Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

Interim Statencommissie

dinsdag 18 mei 2021

18:00 - 19:22

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Linden van der, H.M.V. (Henk)
Toelichting

Vergadering van de Interim Statencommissie.
Attentie: deze vergadering bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel, alleen voor Statenleden.

Terugkijk link https://www.youtube.com/watch?v=8hBbs24Bm4w

Agenda documenten

Agendapunten

De besluitenlijsten GS worden in lijn van de brief 2021/10115 gedeeld met de Staten. De commissieleden wordt gevraagd om eventuele (kritische) verzoeken tot bespreking van stukken uit de besluitenlijst van GS van 11-5-2021 uiterlijk maandag 17-5-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl (noodremprocedure). Deze verzoeken worden voorgelegd aan de  voorzitter van de ISC. Indien dit leidt tot een aanpassing van de agenda wordt u hierop geattendeerd.
De ISC is, wat betreft de besluitenlijsten van GS, een technische commissie daar de besluiten van GS ook bevoegdheid zijn van GS en eventuele opmerkingen in die zin richtinggevend zijn voor GS.
Mocht het verzoek een onderwerp betreffen uit de besloten besluitenlijst dan wordt hiervoor de vergadering in besloten vorm voortgezet.

De commissieleden wordt gevraagd om eventuele rondvragen uiterlijk maandag 17-5-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 18-5-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid waarbij het taken betreft die zijn over genomen van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen. Er kan niet worden ingesproken op zaken waarvoor de commissie als klankbord fungeert voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten.

Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan staten@prvlimburg.nl. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 17-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.

Het overzicht met moties en toezeggingen wordt niet tijdens deze vergadering behandeld / vastgesteld.

De agenda wordt met name bepaald door hetgeen vanuit GS wordt aangereikt. Daarnaast zal wekelijks de gelegenheid worden geboden om de GS-besluitenlijst (zowel openbare als vertrouwelijke lijst) aan de orde te laten komen voor het geval u nog vragen of opmerkingen hierover heeft. Afgesproken is dat deze genomen besluiten - daar waar mogelijk - pas na één week in werking zullen treden door ze bekend te maken.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 17-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

Als bijlagen bij dit agendapunt zijn de diverse lijsten met ingekomen stukken toegevoegd. Een verzoek tot agendering kan tot maandag 17-5-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via staten@prvlimburg.nl.

Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. De voorzitter zal, indien noodzakelijk, een agenderingsverzoek afstemmen met GS alvorens het verzoek te honoreren. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen uiterlijk maandag 17-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende rondvraag ingediend:
De fractie van de PvdD heeft inmiddels op verzoek de stukken ontvangen m.b.t. het niet-ontvankelijk verklaren (op 20 april jl.) van bezwaarschriften tegen ontheffingen faunabeheer m.b.t. vos, kolgans en brandgans (GS besluitenlijst van 29 april jl.). De fractie wil GS vragen in het kader van openbaarheid van bestuur en een open, niet formalistisch/legalistische behandeling van de burger, deze niet-ontvankelijk verklaring in te trekken en de bezwaren alsnog inhoudelijk te behandelen.

Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld.