Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 26-4-2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:08:38 - 00:14:00 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  00:08:41 - 00:14:00 - E.G.M. Roemer
  00:14:00 - 00:19:18 - Inspreker
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich voor deze vergadering 1 inspreker gemeld bij agendapunt 9.2.

  00:14:06 - 00:19:18 - Inspreker
 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  N.v.t.

 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 7. 7

  • Tijdens de Statenvergadering van 12-04-2024 hebben de stemmen over de gewijzigde motie 3067 gestaakt. Deze wordt conform Provinciewet opnieuw in stemming gebracht.
  00:19:13 - 00:19:18 - Inspreker
  00:19:18 - 00:22:30 - E.G.M. Roemer
 8. 8
  HAMERSTUKKEN
 9. 9

  00:21:28 - 00:22:30 - E.G.M. Roemer
 10. 9.1

  Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructurele eigendommen. Het betreft afgerond 450 kilometer wegen en alle naastgelegen voorzieningen zoals bermen, bomen, sloten, civiele kunstwerken (viaducten, bruggen) en fietspaden. De railinfrastructuur ten behoeve van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij en de luchthaven Maastricht Aachen Airport maken geen onderdeel uit van dit voorstel.
  De voorliggende NIK 2024 - 2027 beschrijft en onderbouwt de manier waarop de provinciale infrastructuur beheerd en onderhouden wordt en hoe daarmee invulling wordt geven aan de wettelijke zorgplicht en in het beleidskader ‘Bereikbaar en Toegankelijk Limburg’ opgenomen doelen leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2024 - 2027 inclusief bijlagen vast te stellen;
  2. de verwerking van de financiële consequenties mee te nemen in de Voorjaarsnota 2024.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  besluiten:
  1. De Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2024 - 2027 inclusief bijlagen vast te stellen.
  2. De verwerking van de financiële consequenties mee te nemen in de Voorjaarsnota 2024.

  Aangenomen


  Met stemverklaring tegen: Horizon en GroenLinks

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 3071 Sol c.s. inzake Ecologisch bermbeheer.
  Gewijzigde Motie 3072 Schyns c.s. inzake Risicoanalyse Provinciale en Rijkswegen in Limburg.

  Toezeggingen

  Titel
  Informeren over overleggen LLTB en Cumela
  Informeren Provinciale Staten over ecologisch bermbeheer
  Onderzoeken afstemming tussen wegbeheerders
  Ter inzage leggen beoordelingsystematiek en projecten niet in het IPML
  Verdieping scenario's DCGWW
  00:21:40 - 00:22:30 - E.G.M. Roemer
  00:22:30 - 00:27:49 - A. Berghorst
  00:27:49 - 00:31:56 - P.F.M. Schyns
  00:31:56 - 00:34:41 - M.Th. Bosch
  00:35:04 - 00:38:46 - W.A.J IJpelaar
  00:38:46 - 00:40:53 - J.M. Bloi
  00:41:01 - 00:43:33 - P.J.M. Loomans
  00:43:45 - 00:46:59 - D.J. Nijenhuis
  00:47:08 - 00:49:28 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:49:41 - 00:53:32 - H.P.A. Sol
  00:53:54 - 00:56:51 - R.J.H. Franssen
  00:56:51 - 00:57:06 - M.Th. Bosch
  00:57:06 - 00:57:42 - R.J.H. Franssen
  00:57:47 - 01:00:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:00:46 - 01:01:23 - A. Berghorst
  01:01:23 - 01:01:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:01:51 - 01:02:16 - A. Berghorst
  01:02:16 - 01:02:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:02:42 - 01:02:58 - H.P.A. Sol
  01:02:58 - 01:04:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:04:15 - 01:04:56 - H.P.A. Sol
  01:04:56 - 01:05:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:05:16 - 01:06:07 - P.J.M. Loomans
  01:06:07 - 01:07:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:07:39 - 01:08:07 - P.J.M. Loomans
  01:08:07 - 01:19:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:19:00 - 01:19:26 - A. Berghorst
  01:19:26 - 01:20:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:08 - 01:20:26 - H.P.A. Sol
  01:20:26 - 01:20:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:40 - 01:20:49 - H.P.A. Sol
  01:20:49 - 01:21:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:21:07 - 01:22:10 - W.A.J IJpelaar
  01:22:10 - 01:23:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:23:26 - 01:23:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:23:27 - 01:23:29 - W.A.J IJpelaar
  01:23:29 - 01:24:05 - W.A.J IJpelaar
  01:24:05 - 01:24:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:24:42 - 01:25:39 - W.A.J IJpelaar
  01:25:39 - 01:27:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:27:20 - 01:27:58 - A. Berghorst
  01:28:23 - 01:28:45 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:29:01 - 01:30:21 - R.J.H. Franssen
  01:30:21 - 01:31:07 - J.M. Bloi
  01:31:07 - 01:34:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:34:24 - 01:35:28 - E.G.M. Roemer
  01:37:19 - 01:37:31 - E.G.M. Roemer
  01:37:31 - 01:37:39 - H.P.A. Sol
  01:37:39 - 01:38:03 - E.G.M. Roemer
  01:38:03 - 01:38:23 - P.J.M. Loomans
  01:38:23 - 01:38:55 - E.G.M. Roemer
  01:38:55 - 01:39:18 - H.P.A. Sol
  01:39:18 - 01:41:26 - E.G.M. Roemer
 11. 9.2

  Het Statenvoorstel betreft een uitwerking van motie 2998. Doel is duidelijkheid te scheppen in de projectkredieten zodat een integraal afgewogen beeld ontstaat. De totale programmering en daarmee de financiële balans wordt elk half jaar via de voortgangsrapportages van het IPML gepresenteerd. Dit is een terugblik terwijl een doorkijk helpt bij het vormen van een integraal beeld. Met de gelijktijdig voorliggende statenvoorstellen ‘Beleidskader Bereikbaar en Toegankelijk Limburg’ en ‘Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024 – 2027’ is de programmering voor de periode 2024 – 2027 helder.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  uitvoering te geven aan de maatregelen door:

  1. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N270 aansluiting Leunseweg (Via Venray fase 1B);
  2. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N598 veilige inrichting wegvak Hoogcruts-Belgische Grens (N598 Hut – De Plank fase 2);
  3. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N273 veilige inrichting wegvak bebouwde kom Neer;
  4. in te stemmen met het vrijvallen van het bestaande krediet van project Randweg Abdissenbosch;
  5. het uit punt 1 t/m 4 volgende bijgevoegd kredietbesluit met een totaalbedrag afgerond € 35 mln. op te hogen, vertaald naar jaarlijkse kapitaallasten van € 832.750,- en de daaruit volgende begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
  6. in te stemmen met het voorstel om van 3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control af te doen;
  7. kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlagen 1 tot en met 6.
  8. de mededeling portefeuillehouder ‘nadere duiding Statenvoorstel Uitwerking motie 2998 Infra in control’ d.d. 13 maart 2024 te betrekken bij de behandeling van dit statenvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6)

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  Uitvoering te geven aan de maatregelen door:
  1. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N270 aansluiting Leunseweg (Via Venray fase 1B);
  2. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N598 veilige inrichting wegvak Hoogcruts-Belgische
  Grens (N598 Hut – De Plank fase 2);
  3. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N273 veilige inrichting wegvak bebouwde kom Neer;
  4. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet van maximaal € 4,3 mln. uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N266-N275 Nederweert, onder voorbehoud dat de gemeenteraad van Nederweert, conform de oorspronkelijke kostenverdeling, vóór het opstellen van de realisatieovereenkomst, besloten hebben om € 13,8 mln. toe te kennen aan het projectkrediet.
  5. in te stemmen met het vrijvallen van het bestaande krediet van project Randweg Abdissenbosch;
  6. het uit punt 1 t/m 4 volgende bijgevoegd kredietbesluitmet een totaalbedrag afgerond € 35 38 mln. op te hogen, vertaald naar jaarlijkse kapitaallasten van € 940.250 832.750,- en de daaruit volgende begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
  7. in te stemmen met het voorstel om van 3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control af te doen.
  8. kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlagen 1 tot en met 5.


  9. de mededeling portefeuillehouder ‘nadere duiding Statenvoorstel Uitwerking motie 2998 Infra in control’ d.d. 13 maart 2024 te betrekken bij de behandeling van dit statenvoorstel.

  Aangenomen.


  Met stemverklaring tegen: LOKAAL-LIMBURG

  Toezeggingen

  Titel
  Infomeren over verschil probabilistisch en deterministisch ramen
  Opnemen projecten pre-initiatiefase in IPML
  Scope en kosten projecten gerelateerd aan SV motie 2998 infra in control
  01:40:56 - 01:41:26 - E.G.M. Roemer
  01:41:26 - 01:43:20 - J. Wolters Gregório
  01:43:33 - 01:46:45 - A. Berghorst
  01:46:45 - 01:47:22 - R.J.H. Franssen
  01:47:22 - 01:48:22 - A. Berghorst
  01:48:22 - 01:49:35 - R.J.H. Franssen
  01:49:35 - 01:50:21 - A. Berghorst
  01:50:21 - 01:51:00 - R.J.H. Franssen
  01:51:00 - 01:52:01 - A. Berghorst
  01:52:16 - 01:54:49 - P.F.M. Schyns
  01:55:06 - 01:56:32 - M.Th. Bosch
  01:56:32 - 01:56:35 - M.Th. Bosch
  01:56:43 - 01:57:50 - L.A.P. Vaessen
  01:58:10 - 02:02:55 - W.A.J IJpelaar
  02:02:55 - 02:04:10 - R.J.H. Franssen
  02:04:10 - 02:05:18 - W.A.J IJpelaar
  02:05:18 - 02:06:16 - R.J.H. Franssen
  02:06:16 - 02:07:11 - W.A.J IJpelaar
  02:07:11 - 02:07:53 - R.J.H. Franssen
  02:07:53 - 02:09:43 - W.A.J IJpelaar
  02:09:58 - 02:13:02 - J.M. Bloi
  02:13:25 - 02:18:11 - J. Huizing
  02:18:11 - 02:18:47 - R.J.H. Franssen
  02:18:47 - 02:19:20 - J. Huizing
  02:19:20 - 02:19:42 - R.J.H. Franssen
  02:19:42 - 02:20:27 - J. Huizing
  02:20:27 - 02:20:35 - R.J.H. Franssen
  02:20:35 - 02:20:38 - J. Huizing
  02:20:47 - 02:25:45 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:25:59 - 02:27:57 - H.P.A. Sol
  02:28:12 - 02:31:52 - R.J.H. Franssen
  02:32:08 - 02:35:47 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:35:47 - 02:36:12 - J. Huizing
  02:36:12 - 02:36:13 - H.P.A. Sol
  02:36:13 - 02:37:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:37:02 - 02:37:17 - J. Huizing
  02:37:17 - 02:38:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:38:03 - 02:38:51 - W.A.J IJpelaar
  02:38:51 - 02:41:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:58 - 02:42:10 - J. Huizing
  02:42:10 - 02:43:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:43:04 - 02:43:58 - J. Huizing
  02:43:58 - 02:46:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:46:51 - 02:47:11 - J. Huizing
  02:47:11 - 02:49:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:49:46 - 02:50:27 - E.G.M. Roemer
  02:50:27 - 02:50:59 - L.A.P. Vaessen
  02:50:59 - 02:51:17 - E.G.M. Roemer
  02:51:17 - 02:51:59 - J.M. Bloi
  02:51:59 - 02:52:28 - E.G.M. Roemer
  02:52:28 - 02:55:41 - R.J.H. Franssen
  02:55:41 - 02:56:29 - W.A.J IJpelaar
  02:56:29 - 02:57:10 - R.J.H. Franssen
  02:57:10 - 02:57:50 - W.A.J IJpelaar
  02:57:50 - 02:59:21 - R.J.H. Franssen
  02:59:21 - 02:59:41 - W.A.J IJpelaar
  02:59:41 - 02:59:51 - A. Berghorst
  02:59:51 - 02:59:58 - R.J.H. Franssen
  02:59:58 - 03:00:40 - A. Berghorst
  03:00:40 - 03:01:06 - R.J.H. Franssen
  03:01:06 - 03:01:39 - A. Berghorst
  03:01:39 - 03:01:52 - R.J.H. Franssen
  03:01:52 - 03:02:09 - A. Berghorst
  03:02:09 - 03:02:41 - R.J.H. Franssen
  03:02:41 - 03:02:52 - E.G.M. Roemer
  03:03:00 - 03:03:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:57 - 03:04:21 - J. Huizing
  03:04:21 - 03:10:06 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:10:06 - 03:10:13 - E.G.M. Roemer
  03:10:13 - 03:10:36 - R.J.H. Franssen
  03:10:36 - 03:12:02 - E.G.M. Roemer
  03:49:54 - 03:50:15 - E.G.M. Roemer
 12. 9.3

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 29 januari en 2 februari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.


  Dit beleidskader is sonderend besproken in de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving op 26 januari 2024. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er aanpassingen gedaan in het beleidskader. De verwerkte wijzigingen zijn geduid in een Nota van Wijzigingen aan Provinciale Staten, zodat inzichtelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de sonderende versie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.
  Dit beleidskader wordt direct aansluitend aan de Statenvoorstellen inzake infrastructurele kapitaalgoederen en infra in control omdat deze 3 onderwerpen financieel onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en integraal deel uitmaken van het mobiliteitsprogramma.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Een bereikbaar en toegankelijk Limburg’;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde 7e begrotingswijziging 2024.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’.


  Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 26 april 2024.

  Aangenomen.


  Met stemverklaring tegen: 50PLUS

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 3073 IJpelaar c.s. inzake Toeristen ticket Limburg.
  Motie 3074 Schyns inzake Verkennen mogelijke grote infrastructurele projecten.

  Toezeggingen

  Titel
  Delen uitkomsten onderzoek Intercityverbinding
  Inzichtelijker maken MIRT-projecten
  Onderzoeken mogelijkheden Storytellingsborden langs provinciale wegen
  03:49:55 - 03:50:15 - E.G.M. Roemer
  03:50:15 - 03:53:01 - J. Wolters Gregório
  03:53:21 - 03:57:03 - A. Berghorst
  03:57:22 - 04:00:31 - P.F.M. Schyns
  04:00:31 - 04:03:06 - L.J. Hermans
  04:03:06 - 04:04:08 - L.A.P. Vaessen
  04:04:34 - 04:10:17 - W.A.J IJpelaar
  04:10:27 - 04:10:38 - P.F.M. Schyns
  04:10:38 - 04:11:17 - W.A.J IJpelaar
  04:11:17 - 04:11:29 - P.F.M. Schyns
  04:11:29 - 04:11:43 - W.A.J IJpelaar
  04:11:43 - 04:11:56 - P.F.M. Schyns
  04:11:56 - 04:13:06 - W.A.J IJpelaar
  04:13:06 - 04:13:41 - A. Berghorst
  04:13:41 - 04:13:52 - W.A.J IJpelaar
  04:13:52 - 04:14:14 - A. Berghorst
  04:14:14 - 04:15:16 - W.A.J IJpelaar
  04:15:16 - 04:15:27 - A. Berghorst
  04:15:27 - 04:15:57 - W.A.J IJpelaar
  04:15:57 - 04:16:55 - P.J.M. Loomans
  04:16:55 - 04:17:54 - W.A.J IJpelaar
  04:18:14 - 04:20:42 - J.M. Bloi
  04:21:01 - 04:24:07 - P.J.M. Loomans
  04:24:07 - 04:24:18 - I. Boven
  04:24:40 - 04:29:03 - J. Huizing
  04:29:11 - 04:31:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:36:56 - 04:40:39 - A.C.P Peters
  04:40:39 - 04:41:17 - W.A.J IJpelaar
  04:41:17 - 04:41:20 - H.P.A. Sol
  04:41:20 - 04:42:16 - A.C.P Peters
  04:42:16 - 04:42:30 - W.A.J IJpelaar
  04:42:30 - 04:42:55 - A.C.P Peters
