Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 5-4-2024 gewijzigd vast te stellen.

  00:01:15 - 00:11:57 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  00:05:35 - 00:11:57 - E.G.M. Roemer
  00:11:57 - 00:12:50 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  00:12:50 - 00:31:33 - E.G.M. Roemer
  00:31:33 - 00:32:03 - J.M. Bloi
  00:32:03 - 00:32:59 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:32:13 - 00:32:59 - E.G.M. Roemer
  00:32:59 - 00:43:37 - Inspreker
  00:43:37 - 00:44:04 - E.G.M. Roemer
  00:44:04 - 00:44:12 - M.G.J.A.C. Absil
  00:44:12 - 00:45:04 - Inspreker
  00:45:04 - 00:45:28 - M.T.P. Jenneskens
  00:45:28 - 00:46:28 - Inspreker
  00:46:28 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 15 december 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:46:33 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:46:47 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 7. 7

  00:46:59 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 8. 7.1

  De regelingen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of gewijzigde modelreglementen en -verordeningen. Op basis van de Provinciewet stellen Provinciale Staten voor hun leden een gedragscode vast.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in het Presidium van 26-1-2024. Het Presidium heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar de Statenvergadering van 05 april 2024.


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd
  1. De ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2024’ vast te stellen’
  2. De ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten Limburg 2020’ in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. De ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2024’ vast te stellen’
  2. De ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten Limburg 2020’ in te trekken.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:47:03 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 9. 7.2

  Ingevolge de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd de bestuurlijke gedragscode voor gedeputeerden en de commissaris van de Koning vast te stellen. 


  Het Statenvoorstel is besproken in het Presidium van 26-01-2024, daar is bepaald dat het stuk als hamerstuk wordt doorgeleid naar de Statenvergadering van 05 april 2024.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten worden gevraagd:


  - Het in de bijlage opgenomen wijzigingsbesluit vast te stellen;
  - Het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad van de Provincie Limburg;
  - Kennis te nemen van het oplegkader.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  - Het in de bijlage opgenomen wijzigingsbesluit vast te stellen;
  - Het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad van de Provincie Limburg;
  - Kennis te nemen van het oplegkader.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:47:13 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 10. 7.3

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 28 maart 2023 het ontwerp-inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2023 vastgesteld. Hierop zijn 4 zienswijzen ingebracht die in de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen zijn opgenomen inclusief de aanpassingen die n.a.v. deze zienswijzen zijn doorgevoerd. Provinciale Staten wordt verzocht het Inpassingsplan, met inachtneming van de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen, vast te stellen.
  Dit kader is behandeld in de Statencommissie LEO van 29-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 12 april 2024.
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. het inpassingsplan ‘’Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2023’’, bestaande uit de regels, verbeelding en toelichting (IMRO-code L.IMRO.9931.PIPBPLVeegplan2023- ON01), met inachtneming van de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen;
  2. op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. wordt ingetrokken het bij besluit G-12-022, onder 5, opgenomen besluit om te bepalen dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro uitoefenen, en Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder a, b, c, of g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  4. te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat in de beroepsprocedure de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  1. het inpassingsplan ‘’Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2023’’, bestaande uit de regels, verbeelding en toelichting (IMRO-code NL.IMRO.9931.PIPBPLVeegplan2023-ON01), met inachtneming van de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen;
  2. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. In te trekken het bij besluit G-12-022, onder 5, opgenomen besluit om te bepalen dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro uitoefenen, en Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder a, b, c, of g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  4. te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat in de beroepsprocedure de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:47:25 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 11. 7.4

  Om een goede kwaliteit van de uitoefening van VTH-taken te waarborgen kunnen Provinciale Staten regels stellen in de vorm van een verordening (art. 18.20 Omgevingswet). Een dergelijke verordening is ten aanzien van de basistaken die door omgevingsdiensten (RUD Zuid-Limburg) worden uitgevoerd wettelijk verplicht (art. 18.23 Omgevingswet). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de vigerende Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht provincie Limburg 2016 te vervallen. Voorgesteld wordt om een nieuwe verordening vast te stellen, gebaseerd op de bepalingen van de Omgevingswet en de modelverordening die door VNG en IPO is aangereikt.
  Dit statenvoorstel beoogt de vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Limburg 2024.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie LEO van 29-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 5 april 2024.
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) provincie Limburg 2024 vaststellen en publiceren in het Provinciaal Blad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Limburg 2024 vast te stellen en deze te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:47:38 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 12. 7.5

  Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking, die van bestuursorganen vereist dat ze bij de voorbereiding van bepaalde besluiten motiveren hoe ze invulling hebben gegeven aan het toepasselijke decentrale participatiebeleid. Voor de provincie betreft dit besluiten zoals de omgevingsvisie, omgevingsverordening, programma's en projectbesluiten, en hun wijzigingen. Elke overheid moet haar eigen decentrale participatiebeleid vaststellen, zonder verdere eisen aan de vorm of inhoud ervan vanuit de Omgevingswet.
  De Nota participatie onder de Omgevingswet Provincie Limburg werd op 30 november 2023 besproken in de Statencommissie LEO. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn verwerkt op een B1 taalniveau. Het doel van deze Nota is het bereiken van een effectieve werkwijze voor participatie met bewoners in de fase van de voorbereiding van genoemde besluiten over de fysieke leefomgeving.
  Naast de Nota is er ook een Handreiking participatie bij vergunningaanvragen Omgevingswet Provincie Limburg opgesteld. Deze is gericht op aanvragers van omgevingsvergunningen en bevat suggesties over hoe zij een participatietraject kunnen organiseren. Onder de Omgevingswet zijn de vergunningaanvragers zelf verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving bij hun initiatief. Er kan geen participatie worden afgedwongen of regels daarvoor opgelegd. In de Handreiking worden tips gegeven waaraan een aanvrager kan denken bij het opstarten van een participatietraject.
  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 01-03-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 24-05-2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de nota Participatie onder de Omgevingswet provincie Limburg;
  2. en in te stemmen met het publiceren van de Nota Participatie onder de Omgevingswet provincie Limburg in het provinciaal Blad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  - De door Gedeputeerde Staten gewijzigde nota Participatie onder de Omgevingswet Provincie Limburg van 26 maart 2024 vast te stellen.
  - En in te stemmen met het publiceren van de gewijzigde Nota Participatie onder de Omgevingswet Provincie Limburg van 26 maart 2024 in het provinciaal Blad.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:47:51 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 13. 7.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  de geheimhouding op bijlage 6: informatie inzake project N266-N275 Nederweert, zoals bekrachtigd in beslispunt 7 van Statenvoorstel G-24-006, met toepassing van artikel 86, vierde lid, van de Provinciewet op te heffen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:48:03 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 14. 8

  00:48:26 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
 15. 8.1

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie ESA van 8-03-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de Statenvergadering van 05 april 2024.


  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.


  Dit beleidskader is de uitwerking van hoofdstuk 7 van het coalitieakkoord 2023 – 2027 ‘Elke Limburger telt! Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt Provinciale Staten naast akkoord te gaan met het beleidskader tevens om een begrotingswijziging.


  Toelichting gewijzigde bijlage bij oorspronkelijk Statenvoorstel:
  Het betreft hier de correcte versie van bijlage 1 bij het “Statenvoorstel Beleidskader Cultuur & Erfgoed voor iedereen”. Er zat in de eerdere verstuurde versie een storende fout op pagina 65. Het betrof een verkeerde titel boven de beide financiële figuren. Deze zijn in de bijlage op deze pagina nu correct weergegeven.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd

  1. In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024 – 2027’.
  2. In te stemmen met de bijgevoegde 6e begrotingswijziging 2024.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (5)

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  1. In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024 – 2027’.
  2. In te stemmen met de bijgevoegde 6e begrotingswijziging 2024.

  Aangenomen.

  Moties

  Titel
  3e Gewijzigde Motie 3045 Wolters c.s. inzake Óngerwaeg noa deil III.
  3e Gewijzigde Motie 3046 Absil c.s. inzake Monulisa regeling in standhouden.docx
  4e Gewijzigde Motie 3044 Koopman c.s. inzake Maatwerkmiddelen culturele infrastructuur Noord- en Midden-Limburg.
  Gewijzigde Motie 3043 Jenneskens c.s. inzake asse mich versteis - debat in het plat.
  Gewijzigde Motie 3047 Jenneskens c.s. inzake Financiering Op weg naar het Lagerhuis.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoorden vragen inzake Filmfonds
  00:48:31 - 00:49:11 - E.G.M. Roemer
  00:49:11 - 00:54:34 - T.G.M. Jetten
  00:54:34 - 00:54:55 - E.G.M. Roemer
  00:54:55 - 00:59:30 - L.Y.M. Kuiper
  00:59:30 - 00:59:53 - E.G.M. Roemer
  00:59:53 - 01:05:07 - M.T.P. Jenneskens
  01:05:07 - 01:05:21 - E.G.M. Roemer
  01:05:21 - 01:06:11 - M.T.P. Jenneskens
  01:06:11 - 01:06:48 - E.G.M. Roemer
  01:06:48 - 01:08:23 - R.P. Blijlevens
  01:08:23 - 01:08:28 - E.G.M. Roemer
  01:13:02 - 01:13:21 - E.G.M. Roemer
  01:13:21 - 01:17:15 - S.N. Koopman
  01:17:15 - 01:17:44 - E.G.M. Roemer
  01:17:44 - 01:21:52 - L.C.C.M. Wolters
  01:21:52 - 01:22:18 - E.G.M. Roemer
  01:22:18 - 01:26:00 - P.J.M. Loomans
  01:26:00 - 01:32:59 - A.G.M Queisen
  01:32:59 - 01:33:34 - E.G.M. Roemer
  01:33:34 - 01:37:31 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:37:31 - 01:37:38 - M.T.P. Jenneskens
  01:37:38 - 01:37:54 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:37:54 - 01:38:05 - M.T.P. Jenneskens
  01:38:05 - 01:38:28 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:38:28 - 01:38:40 - M.T.P. Jenneskens
  01:38:40 - 01:39:27 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:39:27 - 01:39:47 - T.G.M. Jetten
  01:39:47 - 01:40:13 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:40:13 - 01:40:52 - T.G.M. Jetten
  01:40:52 - 01:41:03 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:41:03 - 01:41:23 - T.G.M. Jetten
  01:41:23 - 01:41:56 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:41:56 - 01:42:09 - R.B. Driessen
  01:42:09 - 01:42:13 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:42:13 - 01:42:27 - R.B. Driessen
  01:42:27 - 01:42:32 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:42:32 - 01:42:46 - R.B. Driessen
  01:42:46 - 01:45:02 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:45:02 - 01:45:31 - E.G.M. Roemer
  01:45:31 - 01:51:49 - A.C.P Peters
  01:51:49 - 01:52:12 - E.G.M. Roemer
  01:52:12 - 01:57:57 - M.G.J.A.C. Absil
  01:57:57 - 02:03:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:03:33 - 02:03:57 - E.G.M. Roemer
  02:03:57 - 02:08:21 - R.B. Driessen
  02:08:21 - 02:08:41 - E.G.M. Roemer
  02:08:41 - 02:11:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:11:40 - 02:12:25 - M.T.P. Jenneskens
  02:12:25 - 02:13:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:13:25 - 02:14:04 - M.T.P. Jenneskens
  02:14:04 - 02:15:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:15:18 - 02:16:01 - M.T.P. Jenneskens
  02:16:01 - 02:16:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:16:10 - 02:17:08 - A.C.P Peters
  02:17:08 - 02:25:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:25:41 - 02:27:11 - M.T.P. Jenneskens
  02:27:11 - 02:28:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:28:45 - 02:29:26 - M.T.P. Jenneskens
  02:29:26 - 02:30:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:30:38 - 02:31:15 - M.G.J.A.C. Absil
  02:31:15 - 02:31:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:31:43 - 02:32:00 - M.G.J.A.C. Absil
  02:32:00 - 02:33:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:33:58 - 02:34:54 - M.G.J.A.C. Absil
