Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 10 juni 2022

11:30 - 13:30

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Caldenberg van, M. (Marc)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Deze vergadering kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://youtu.be/px48tIyS7is

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 10-06-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3-6-2022, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

 4. Behandelvoorstel:
  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties, toezeggingen en aanbevelingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties, toezeggingen of aanbeveling afgedaan conform voorstel GS.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3-6-2022, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 10-6-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 3-6-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

 7. Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. PS stellen de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie. Deloitte is de door PS aangewezen accountant om de jaarrekening te controleren. Deloitte verstrekt daartoe een controleverklaring en brengt een verslag van bevindingen uit (accountantsverslag).

  Bij mededeling pfh d.d.  20 april 2022 werden PS geïnformeerd over een vertraging in het aanleveren van de Jaarstukken 2021. Toegelicht werd dat de accountantscontrole nog niet is afgerond en de nieuwe aanleverdatum 11 mei a.s. is.
  De Controleverklaring van de accountant is op 3 juni jl. ontvangen zodat alle stukken voor PS beschikbaar zijn om een besluit te nemen over de vaststelling van de jaarstukken.

  Behalve GS zijn ook de accountant en de Statenonderzoeker aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken.

  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen, incl. de 3e begrotingswijziging 2022;
  2. Het resultaat 2021 ad € 49.702.878 als volgt te bestemmen:
     a. € 40.864.053 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
     b. € 2.948.699 als bijdrage aan de taakstelling;
     c. € 5.890.126 toevoeging aan de Immunisatiereserve.
  3. In dienstjaar 2022 € 3.809.293 te laten vrijvallen uit de risicoreserve grondexploitatie en ten
  gunste brengen van het begrotingsresultaat 2022.

  Behandelvoorstel:
  Technische behandeling van de jaarstukken in twee termijnen.

 8. In de Controlecommissie van 24 september 2021 is het proces rondom de planning- en controlcyclus 2022 vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat de begroting 2023 wordt geanalyseerd door de Griffie.

  Voor de begroting 2023 kan worden gedacht aan een analyse van een viertal begrotingsprogramma’s (op basis van financiële omvang en spreiding over de beleidsterreinen) en 3 beoogde resultaten per beleidsprogramma, aan de hand van de volgende vier vragen:

  1. is het doel SMART geformuleerd?
  2. sluit het beoogde resultaat aan op het doel?
  3. is bij het beoogd resultaat een (prestatie)indicator benoemd?
  4. zijn de beoogde kosten navolgbaar?

  Een alternatief is dat de fracties speerpunten aandragen, die zij t.b.v. deze analyse mee kunnen geven aan de Griffie.

  Behandelvoorstel:
  Besluiten om de analyse van de begroting 2023 vorm te geven aan de hand van een nog te bepalen speerpunt dat aangedragen wordt vanuit de Controlecommissie of aan de hand van een viertal vragen (zoals hierboven geformuleerd).

  Behandeling in één termijn.

 9. De CC is aangewezen om de P&C-cyclus te evalueren (PS besluit P-19-013 en artikel 2 “financiële verordening Provincie Limburg 2020”). Het is gebruikelijk dat de CC de P&C-cyclus voor het zomerreces evalueert en tijdig na het zomerreces de nieuwe planning vast stelt. Bij het opstellen van de PS vergaderkalender kan dan rekening worden gehouden met de wensen t.a.v. de P&C-cyclus.
  Op dit moment werkt GS aan de transitie om de P&C-stukken digitaal aan te bieden (zie ook toezegging 8934). Uitwerking en doorontwikkeling hiervan vindt in de komende maanden plaats. In de Voorjaarsnota doet GS daartoe voorstellen die van invloed zijn of kunnen zijn op de P&C-cyclus (zie p. 41 “4.3 Op weg naar digitalisering van de P&C cyclus”) . Behandeling van de voorjaarsnota door PS is op 1 juli 2022 voorzien.
  Voorgesteld wordt om de evaluatie van de P&C-cyclus door te schuiven naar de CC-vergadering van 23-9 zodat beter rekening kan worden gehouden met deze ontwikkelingen en de besluiten dien PS ter zake bij de voorjaarsnota neemt. De hierboven genoemde kaders bieden daartoe de ruimte.

  Behandelvoorstel
  Bespreken of de evaluatie van de P&C-cyclus door kan worden geschoven naar de CC-vergadering d.d. 23 september 2022

 10. Op 30 november 2021 ontving de Controlecommissie van GS een sonderend stuk over het uit te voeren onderzoek ex artikel art. 217a van de Provinciewet (GS DOC-00205593).
  GS gaven daarin aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de provinciale ‘Uitvoering op afstand’ te gaan onderzoeken. Op 4 februari 2022 heeft de CC dit stuk behandeld en haar mening gegeven over het onderzoeksonderwerp.
  Op 19 april 2022 (kenmerk GS DOC-00261516) heeft GS het onderzoeksplan ter kennisneming aan de Controlecommissie gestuurd. De Griffie heeft hierover een memo opgesteld (PS DOC-00275378).

  Behandelvoorstel
  Behandeling in één termijn
  De brief van GS van 19 april 2022 en het memo met de beschouwing van de Griffie in onderlinge samenhang bespreken.

 11. Het nieuwe 6 jaarsbudget van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) moet worden vastgesteld door PS van Noord-Brabant en Limburg. Op 3 december 2021 heeft de (Controlecommissie) CC met de ZRK overlegd en vervolgens haar voorkeur uitgesproken om het huidige budget te indexeren. Op 4 februari jl. heeft uw Presidium ingestemd met deze indexering. In de bijeenkomst van de Programmaraad d.d. 15 maart 2022 heeft ook de vertegenwoordiging van Noord-Brabant zich uitgesproken voor een indexering.
  Bijgaand Statenvoorstel voorziet in besluitvorming door PS van Limburg over deze indexering. Het voorstel is kortgesloten met de ZRK en de griffie Noord-Brabant.  Bijgevoegde  ontwerp-begroting van de ZRK is gebaseerd op de overeengekomen indexering.

  De Controlecommissie is gesprekspartner voor de Zuidelijke Rekenkamer maar het Presidium is het aangewezen gremium om aan PS voor te stellen welk bedrag hierover in de provinciale begroting moet worden opgenomen.
  Het Statenvoorstel ligt deze ochtend ook voor in het Presidium met het voorstel om dit door te leiden naar PS. Eventuele inhoudelijke opmerkingen van de Controlecommissie die relevant zijn voor het Statenvoorstel zullen in een aangepast Statenvoorstel worden opgenomen en zo nodig opnieuw aan het Presidium worden voorgelegd waarna PS hierover kunnen besluiten.

  Voorstel aan PS
  Voorgesteld wordt om voor de periode 2023 tot en met 2028 het taakstellend bedrag voor de begroting van het eerstvolgende jaar van de Zuidelijke Rekenkamer te bepalen door het budget van het lopende jaar te vermeerderen met een voor beide provincies gelijke jaarlijkse indexatie, berekend als het gewogen gemiddelde van de volgende CBS indices, stand per maart in het lopende jaar:
  - Loonvoet sector overheid (weging 85 procent);
  - Nationale consumenten prijsindex (CPI) (weging 7 procent);
  - Index voor materiële overheidsconsumptie (IMOC) (weging 8 procent)

  Behandelvoorstel :
  Behandeling in één termijn