Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 25-11-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 18-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 21-11-2022.
  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 24-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v.  Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  U treft 2 voorraadagenda's aan, te weten voor de laatste vergadercyclus in januari en voor de Interim Statencommissie die na de verkiezingen wordt ingericht.
  Uw eventuele opmerkingen voor beide voorraadagenda's kunt u tot uiterlijk vrijdag 18-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda's RLN en ISC vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 25-11-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 18-11-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  RUIMTE
 8. 7.1

  De (Ontwerp)begrotingswijziging 2023 RUD Limburg Noord ligt voor om eventueel zienswijzen hierover in te dienen. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële effecten van de uitvoering plan van aanpak (PVA) doorontwikkeling OmgevingsDienst Limburg Noord (ODLN) 2022 tot en met 2024 doorgevoerd die besloten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022.

  Behandeling in 1 termijn met een geplande behandelduur van 20 minuten.
  Spreektijd commissie 1 minuut en GS 6 minuten.

 9. 7.2

  Vanwege de onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2023 en daarmee het opschuiven van de nieuwe omgevingsverordening, inclusief alle nieuw te regelen onderwerpen wordt voorgesteld de nieuwe regels toe  te voegen aan zowel de vigerende Omgevingsverordening Limburg 2014, als aan de Omgevingsverordening Limburg (2021).
  De regels die worden toegevoegd aan de Omgevingsverordening Limburg 2014 kunnen dan direct na vaststelling en publicatie in werking treden.
  De regels die aan de Omgevingsverordening Limburg (2021) worden toegevoegd vervangen de regels uit de vigerende omgevingsverordening zodra de Omgevingswet in werking treedt.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.
  Spreektijd 1e termijn fracties 5 minuten, GS 35 minuten.
  Spreektijd 2e termijn fracties 2 minuten, GS 20 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Wijziging Omgevingsverordening, Delegatiebesluit etc.
  Wijziging Omgevingsverordening, Delegatiebesluit etc.
 10. 7.3

  In het bijgevoegde document, te weten de Hoofdlijnennotitie Programma Landschap wordt ingegaan op de voorlopige uitwerking van uw Amendement 107.
  De commissie wordt gevraagd in hun bijdrage in te gaan op de volgende sonderende vragen:
  • Kunt u zich vinden in de programmadoelen en de uitwerking in de diverse B’s, als uitwerking van Amendement 107 als basis voor het Programma Landschap?
  • Kunt u zich vinden in de vijf actielijnen en voorgestelde acties van de hoofdlijnennotitie Programma Landschap als uitwerking van Amendement 107?
  • Herkent u zich in de rol van de Provincie zoals beschreven onder de 5 actielijnen?
  • Zijn er verder nog punten die u aan de orde wilt stellen?

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 90 minuten.
  Spreektijd fracties 4 minuten en GS 30 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Sonderend stuk inzake Programma Landschap
  Sonderend stuk inzake Programma Landschap
 11. 7.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. 8
  LANDBOUW
 13. 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 14. 9
  NATUUR
 15. 9.1

  In de door Provinciale Staten (PS) vastgestelde omgevingsvisie is aangekondigd dat de kaders van
  het natuurbeleid zullen worden uitgewerkt in een Natuurprogramma. Gedeputeerde Staten zijn
  bevoegd tot vaststelling van het Natuurprogramma. Conform toezegging 8893 wordt PS
  participatief bij het opstellen van het Natuurprogramma 2023-2030 betrokken.

  Drie programmalijnen zijn geformuleerd voor de uitvoering van het natuurbeleid, te weten Robuuste Natuur, Limburg Natuurinclusief en Limburgers voor Groen. De commissie wordt gevraagd in hun bijdrage over de programmalijnen in te gaan op de volgende sonderende vragen:
  1. Geven de drie geformuleerde programmalijnen voldoende invulling aan de door u in de POVI gestelde kaders?
  2. Welke accenten wilt u ons college meegeven voor de nadere invulling van de definitieve programmalijnen?

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 90 minuten.
  Spreektijd fracties 4 minuten en GS 30 minuten.

 16. 9.2

  In de Omgevingsvisie Limburg, die is vastgesteld in oktober 2021, heeft de Provincie haar lange termijn ambities en doelen vastgelegd voor bossen. Hierin staat opgenomen dat we ‘streven naar een beter beheer van het bestaand bosareaal en het aanleggen van nieuwe bossen’ en ‘streven naar een toekomst- en klimaatbestendig bos en naar een netto uitbreiding van het areaal bos’. In de Omgevingsvisie wordt aangegeven dat deze ambities worden uitgewerkt in een Limburgse bossenstrategie.
  De Limburgse aanpak Bossen dient als invulling hiervan.
  De commissie wordt gevraagd in hun bijdrage in te gaan op de volgende sonderende vragen:
  • In hoeverre kunt u zich vinden in de uitwerking van de vier ambitielijnen gericht op beter bos, meer bos, meervoudig gebruik van bos en meer draagvlak voor bos?
  • Zijn er nog andere aandachtspunten die u ons college mee wilt geven?

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 90 minuten.
  Spreektijd fracties 4 minuten en GS 30 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Sonderend stuk inzake Limburgse aanpak bossen
 17. 9.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 18. 10
  Sluiting