  02:34:54 - 02:39:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:39:16 - 02:39:33 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:39:33 - 02:39:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:39:52 - 02:40:08 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:40:08 - 02:41:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:09 - 02:42:17 - M.G.J.A.C. Absil
  02:42:17 - 02:48:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:48:21 - 02:49:20 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:49:20 - 02:52:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:52:12 - 02:52:25 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:52:25 - 02:53:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:53:14 - 02:53:43 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:53:43 - 02:54:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:54:51 - 02:54:58 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:54:58 - 02:56:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:56:35 - 02:57:49 - A.C.P Peters
  02:57:49 - 03:01:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:01:14 - 03:01:44 - E.G.M. Roemer
  03:01:44 - 03:03:15 - T.G.M. Jetten
  03:03:15 - 03:04:17 - L.Y.M. Kuiper
  03:04:17 - 03:06:02 - M.T.P. Jenneskens
  03:06:02 - 03:06:15 - L.C.C.M. Wolters
  03:06:15 - 03:07:30 - M.T.P. Jenneskens
  03:07:30 - 03:07:35 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:07:35 - 03:08:39 - M.T.P. Jenneskens
  03:08:39 - 03:09:09 - E.G.M. Roemer
  03:09:09 - 03:10:30 - S.N. Koopman
  03:10:30 - 03:11:03 - E.G.M. Roemer
  03:11:03 - 03:11:52 - L.C.C.M. Wolters
  03:11:52 - 03:12:17 - E.G.M. Roemer
  03:12:17 - 03:13:21 - A.G.M Queisen
  03:13:21 - 03:13:38 - E.G.M. Roemer
  03:13:38 - 03:14:04 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:14:04 - 03:14:27 - E.G.M. Roemer
  03:14:27 - 03:19:04 - A.C.P Peters
  03:19:04 - 03:19:43 - R.B. Driessen
  03:19:43 - 03:20:59 - A.C.P Peters
  03:20:59 - 03:21:07 - R.B. Driessen
  03:21:07 - 03:22:00 - A.C.P Peters
  03:22:00 - 03:22:19 - E.G.M. Roemer
  03:22:19 - 03:27:12 - M.G.J.A.C. Absil
  03:27:12 - 03:27:46 - E.G.M. Roemer
  03:27:46 - 03:28:53 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:28:53 - 03:29:14 - E.G.M. Roemer
  03:29:14 - 03:30:35 - R.B. Driessen
  03:30:35 - 03:31:01 - E.G.M. Roemer
  03:31:01 - 03:31:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:31:59 - 03:32:12 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:32:12 - 03:32:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:32:48 - 03:32:55 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:32:55 - 03:40:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:40:44 - 03:40:51 - A.C.P Peters
  03:40:51 - 03:42:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:42:51 - 03:43:26 - R.B. Driessen
  03:43:26 - 03:44:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:44:38 - 03:45:14 - R.B. Driessen
  03:45:14 - 03:45:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:45:51 - 03:46:02 - R.B. Driessen
  03:46:02 - 03:46:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:46:11 - 03:57:24 - E.G.M. Roemer
  04:02:01 - 04:06:14 - E.G.M. Roemer
  04:06:14 - 04:06:29 - A.G.M Queisen
  04:06:29 - 04:06:49 - E.G.M. Roemer
  04:06:49 - 04:07:32 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:07:32 - 04:09:13 - E.G.M. Roemer
  04:09:13 - 04:10:08 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:10:08 - 04:10:30 - L.Y.M. Kuiper
  04:10:30 - 04:10:57 - A.G.M Queisen
  04:10:57 - 04:11:21 - C.L. Jiménez Hastenrath
  04:11:21 - 04:11:37 - E.G.M. Roemer
  04:11:37 - 04:11:52 - A.C.P Peters
  04:11:52 - 05:00:57 - E.G.M. Roemer
  05:01:05 - 05:01:26 - E.G.M. Roemer
  05:01:26 - 05:01:55 - A. Berghorst
  05:01:55 - 05:06:25 - E.G.M. Roemer
 16. 8.2

