Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Commissievergadering (deels besloten)

vrijdag 7 juni 2024

09:00 - 11:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Bosch, M.Th. (Mart)
Toelichting

Controlecommissie deels openbaar en deels besloten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  OPENBAAR GEDEELTE
 2. 1.1

  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 7-6-2024 ongewijzigd vast te stellen.

 3. 1.2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier contactformulier t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.


  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 1.3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-5-2024, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

 5. 1.4

  Behandelvoorstel:
  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties, toezeggingen en aanbevelingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties, toezeggingen of aanbeveling afgedaan.

 6. 1.5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-5-2024, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

 7. 1.6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 7-6-2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 31-5-2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De Controlecommissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

 8. 1.7
  FINANCIËN
 9. 1.7.1

  Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Relevante afwijkingen worden toegelicht. Volgens artikel 202 Provinciewet stellen PS de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie.


  Uw Staten zijn middels een informatiesessie d.d. 23 februari jl. geïnformeerd over de nieuwe regels rondom rechtmatigheid. De essentie is dat niet de accountant een verklaring afgeeft over rechtmatigheid, maar het college zelf. In deze sessie is ook stilgestaan bij het risico op vertraging in dit verandertraject vanwege fundamentele bezwaren van de Algemene Rekenkamer op de wetswijzigingen in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden). Daarom is eerst een concept accountantsverslag gedeeld met uw Staten. Op 8 mei is het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring met begeleidende brief van BDO ontvangen en met uw Staten gedeeld.


  Behalve GS zijn ook de accountant en de Statenonderzoeker aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken.


  Het verzoek van de accountant is om eventuele vragen indien mogelijk vooraf aan te leveren zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. De vragen graag uiterlijk maandag 3 juni 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel. De vragen zullen in Ibabs worden gekoppeld aan de vergadering zodat deze ook voor de overige commissieleden inzichtelijk zijn.


  Behandelvoorstel:

  • De statenonderzoeker zal een korte toelichting geven op de analyse.
  • De commissie wordt gevraagd het Statenvoorstel Jaarstukken 2023 technisch te behandelen in 2 termijnen met een spreektijd in de eerste termijn van maximaal 5 minuten.
   Verwachte behandelduur: 90 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  indicatorenplan in jaarstukken
  informatiesessie provinciefonds en belasting(gebied)
  nadere onderbouwing bestemming resultaat
 10. 1.8

  Geen punten aan de orde.

 11. 1.9

  Geen punten aan de orde.

 12. 1.10

  Geen punten aan de orde.

 13. 1.11
  Rondvraag en schorsing