Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 31-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de verslagen vast te stellen.

Rondvraag CDA Einstein telescoop: Wij hebben allen kunnen vernemen dat mogelijk ook Saksen kandidaat zal zijn voor het realiseren van de Einstein Telescoop. Wij krijgen signalen dat het wenselijk zou zijn dat Limburg de lobby voor deze investering in Limburg intensiveert. Worden deze signalen onderschreven? Wat kunnen de fracties in Provinciale Staten doen om deze lobby te ondersteunen?

Rondvraag CDA politieke lobby: Tijdens de recente vergadering van het Presidium is door het CDA voorgesteld dat de partijen in Provinciale Staten de politieke lobby op een aantal voor Limburg cruciale dossiers oppakken zolang er geen nieuw College van GS is geïnstalleerd. De bedoeling is dat de fracties individueel lobby-activiteiten naar de eigen Haagse politieke collega’s organiseren op de grote dossiers.

Rondvraag PvdD beleidslijn bever: Blijkens de geagendeerde lijst van toezeggingen (nr. 8878) bereidt het College een nieuwe "beleidslijn bever" voor, te behandelen door het nieuwe college. De Partij voor de Dieren verzoekt om toezending van de beleidslijn, zodra die door GS is vastgesteld, aan Provinciale Staten, bij voorkeur nog voor verwerking in het Faunabeheerplan, in lijn met motie 2491 (democratische controle Faunabeheerplannen).

De Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 RUD Zuid-Limburg ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium. Op 25-5-2021 zal door GS een advies t.a.v. de ontwerpbegroting naar de commissie ISC worden gestuurd om te betrekken bij de behandeling.
U wordt verzocht de brief van GS van 25-5-2021 bij de behandeling te betrekken.

Behandeling in 1 termijn.
Verwachte behandelduur: 30 minuten.

De Ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenperspectief 2023-2025 RUD Limburg Noord ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium. Op 25-5-2021 zal door GS een advies t.a.v. de ontwerpbegroting naar de commissie ISC worden gestuurd om te betrekken bij de behandeling.
U wordt verzocht de brief van GS van 25-5-2021 bij de behandeling te betrekken.

Behandeling in 1 termijn.
Verwachte behandelduur: 15 minuten.

Provincie Limburg kent 2 RES-regio’s: RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML) en RES Zuid-Limburg (RES ZL). Beide regio’s leggen via de gemeentelijke en provinciale colleges hun RES 1.0 bod ter vaststelling voor aan de volksvertegenwoordiging: gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.

De fractie van D66 (Van Wageningen) heeft verzocht. De motivatie alsmede een aantal vragen aan de accountant, GS en de commissie zelf treft u aan in de 1e bijlage.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 45 minuten.