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie ESA van 8-03-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de Statenvergadering van 05 april 2024.


  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.


  Dit beleidskader is de uitwerking van hoofdstuk 3 van het coalitieakkoord 2023 – 2027 ‘Elke Limburger telt!’, waarmee er opvolging wordt gegeven aan de structurele investeringen die met de Sociale Agenda en het sportbeleid de afgelopen jaren is gedaan. Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt Provinciale Staten naast akkoord te gaan met het beleidskader tevens om een begrotingswijziging.


  Toelichting gewijzigde bijlage:
  Het betreft hier de correcte versie bijlage 1 bij het “Statenvoorstel Beleidskader Samen leven & bestaanszekerheid”. Er zat in de eerdere verstuurde versie een storende fout op pagina 42 en 43. Tevens ontbrak er bovenaan een zin die is toegevoegd. Deze zijn in de bijlage op deze pagina’s nu correct weergegeven.


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd
  1. In te stemmen met het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024 – 2027;
  2. De daaruit volgende 4e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  1. In te stemmen met het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024 – 2027;
  2. De daaruit volgende 4e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

  Aangenomen.

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 3051 Van Bijnen inzake De Wijkagent terug in de wijk.
  2e Gewijzigde Motie 3053 Peters inzake Jeugdzorg in Limburg staat op omvallen.
  3e Gewijzigde Motie 3052 Van Bijnen inzake Aanvullend subsidiecriterium Sporttakplatforms.
  5e Gewijzigde Motie 3049 Wolters c.s. inzake Volwaardige basiszorg in Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek.
  Gewijzigde Motie 3048 Jetten c.s. inzake Bestaanszekerheid weergegeven op kaart.
  Gewijzigde Motie 3050 Jenneskens c.s. inzake Limburg verdient serieus sportbeleid.

