Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

Interim Statencommissie

dinsdag 4 mei 2021

18:00 - 19:16

Uitzending

Agendapunten

De besluitenlijsten GS worden in lijn van de brief 2021/10115 gedeeld met de Staten. De commissieleden wordt gevraagd om eventuele (kritische) verzoeken tot bespreking van onderwerpen uit de besluitenlijst van GS uiterlijk maandag 3-5-2021, 12:00 uur door te geven via staten@prvlimburg.nl (noodremprocedure). Deze verzoeken worden voorgelegd aan de voorzitter van de ISC. Indien dit leidt tot een aanpassing van de agenda wordt u hierop geattendeerd.
De ISC is, wat betreft de besluitenlijsten van GS, een technische commissie daar de besluiten van GS ook bevoegdheid zijn van GS en eventuele opmerkingen in die zin richtinggevend zijn voor GS.
Mocht het verzoek een onderwerp betreffen uit de besloten besluitenlijst dan wordt hiervoor de vergadering in besloten vorm voortgezet.

De commissieleden wordt gevraagd om eventuele rondvragen zo veel mogelijk, uiterlijk maandag 3-5-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 4-5-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid waarbij het taken betreft die zijn over genomen van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen. Er kan niet worden ingesproken op zaken waarvoor de commissie als klankbord fungeert voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan staten@prvlimburg.nl. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Het verslag van het besloten deel van de commissie CS 5-3-2021 is alleen te openen door Statenleden. Uw eventuele opmerkingen t.a.v. dit verslag kunt u tot uitelrijk maandag 3-5-2021 mailen naar de commissiegriffier Guido Steinbusch (ghmj.steinbusch@prvlimburg.nl).
Het concept-verslag van de commissie RLN van 12-3-2021 is gewijzigd. De wijziging vind u, onderstreept, terug op pagina 21.
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 3-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de conceptverslagen vast te stellen.

Het overzicht met moties en toezeggingen wordt toegevoegd aan de agenda van de ISC van 25-5-2021.

De agenda wordt met name bepaald door hetgeen vanuit GS wordt aangereikt. Daarnaast zal wekelijks de gelegenheid worden geboden om de GS-besluitenlijst (zowel openbare als vertrouwelijke lijst) aan de orde te laten komen voor het geval u nog vragen of opmerkingen hierover heeft. Afgesproken is dat deze genomen besluiten - daar waar mogelijk - pas na 8 dagen  in werking zullen treden door ze bekend te maken.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 3-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

In deze vergadering niet aan de orde.

De lijst ingekomen stukken wordt ter vaststelling aangeboden tijdens de vergadering van 11-5-2021. Deze lijst ontvangt u op dinsdag 4-5-2021. Een verzoek tot agendering kan tot maandag 10-5-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via staten@prvlimburg.nl.

Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. De voorzitter zal, indien noodzakelijk, een agenderingsverzoek afstemmen met GS alvorens het verzoek te honoreren. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor 3-5-2021 12 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Onderwerpen Interim Statencommissie:

 • ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
 • BESTUUR
 • CULTUUR
 • DUURZAAMHEID
 • ECONOMISCHE ZAKEN
 • FINANCIËN
 • HANDHAVING
 • LANDBOUW
 • MOBILITEIT
 • NATUUR
 • RUIMTE
 • SAMENLEVING
 • SUBSIDIES
 • TOERISME EN RECREATIE
 • VERGUNNINGEN

Naar aanleiding van de brief van GS van 14 april jl. (2021/10115) is door PS in zijn vergadering van 16 april jl. de wijze van besluitvorming in de huidige politiek-bestuurlijke situatie vastgelegd. Hierbij wordt een indeling in drie categorieën gehanteerd.
In voorliggende brief vragen GS aan deze Commissie om nadere duiding en richting te geven voor de handelingsruimte van het College voor de categorieën “Onderwerpen waarvoor richting wordt gevraagd door Provinciale Staten (categorie 2)” en “besluiten waar het huidige College in afwachting van het nieuwe College vooralsnog geen besluitvorming zal plegen (categorie 3)”.

Behandelvoorstel:
een standpunt in nemen ten aanzien van de door GS gevraagde richting en nadere duiding.
Behandeling in één termijn (60 minuten).