Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

GEANNULEERD Interim Statencommissie

dinsdag 8 juni 2021

18:00 - 18:45

Agendapunten

De besluitenlijsten GS worden in lijn van de brief 2021/10115 gedeeld met de Staten. De commissieleden wordt gevraagd om eventuele (kritische) verzoeken tot bespreking van stukken uit de besluitenlijst van GS van 1-6-2021 uiterlijk maandag 7-6-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl (noodremprocedure). Deze verzoeken worden voorgelegd aan de  voorzitter van de ISC. Indien dit leidt tot een aanpassing van de agenda wordt u hierop geattendeerd.
De ISC is, wat betreft de besluitenlijsten van GS, een technische commissie daar de besluiten van GS ook bevoegdheid zijn van GS en eventuele opmerkingen in die zin richtinggevend zijn voor GS.
Mocht het verzoek een onderwerp betreffen uit de besloten besluitenlijst dan wordt hiervoor de vergadering in besloten vorm voortgezet.

De commissieleden wordt gevraagd om eventuele rondvragen uiterlijk maandag 7-6.-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 8-6.-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid waarbij het taken betreft die zijn overgenomen van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen. Er kan niet worden ingesproken op zaken waarvoor de commissie als klankbord fungeert voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan staten@prvlimburg.nl. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er ligt geen verslag ter vaststelling voor.

Het overzicht van moties en toezeggingen wordt niet tijdens deze vergadering behandeld/vastgesteld.

Er staan geen punten op de voorraadagenda.

De lijsten ingekomen stukken en uitnodiging worden niet tijdens deze vergadering vastgesteld.

Eventuele rondvragen uiterlijk maandag 7-6-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld.

Met mail van 3-5-2021 is door het bestuur IPO aan de leden van de Algemene Vergadering IPO de Kaderbrief 2022 aangeboden (zie 2e bijlage bij dit punt). Het betreft de eerste kaderbrief onder de nieuwe P&C-cyclus van de IPO-organisatie.
Voor de behandeling van deze kaderbrief geldt het eigenstandige proces binnen de provincies.
Uw vertegenwoordiging in de AV-IPO (Statenleden Thewissen en Megens) heeft verzocht om de kaderbrief te agenderen voor de ISC. Uw vertegenwoordiging wenst uw reactie hierop te vernemen en of fracties akkoord kunnen gaan met de kaderbrief dan wel onder welke voorwaarden.
Tevens wordt uw eventuele input gevraagd n.a.v. de concept-agenda van de AV IPO van 28 juni 2021.
Uw vertegenwoordiging zal de input uit de ISC inbrengen bij de behandeling van de Kaderbrief in de AV IPO-vergadering van 28 juni 2021.

Behandelvoorstel: behandeling in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.