  04:42:55 - 04:43:07 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:43:07 - 04:43:21 - A.C.P Peters
  04:43:21 - 04:43:46 - A. Berghorst
  04:43:46 - 04:44:19 - A.C.P Peters
  04:44:19 - 04:44:20 - A. Berghorst
  04:44:20 - 04:44:31 - A. Berghorst
  04:44:31 - 04:47:10 - A.C.P Peters
  04:47:28 - 04:49:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:49:15 - 04:49:39 - J. Wolters Gregório
  04:49:39 - 04:55:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:55:15 - 04:55:59 - A. Berghorst
  04:55:59 - 04:57:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:57:01 - 04:57:37 - A. Berghorst
  04:57:37 - 04:58:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:58:48 - 04:59:12 - L.A.P. Vaessen
  04:59:12 - 05:00:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:00:04 - 05:00:21 - L.A.P. Vaessen
  05:00:21 - 05:06:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:06:43 - 05:07:04 - J. Wolters Gregório
  05:07:04 - 05:07:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:07:57 - 05:08:15 - J. Wolters Gregório
  05:08:15 - 05:08:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:08:37 - 05:08:58 - P.F.M. Schyns
  05:08:58 - 05:12:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:12:32 - 05:13:37 - W.A.J IJpelaar
  05:13:37 - 05:14:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:14:40 - 05:15:09 - W.A.J IJpelaar
  05:15:09 - 05:15:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:15:20 - 05:15:42 - A. Berghorst
  05:15:42 - 05:17:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:17:21 - 05:18:04 - W.A.J IJpelaar
  05:18:04 - 05:20:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:20:27 - 05:20:38 - P.J.M. Loomans
  05:20:38 - 05:22:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:22:48 - 05:23:12 - J. Huizing
  05:23:12 - 05:23:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:23:49 - 05:24:01 - J. Huizing
  05:24:01 - 05:25:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:25:05 - 05:25:15 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:25:15 - 05:28:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:29:54 - 05:31:27 - J. Wolters Gregório
  05:31:47 - 05:32:05 - P.F.M. Schyns
  05:32:35 - 05:35:44 - W.A.J IJpelaar
  05:36:01 - 05:36:30 - P.J.M. Loomans
  05:36:52 - 05:37:53 - J. Huizing
  05:38:14 - 05:38:54 - A.C.P Peters
  05:39:31 - 05:42:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:42:35 - 05:42:53 - P.J.M. Loomans
  05:42:53 - 05:44:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:44:16 - 05:44:20 - J. Wolters Gregório
  05:44:20 - 05:45:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:45:35 - 05:45:41 - J. Huizing
  05:48:53 - 05:49:56 - E.G.M. Roemer
  05:49:56 - 05:50:24 - L.A.P. Vaessen
  05:50:24 - 05:58:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
 13. 9.4

