Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (EXTRA)

vrijdag 24 mei 2024

09:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 24-5-2024 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  N.v.t.

 4. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 5-4-2024, 12-4-2024 en 26-4-2024 ongewijzigd vast te stellen.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. 6
  HAMERSTUKKEN
 7. 6.1

  De Zuidelijke Rekenkamer (verder: ZRK) is een gezamenlijke rekenkamer van de provincies Limburg en Noord-Brabant. In 2022 is door Berenschot een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de ZRK. Op 6 oktober 2023 heeft de Controlecommissie haar voorkeur uitgesproken over het opvolgen van de aanbevelingen uit de evaluatie. Het opvolgen van deze aanbevelingen en de voorkeur van de Controlecommissie geeft aanleiding de gemeenschappelijke regeling aan te passen. 


  Dit onderwerp is behandeld in de Controlecommissie van 22 maart 2024 alsook in de commissie Sturen en Verantwoorden van de Provincie Noord-Brabant van 22 maart 2024. 
  Tijdens de behandeling in beide commissies zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn verwerkt in een interne memo (bijlage 4) en schriftelijk voorgelegd aan de Controlecommissie om te verwerken in het statenvoorstel. De Controlecommissie heeft besloten het statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering. 


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd
  1. De Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020 in te trekken;
  2. De Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2024 vast te stellen

 8. 7
  BEHANDELSTUKKEN
 9. 7.1

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19 en 26 januari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies. Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie ESA van 22-03-2024. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel als behandelstuk door te leiden naar de PS van 24-05-2024.


  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.
  Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt Provinciale Staten naast akkoord te gaan met het beleidskader tevens om een begrotingswijziging.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd
  1. In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend gewijzigd Statenvoorstel beleidskader ‘Provincie Midden in de Samenleving’;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde 5e begrotingswijziging 2024

 10. 7.2

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19 en 29 januari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies. Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 22-03-2024. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel als behandelstuk door te leiden naar de PS van 24-05-2024.


  Het beleidskader geeft richting en samenhang aan de uitvoering van diverse bestaande sectorale beleidsprogramma’s, de programma’s Limburg Programma landelijk Gebied en Waterveiligheid en ruimte Limburg (WRL) en de wijze waarop hiermee invulling wordt gegeven aan wettelijk een autonome taken. De ambities voor het landelijk gebied zijn geconcretiseerd naar doelen, actielijnen en inzet van financiële middelen voor deze coalitieperiode. Ook is beschreven op welke wijze de extra investeringen in het Coalitieakkoord voor water en bodem en (structureel) voor landschapsbeheer worden ingevuld. Het kader geeft verder richting aan structurerende keuzes voor de gebiedsgerichte aanpak, met name ten aanzien van de gewenste stapeling van doelen, waardoor het ruimtebeslag van de transitieopgave kan worden beperkt  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd

  1. in te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader Perspectief voor het Landelijk Gebied
 11. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 12. 9
  Sluiting