Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Commissievergadering

vrijdag 16 september 2022

09:00 - 13:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

 1. Om de informatievoorziening en betrokkenheid van PS met het IPO te verbeteren wordt de betreffende gedeputeerde in de 4 vakcommissies de gelegenheid geboden om mondeling eventuele IPO actualiteiten terug te koppelen. Dit gebeurt bij de agendapunten waarin ook rondvragen en mededelingen van GS behandeld worden.

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 16-9-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 9-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 12-9-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 15-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 9-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 16-9-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 9-9-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Hierbij bieden wij u een statenvoorstel aan gericht op het vaststellen van de wijziging van de
  Omgevingsverordening Limburg 2014 (instructieregels inzake o.a. wonen en zonne-energie).
  Op 17 december 2021 hebben Provinciale Staten de nieuwe Omgevingsverordening Limburg (2021) vastgesteld die in hoofdzaak een beleidsneutrale omzetting is van de vigerende Omgevingsverordening 2014 naar de eisen van de Omgevingswet. Daarnaast omvat de nieuwe verordening vier nieuwe instructieregels die op verzoek van Provinciale Staten
  (zonneladder/zon-op-dak en voorzienbaarheid woningbouw), respectievelijk op basis van de actualiteit (huisvesting arbeidsmigranten en na-ijlende effecten mijnbouw) zijn toegevoegd. Ten tijde van de vaststelling van de nieuwe Omgevingsverordening was de verwachting dat de Omgevingswet, en daarmee de Omgevingsverordening, op 1 juli 2022 in werking zou treden. Nu de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn vroegst 1 januari 2023 zal zijn,
  wordt voorgesteld de vier instructieregels toe te voegen aan de vigerende Omgevingsverordening Limburg 2014 zodat deze direct na de vaststelling door Provinciale Staten in werking kunnen treden en de vertraging in de effectuering van die instructieregels zoveel mogelijk wordt beperkt.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van
  Spreektijd 1e termijn commissie 2,5 min. en GS 16 min.
  Spreektijd 2e termijn commissie 0,5 min. en GS 3 min.

 8. De Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium.
  Behandeling in 1 termijn met een geplande behandelduur van 20 minuten.
  Spreektijd commissie 1 min.

 9. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 10. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 11. De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft mede op verzoek van Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg onderzoek gedaan naar de realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen. Daarbij is de focus gelegd op Natura 2000-gebied ‘de Peelvenen’, dat zich bevindt op de grens van beide provincies. De Peelvenen vormen een van de laatste gebieden in Nederland waar hoogveen voorkomt. Het is nationaal en Europees beschermd vanwege haar bijzondere en kwetsbare natuur.
  Voorafgaand aan de behandeling van het Statenvoorstel zal de ZRK een presentatie verzorgen betreffende het onderzoek.
  Aansluitend wordt het Statenvoorstel behandeld in 2 termijn.
  Spreektijd 1e termijn cie. 4 min., GS 26 min.
  Spreektijd 2e termijn cie. 1,5 min., GS 10 min.

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.