  Met dit Statenvoorstel wordt invulling gegeven aan de meest actuele inzichten rond gratis en/of goedkoper OV. De ‘Meedoen Pas’ is een bestaand concept van Arriva. Normaliter wordt dit product, ook wel Dal Vrij Limburg genoemd, aan gemeenten aangeboden. Dit voorstel is gericht op invoering in heel Limburg van dit product voor minima. De gebruiker kan met de Meedoen Pas tijdens daluren vrij reizen in de regionale treinen en bussen van Arriva Limburg. De pas biedt de gebruiker een mogelijkheid om zich te verplaatsen voor bijvoorbeeld sociale activiteiten, zorg, onderwijs, (vrijwilligers-)werk of plezier. Dit creëert maatschappelijk perspectief voor de gebruiker om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Bovendien ondersteunt het de gebruiker in de bestaanszekerheid. Kortom: het helpt de gebruiker om mee te doen in de maatschappij. Door deze groep te helpen, wordt ook het openbaar vervoer in het algemeen gesteund. Deze nieuwe groep reizigers draagt bij aan het in stand houden van het openbaar vervoer en op termijn ontstaat er ruimte voor verbeteringen in de dienstregeling. Een positieve bijkomstigheid is dat deze reizigers met de bus en trein in Limburg duurzame verplaatsingen maken.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de overwegingen in dit voorstel rondom openbaar vervoer voor minima en de overwegingen om te kiezen voor Dal Vrij Limburg als middel.
  2. In te stemmen met het invoeren van Dal Vrij Limburg  voor minima in Limburg en de implementatie van dit product  bij succes structureel te borgenvoor de huidige concessieperiode (tot 2031) onder voorbehoud van en nadat de beoogde financiële dekking cf. beslispunt 5 formeel is vastgelegd.
  3. In te stemmen met het maken van afspraken met Arriva en gemeenten rond afname en structurele borging van Dal Vrij Limburg, monitoring en evaluatie en stimuleren van het gebruik ervan.
  4. In te stemmen met een stapsgewijze implementatie van Dal Vrij Limburg in samenwerking met Limburgse gemeenten en Arriva Limburg.
  5. In te stemmen met financiering (maximaal € 4,5 miljoen per jaar) middels gelden bestemd voor openbaar vervoer vanuit het Rijk beschikbaar gesteld naar aanleiding van de motie Bikker in de Tweede Kamer.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), JA21 (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Kennis te nemen van de overwegingen in dit voorstel rondom openbaar vervoer voor minima en de overwegingen om te kiezen voor Dal Vrij Limburg als middel.
  2. In te stemmen met het invoeren van Dal Vrij Limburg voor minima in Limburg en de implementatie van dit product bij succes structureel te borgen voor de huidige concessieperiode (tot 2031) onder voorbehoud van en nadat de beoogde financiële dekking cf. beslispunt 5 formeel is vastgelegd.
  3. In te stemmen met het maken van afspraken met Arriva en gemeenten rond afname en structurele borging van Dal Vrij Limburg, monitoring en evaluatie en stimuleren van het gebruik ervan.
  4. In te stemmen met een stapsgewijze implementatie van Dal Vrij Limburg in samenwerking met Limburgse gemeenten en Arriva Limburg. 
  5. In te stemmen met financiering (maximaal € 4,5 miljoen per jaar) middels gelden bestemd voor openbaar vervoer vanuit het Rijk beschikbaar gesteld naar aanleiding van de motie Bikker in de Tweede Kamer.

  Aangenomen.

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 3083 Bloi c.s. inzake De inzet van de 'Bikker-gelden' verdient een breder vooronderzoek.