  Toezeggingen

  Titel
  Betrekken leefbaarometer bij infosessie
  Inbreng PS infosessie 17 mei
  Informeren PS over volwassenenfonds
  Koppeling jong en oud in plan m.b.t. eenzaamheid
  Toesturen actieplan vrijwilligers als sonderend stuk
  05:05:53 - 05:06:25 - E.G.M. Roemer
  05:06:25 - 05:11:12 - T.G.M. Jetten
  05:11:12 - 05:11:34 - E.G.M. Roemer
  05:11:34 - 05:17:16 - C.A.H. Smeets
  05:17:16 - 05:17:42 - E.G.M. Roemer
  05:17:42 - 05:24:11 - M.T.P. Jenneskens
  05:24:11 - 05:24:16 - H.M. van Bijnen
  05:24:16 - 05:25:00 - M.T.P. Jenneskens
  05:25:00 - 05:25:19 - H.M. van Bijnen
  05:25:19 - 05:26:21 - M.T.P. Jenneskens
  05:26:21 - 05:27:53 - R.P. Blijlevens
  05:27:53 - 05:28:09 - E.G.M. Roemer
  05:28:09 - 05:30:53 - I. Boven
  05:30:53 - 05:31:14 - E.G.M. Roemer
  05:31:14 - 05:32:40 - S.N. Koopman
  05:32:40 - 05:33:08 - E.G.M. Roemer
  05:33:08 - 05:39:23 - L.C.C.M. Wolters
  05:39:23 - 05:39:54 - H.M. van Bijnen
  05:39:54 - 05:40:41 - L.C.C.M. Wolters
  05:40:41 - 05:41:10 - H.M. van Bijnen
  05:41:10 - 05:41:24 - L.C.C.M. Wolters
  05:41:24 - 05:41:27 - H.M. van Bijnen
  05:41:27 - 05:41:42 - L.C.C.M. Wolters
  05:41:42 - 05:42:08 - E.G.M. Roemer
  05:42:08 - 05:48:15 - C.P.G. van Bommel
  05:48:15 - 05:48:43 - E.G.M. Roemer
  05:48:43 - 05:51:33 - H.M. van Bijnen
  05:51:33 - 05:51:53 - M.T.P. Jenneskens
  05:51:53 - 05:52:49 - H.M. van Bijnen
  05:52:49 - 05:53:23 - M.T.P. Jenneskens
  05:53:23 - 05:54:23 - H.M. van Bijnen
  05:54:23 - 05:54:29 - M.T.P. Jenneskens
  05:54:29 - 05:55:21 - H.M. van Bijnen
  05:55:21 - 05:55:46 - C.A.H. Smeets
  05:55:46 - 05:59:07 - H.M. van Bijnen
  05:59:07 - 05:59:29 - E.G.M. Roemer
  05:59:29 - 06:07:24 - A.C.P Peters
  06:07:24 - 06:07:37 - L.C.C.M. Wolters
  06:07:37 - 06:08:52 - A.C.P Peters
  06:08:52 - 06:09:18 - C.A.H. Smeets
  06:09:18 - 06:10:32 - A.C.P Peters
  06:10:32 - 06:15:43 - M.G.J.A.C. Absil
  06:15:43 - 06:16:03 - C.A.H. Smeets
  06:16:03 - 06:16:37 - M.G.J.A.C. Absil
  06:16:37 - 06:16:43 - C.A.H. Smeets
  06:16:43 - 06:18:16 - M.G.J.A.C. Absil
  06:18:33 - 06:21:23 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:21:23 - 06:21:55 - E.G.M. Roemer
  06:21:55 - 06:26:00 - R.B. Driessen
  06:26:00 - 06:26:32 - E.G.M. Roemer
  06:26:32 - 06:33:36 - M. van Caldenberg
  06:33:36 - 06:34:24 - M.T.P. Jenneskens
  06:34:24 - 06:35:05 - M. van Caldenberg
  06:35:05 - 06:35:26 - M.T.P. Jenneskens
  06:35:26 - 06:35:56 - M. van Caldenberg
  06:35:56 - 06:36:27 - M.T.P. Jenneskens
  06:36:27 - 06:37:14 - M. van Caldenberg
  06:37:14 - 06:38:06 - H.M. van Bijnen
