Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

GEANNULEERD Interim Statencommissie

dinsdag 11 mei 2021

18:00 - 18:55

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Linden van der, H.M.V. (Henk)
Toelichting

GEANNULEERD: de geagendeerde bespreekstukken zijn komen te vervallen of zijn doorgeschoven.

Vergadering van de Interim Statencommissie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De besluitenlijsten GS worden in lijn van de brief 2021/10115 gedeeld met de Staten. De commissieleden wordt gevraagd om eventuele (kritische) verzoeken tot bespreking van stukken uit de besluitenlijst van GS van 4-5-2021 uiterlijk maandag 10-5-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl (noodremprocedure). Deze verzoeken worden voorgelegd aan de  voorzitter van de ISC. Indien dit leidt tot een aanpassing van de agenda wordt u hierop geattendeerd.
De ISC is, wat betreft de besluitenlijsten van GS, een technische commissie daar de besluiten van GS ook bevoegdheid zijn van GS en eventuele opmerkingen in die zin richtinggevend zijn voor GS.
Mocht het verzoek een onderwerp betreffen uit de besloten besluitenlijst dan wordt hiervoor de vergadering in besloten vorm voortgezet.

De commissieleden wordt gevraagd om eventuele rondvragen uiterlijk maandag 10-5-2021, 12:00 uur door te geven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 11-5-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid waarbij het taken betreft die zijn overgenomen van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen. Er kan niet worden ingesproken op zaken waarvoor de commissie als klankbord fungeert voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan staten@prvlimburg.nl. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Deze vergadering niet aan de orde.

Het overzicht met moties en toezeggingen wordt toegevoegd aan de agenda van de ISC van 25-5-2021.

De agenda wordt met name bepaald door hetgeen vanuit GS wordt aangereikt. Daarnaast zal wekelijks de gelegenheid worden geboden om de GS-besluitenlijst (zowel openbare als vertrouwelijke lijst) aan de orde te laten komen voor het geval u nog vragen of opmerkingen hierover heeft. Afgesproken is dat deze genomen besluiten - daar waar mogelijk - pas na één week in werking zullen treden door ze bekend te maken.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 10-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

Eventuele rondvragen uiterlijk maandag 10-5-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl.

Op verzoek van de ISC is, een mededeling portefeuillehouder, het verdere proces van de Omgevingsverordening toegelicht. Deze mededeling treft u hierbij aan.
Vraag aan de commissie is om zich uit te spreken over het volgende:
1. wenst u voor de vaststelling van het ontwerp-Omgevingsverordening door GS op 25-5-2021 bijgepraat te worden via een informatiebijeenkomst te houden op 21-5-2021;
2. zo ja, wenst u tijdens deze informatiebijeenkomst vertegenwoordigd te worden door de Statenwerkgroep POVI.

Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld.

De fractie van D66 heeft verzocht de punten 4 t/m 7 van de openbare besluitenlijst van GS van 4-5-2021 te agenderen. Hierbij stelt D66 de volgende vraag: de Tweede Kamer, noch Provinciale Staten, noch de betreffende Gemeenteraden hebben zich uitgesproken over de concrete projecten. Hoe wordt voorkomen dat de regiodeal de mensen en hun vertegenwoordigers overkomt?

Behandelvoorstel:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarbij de door D66 gestelde vraag leidend is.
Geplande behandelduur: 20 min.

De fractie van D66 heeft verzocht punt 18 van de openbare besluitenlijst van GS van 4-5-2021 te agenderen. Hierbij stelt D66 de volgende vragen:
- Valt de subsidie aan de Stichting Groenfonds ter hoogte van € 1.250.000 binnen een door de Staten vastgesteld kader?
- Welk kader?
- Is de regel uit onze financiële verordening subsidies > € 1.000.000 buiten kader vergen vooraf instemming van de staten van toepassing?
- Zo ja, wordt hier nog gevolg aan gegeven en wanneer?
- Wat is het doel van de subsidie?
- Is deze subsidie de meest efficiënte manier om dat doel te bereiken?
- Er is naast subsidie ook sprake van een lening aan het fonds. Kunt u daar meer over vertellen?

Behandelvoorstel:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarbij de door D66 gestelde vragen leidend zijn.
Geplande behandelduur: 20 min.