht om meer grip op de toekomstige grootschalige bedrijfsontwikkelingen te krijgen. De uitkomsten van de sonderende behandeling zullen verder richting geven aan de inhoud van het Programma.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 90 (3,5 minuut per fractie), waarbij verzocht wordt een reactie te geven op de volgende 3 sonderende vragen:
  1. Acht u ruimtelijke sturing via het maximeren van de kavelomvang tot 5 ha, met een afwijkingsbevoegdheid boven 5 ha in het geval van aantoonbare regionale meerwaarde, een adequate methode om meer grip op grootschalige bedrijfsvestigingen te verkrijgen?
  2. Bent u in zijn algemeenheid van mening dat in dit concept statenvoorstel een goed afgewogen pakket aan maatregelen wordt voorgesteld om meer grip op grootschalige bedrijfsvestigingen te verkrijgen?
  3. Bent u akkoord met de borging van het pakket aan maatregelen via de Provinciale Omgevingsverordening?

 11. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. De fractie van de SP (mw. Claessens) heeft verzocht om agendering met de volgende motivering:
  Bespreken hoe we als provincie omgaan met mestverwerkers in relatie tot het mestoverschot naar aanleiding van de door mij gestelde schriftelijke vragen over de megamestvergister op Greenport en de antwoorden van het College daarop, zoals ik dit eerder al in de rondvraag van de vorige commissie RLN heb gevraagd.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten. De motivatie bij het verzoek tot agendering bepaalt de breedte van de behandeling van dit onderwerp.

 13. De fractie van de VVD (dhr. Hermans) heeft de volgende rondvraag ingediend:
  Ik wil graag in de rondvraag landbouw vragen naar de aanleiding waarom specifiek in Limburg de jacht op haas en die in heel Nederland op konijn onmogelijk gemaakt wordt door deze soorten van de wildlijst te schrappen. De cijfers die de minister noemt zijn van de WUR maar die zijn landelijk. Er is al vaker geprobeerd om de jacht en daarmee het benutten van wild voor menselijke consumptie te verbieden. Waarom kan het nu wel? Het was in vorige procedures steeds een inbreuk op het eigendomsrecht.
  Aanvullend op bovenstaande vraag heeft de fractie van LOKAAL-LIMBURG (dhr. Van der Linden) over hetzelfde onderwerp de vraag gesteld wanneer de brief van de Jagersvereniging Limburg van 19-5-2022 wordt beantwoord.

  De fractie van LOKAAL-LIMBURG (dhr. Van der Linden) stelt de vraag wanneer de gedeputeerde de brandbrief van de LLTB van 13-5-2022 over de ontheffing spreeuw t.b.v. blauwe bessen teelt zal beantwoorden.

  Het CDA (dhr. Geraats) heeft de volgende rondvraag ingediend:
  Voorzitter, gisteren bereikte ons via mededeling van GS dat is besloten om de vergunning van beregening in de buffergebieden rondom de peelvenen worden ingetrokken. Dit voornemen heeft op een heel groot gebied impact. Aan Limburgse kant van de Peelvenen op ongeveer 3500 ha. De CDA-fractie in het Limburgs Parlement vraagt zich af;
  -Of alle inzichten die achter z’n groot besluit liggen wel goed zijn afgewogen door GS, zonder daar de staten in te betrekken?
  -Of GS in beeld heeft welke(financiële) impact dit besluit heeft voor de provincie Limburg en de benadeelde agrariërs ?
  -Of het juridische wel kan om bestaande vergunningen in te trekken die in het beheerplan zijn opgenomen van de natuurgebieden, zonder dat daarvoor een compensatie wordt gegeven?
  -Op deze manier vergelijkbaar is met onteigenen en daarvoor benadeelde gecompenseerd dienen te worden?!
  -Voorstel aan de commissie dit stuk te agenderen in de eerstvolgende cie. vergadering voordat een definitief plan besluit wordt genomen door GS over dit voorstel?

 14. De fractie van de SP (mw. Claessens) heeft 2 vragen voor de rondvraag ingediend. Hieronder staan beide vragen vermeld.
  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum: In de commissie RLN van maart jl. heeft de heer Nijskens gevraagd naar een
  toezegging van voormalig gedeputeerden Van de Broeck en Mackus om het natuurbeheer in het project Ooijen-Wanssum uit te laten voeren door agrariërs, die hun land kwijt zijn geraakt. De heer Nijskens vroeg ook of het klopt dat GS een overeenkomst met Staatsbosbeheer heeft om gronden aan hen te verkopen. De gedeputeerde heeft toen toegezegd hier schriftelijk op terug te komen. Inmiddels zijn er minimaal 2 ingezonden brieven gekomen over de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied. De laatste brief van het College hierover is van 16 november 2021. Kan het College met een nieuwe update over de stand van zaken komen, b.v. in het najaar?

  Brief College over Landschapsbeheer buiten het Natuurnetwerk: We hebben kennis genomen van de inhoud van deze brief en zijn blij dat het College hier werk van maakt. Wat ons nog niet helemaal duidelijk is: kunnen alle vrijwilligers, die in het netwerk van IKL zaten benaderd worden en zo ja, door wie?