Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

Interim Statencommissie

dinsdag 15 juni 2021

18:00 - 19:18

Agendapunten

De besluitenlijsten GS worden in lijn van de brief 2021/10115 gedeeld met de Staten. De commissieleden wordt gevraagd om eventuele (kritische) verzoeken tot bespreking van stukken uit de besluitenlijst van GS van 8-6-2021 uiterlijk maandag 14-6-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl (noodremprocedure). Deze verzoeken worden voorgelegd aan de  voorzitter van de ISC. Indien dit leidt tot een aanpassing van de agenda wordt u hierop geattendeerd.
De ISC is, wat betreft de besluitenlijsten van GS, een technische commissie daar de besluiten van GS ook bevoegdheid zijn van GS en eventuele opmerkingen in die zin richtinggevend zijn voor GS.
Mocht het verzoek een onderwerp betreffen uit de besloten besluitenlijst dan wordt hiervoor de vergadering in besloten vorm voortgezet.

De commissieleden wordt gevraagd om eventuele rondvragen uiterlijk maandag 14-6-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 15-6-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid waarbij het taken betreft die zijn overgenomen van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen. Er kan niet worden ingesproken op zaken waarvoor de commissie als klankbord fungeert voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan staten@prvlimburg.nl. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-6-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.

Dit overzicht komt in deze vergadering niet aan de orde.

De voorraadagenda komt in deze vergadering niet aan de orde.

Deze lijsten komen in deze vergadering niet aan de orde.

Eventuele rondvragen uiterlijk maandag 14-6-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld.

Op grond van een aantal arresten van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) bij het vaststellen van een wettelijke regeling voor windturbines wordt verzocht om het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ en de omgevingsvergunning d.d. 28 september 2018
(kenmerk 2018/65754) voor de inrichting Windpark Greenport Venlo, in te trekken. Bijgevoegd treft u het voorstel van GS aan om dit verzoek af te wijzen. (De toegevoegde stukken 10 en 20 zijn voorzien van een slotje en dus alleen in te zien door Statenleden. Het bleek dat hierin persoonsgegevens zichtbaar zijn. In het 3e stuk zijn deze zwart gemaakt).

Via de nazending zijn 2 bijlagen toegevoegd aan het Statenvoorstel, namelijk:
- Brief aan Goorts + Coppens Advocaten
- tijdschriftartikel TvO Bröring en Koers

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 75 minuten.