  06:38:06 - 06:39:32 - M. van Caldenberg
  06:39:32 - 06:39:51 - H.M. van Bijnen
  06:39:51 - 06:40:19 - M. van Caldenberg
  06:40:19 - 06:41:20 - M.T.P. Jenneskens
  06:41:20 - 06:42:24 - M. van Caldenberg
  06:42:24 - 06:42:59 - M.T.P. Jenneskens
  06:42:59 - 06:43:25 - M. van Caldenberg
  06:43:25 - 06:43:57 - M.T.P. Jenneskens
  06:43:57 - 06:45:01 - M. van Caldenberg
  06:45:01 - 06:46:24 - M.G.J.A.C. Absil
  06:46:24 - 06:52:11 - M. van Caldenberg
  06:52:11 - 06:54:38 - H.M. van Bijnen
  06:54:38 - 06:54:47 - E.G.M. Roemer
  06:54:47 - 06:55:12 - M. van Caldenberg
  06:55:12 - 06:55:44 - M.T.P. Jenneskens
  06:55:44 - 06:55:52 - E.G.M. Roemer
  06:55:52 - 06:56:21 - M. van Caldenberg
  06:56:21 - 06:56:47 - M.T.P. Jenneskens
  06:56:47 - 06:58:04 - M. van Caldenberg
  06:58:04 - 06:59:22 - A.C.P Peters
  06:59:22 - 07:00:01 - M. van Caldenberg
  07:00:01 - 07:00:51 - M.G.J.A.C. Absil
  07:00:51 - 07:02:53 - M. van Caldenberg
  07:02:53 - 07:03:13 - M.G.J.A.C. Absil
  07:03:13 - 07:03:16 - M. van Caldenberg
  07:03:16 - 07:04:07 - M.G.J.A.C. Absil
  07:04:07 - 07:04:35 - M. van Caldenberg
  07:04:35 - 07:05:11 - M.G.J.A.C. Absil
  07:05:11 - 07:05:53 - M. van Caldenberg
  07:05:53 - 07:06:04 - M.G.J.A.C. Absil
  07:06:04 - 07:06:33 - M. van Caldenberg
  07:06:33 - 07:07:11 - M.G.J.A.C. Absil
  07:07:11 - 07:09:30 - M. van Caldenberg
  07:09:30 - 07:09:34 - L.A.P. Vaessen
  07:09:34 - 07:11:40 - E.G.M. Roemer
  07:11:40 - 07:13:24 - H.M. van Bijnen
  07:13:24 - 07:14:38 - E.G.M. Roemer
  07:14:38 - 07:14:39 - H.M. van Bijnen
  07:14:39 - 07:14:40 - E.G.M. Roemer
  07:14:40 - 07:15:09 - H.M. van Bijnen
  07:15:09 - 07:15:41 - E.G.M. Roemer
  07:15:41 - 07:16:31 - A.C.P Peters
  07:16:31 - 07:16:53 - E.G.M. Roemer
  07:16:53 - 07:16:56 - A.C.P Peters
  07:16:56 - 07:16:58 - E.G.M. Roemer
  07:16:58 - 07:17:24 - A.C.P Peters
  07:17:24 - 07:17:28 - E.G.M. Roemer
  07:17:38 - 07:20:13 - E.G.M. Roemer
  07:33:25 - 07:33:52 - E.G.M. Roemer
  07:33:52 - 07:34:55 - T.G.M. Jetten
  07:34:55 - 07:35:05 - H.M. van Bijnen
  07:35:05 - 07:36:10 - T.G.M. Jetten
  07:36:10 - 07:36:24 - E.G.M. Roemer
  07:36:24 - 07:38:35 - C.A.H. Smeets
  07:38:35 - 07:38:50 - S.N. Koopman
  07:38:50 - 07:39:25 - C.A.H. Smeets
  07:39:25 - 07:41:49 - M.T.P. Jenneskens
  07:41:49 - 07:44:36 - S.N. Koopman
  07:44:36 - 07:45:03 - E.G.M. Roemer
  07:45:03 - 07:47:35 - L.C.C.M. Wolters
  07:47:35 - 07:47:53 - E.G.M. Roemer
  07:47:53 - 07:48:41 - C.P.G. van Bommel
  07:48:41 - 07:49:04 - E.G.M. Roemer
  07:49:04 - 07:50:35 - H.M. van Bijnen
  07:50:35 - 07:50:59 - E.G.M. Roemer
  07:50:59 - 07:52:47 - A.C.P Peters
  07:52:47 - 07:53:04 - E.G.M. Roemer
  07:53:04 - 07:55:23 - M.G.J.A.C. Absil
  07:55:23 - 07:55:46 - M.T.P. Jenneskens
  07:55:46 - 07:56:09 - M.G.J.A.C. Absil
  07:56:09 - 07:56:28 - H.M. van Bijnen
  07:56:28 - 07:57:16 - M.G.J.A.C. Absil
  07:57:16 - 07:57:28 - H.M. van Bijnen
  07:57:28 - 07:59:50 - M.G.J.A.C. Absil
  07:59:50 - 08:00:08 - E.G.M. Roemer
  08:00:08 - 08:01:35 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:01:35 - 08:08:07 - E.G.M. Roemer
  08:08:07 - 08:08:38 - M.T.P. Jenneskens
  08:08:38 - 08:09:36 - E.G.M. Roemer
  08:09:36 - 08:10:37 - M. van Caldenberg
  08:10:37 - 08:11:00 - T.G.M. Jetten
  08:11:00 - 08:11:20 - M. van Caldenberg
  08:11:20 - 08:11:35 - T.G.M. Jetten
  08:11:35 - 08:18:57 - M. van Caldenberg
  08:18:57 - 08:20:22 - M.G.J.A.C. Absil
  08:20:22 - 08:20:47 - M. van Caldenberg
  08:20:47 - 08:20:53 - M.G.J.A.C. Absil
  08:20:53 - 08:21:32 - M. van Caldenberg
  08:21:32 - 08:22:02 - M.G.J.A.C. Absil
  08:22:02 - 08:22:32 - M. van Caldenberg
  08:22:32 - 08:22:59 - M.G.J.A.C. Absil
  08:22:59 - 08:23:04 - E.G.M. Roemer
  08:23:04 - 08:23:10 - M. van Caldenberg
  08:23:10 - 08:23:37 - M. van Caldenberg
  08:23:37 - 08:24:01 - S.N. Koopman
  08:24:01 - 08:24:48 - M. van Caldenberg
  08:24:48 - 08:25:09 - L.C.C.M. Wolters
  08:25:09 - 08:26:10 - M. van Caldenberg
  08:26:10 - 08:27:30 - L.C.C.M. Wolters
  08:27:30 - 08:27:38 - C.A.H. Smeets
  08:27:38 - 08:28:15 - M. van Caldenberg
  08:28:15 - 08:28:44 - E.G.M. Roemer
  08:28:44 - 08:28:53 - M. van Caldenberg
  08:28:53 - 08:29:09 - M.T.P. Jenneskens
  08:29:09 - 08:29:39 - E.G.M. Roemer
  08:29:39 - 08:30:07 - H.M. van Bijnen
  08:30:07 - 08:31:34 - E.G.M. Roemer
  08:35:15 - 08:37:05 - E.G.M. Roemer
  08:37:05 - 08:37:24 - C.A.H. Smeets
  08:37:24 - 08:38:19 - E.G.M. Roemer
  08:38:19 - 08:38:40 - H.M. van Bijnen
  08:38:40 - 08:39:15 - E.G.M. Roemer
  08:39:15 - 08:39:39 - T.G.M. Jetten
  08:39:39 - 08:40:18 - E.G.M. Roemer
  08:40:18 - 08:40:44 - M.G.J.A.C. Absil
  08:40:44 - 08:40:52 - M.T.P. Jenneskens
  08:40:52 - 08:41:27 - E.G.M. Roemer
  08:41:27 - 08:41:55 - T.G.M. Jetten
  08:41:55 - 08:42:21 - L.C.C.M. Wolters
  08:42:21 - 08:42:44 - P.J.M. Loomans
  08:42:44 - 08:43:06 - C.A.H. Smeets
  08:43:06 - 08:43:21 - C.P.G. van Bommel
  08:43:21 - 08:43:46 - M.G.J.A.C. Absil
  08:43:46 - 08:43:56 - S.N. Koopman
  08:43:56 - 08:44:16 - M.T.P. Jenneskens
  08:44:16 - 08:44:24 - H.M. van Bijnen
  08:44:24 - 08:45:30 - E.G.M. Roemer
 17. 9
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 18. 10

  08:45:12 - 08:45:30 - E.G.M. Roemer