  Toezeggingen

  Titel
  Plan rondom inzet resterende Bikkergelden
  04:54:12 - 04:55:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:55:15 - 04:55:59 - A. Berghorst
  04:55:59 - 04:57:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:57:01 - 04:57:37 - A. Berghorst
  04:57:37 - 04:58:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:58:48 - 04:59:12 - L.A.P. Vaessen
  04:59:12 - 05:00:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:00:04 - 05:00:21 - L.A.P. Vaessen
  05:00:21 - 05:06:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:06:43 - 05:07:04 - J. Wolters Gregório
  05:07:04 - 05:07:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:07:57 - 05:08:15 - J. Wolters Gregório
  05:08:15 - 05:08:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:08:37 - 05:08:58 - P.F.M. Schyns
  05:08:58 - 05:12:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:12:32 - 05:13:37 - W.A.J IJpelaar
  05:13:37 - 05:14:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:14:40 - 05:15:09 - W.A.J IJpelaar
  05:15:09 - 05:15:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:15:20 - 05:15:42 - A. Berghorst
  05:15:42 - 05:17:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:17:21 - 05:18:04 - W.A.J IJpelaar
  05:18:04 - 05:20:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:20:27 - 05:20:38 - P.J.M. Loomans
  05:20:38 - 05:22:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:22:48 - 05:23:12 - J. Huizing
  05:23:12 - 05:23:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:23:49 - 05:24:01 - J. Huizing
  05:24:01 - 05:25:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:25:05 - 05:25:15 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:25:15 - 05:28:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:29:54 - 05:31:27 - J. Wolters Gregório
  05:31:47 - 05:32:05 - P.F.M. Schyns
  05:32:35 - 05:35:44 - W.A.J IJpelaar
  05:36:01 - 05:36:30 - P.J.M. Loomans
  05:36:52 - 05:37:53 - J. Huizing
  05:38:14 - 05:38:54 - A.C.P Peters
  05:39:31 - 05:42:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:42:35 - 05:42:53 - P.J.M. Loomans
  05:42:53 - 05:44:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:44:16 - 05:44:20 - J. Wolters Gregório
  05:44:20 - 05:45:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:45:35 - 05:45:41 - J. Huizing
  05:48:53 - 05:49:56 - E.G.M. Roemer
  05:49:56 - 05:50:24 - L.A.P. Vaessen
  05:50:24 - 05:58:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:02:14 - 06:02:55 - E.G.M. Roemer
  06:02:55 - 06:06:03 - A. Berghorst
  06:06:03 - 06:06:14 - L.J. Hermans
  06:06:14 - 06:06:26 - A. Berghorst
  06:06:26 - 06:06:39 - L.J. Hermans
  06:06:39 - 06:06:49 - A. Berghorst
  06:06:49 - 06:06:50 - A. Berghorst
  06:06:50 - 06:06:57 - L.J. Hermans
  06:06:57 - 06:07:24 - A. Berghorst
  06:07:46 - 06:09:03 - P.F.M. Schyns
  06:09:03 - 06:09:30 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:09:30 - 06:09:40 - P.F.M. Schyns
  06:09:40 - 06:09:56 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:09:56 - 06:10:12 - P.F.M. Schyns
  06:10:12 - 06:11:03 - A. Berghorst
  06:11:03 - 06:11:28 - P.F.M. Schyns
  06:11:28 - 06:12:03 - A. Berghorst
  06:12:03 - 06:13:55 - P.F.M. Schyns
  06:14:15 - 06:16:07 - L.J. Hermans
  06:16:20 - 06:17:32 - L.A.P. Vaessen
  06:17:57 - 06:21:06 - W.A.J IJpelaar
  06:21:06 - 06:21:24 - L.J. Hermans
  06:21:24 - 06:21:39 - W.A.J IJpelaar
  06:21:39 - 06:21:54 - L.J. Hermans
  06:21:54 - 06:22:46 - W.A.J IJpelaar
  06:22:46 - 06:22:51 - J.M. Bloi
  06:22:51 - 06:23:48 - W.A.J IJpelaar
  06:23:48 - 06:23:53 - J.M. Bloi
  06:23:53 - 06:23:54 - W.A.J IJpelaar
  06:23:54 - 06:24:35 - W.A.J IJpelaar
  06:24:35 - 06:25:00 - J. Wolters Gregório
  06:25:00 - 06:26:01 - W.A.J IJpelaar
  06:26:09 - 06:28:57 - J.M. Bloi
  06:28:57 - 06:33:49 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:34:36 - 06:38:06 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:38:24 - 06:39:22 - A. Dautzenberg
  06:39:44 - 06:43:49 - A.C.P Peters
  06:43:49 - 06:43:55 - P.F.M. Schyns
  06:43:55 - 06:44:30 - A.C.P Peters
  06:44:30 - 06:44:36 - P.F.M. Schyns
  06:44:36 - 06:44:46 - A.C.P Peters
  06:45:01 - 06:47:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:47:31 - 06:48:02 - A.C.P Peters
  06:48:02 - 06:48:47 - P.F.M. Schyns
  06:48:47 - 06:49:23 - I. Boven
  06:49:23 - 06:50:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:50:19 - 06:50:33 - I. Boven
  06:50:33 - 06:53:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:53:04 - 06:53:11 - J.M. Bloi
  06:53:11 - 06:53:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:53:20 - 06:53:26 - J.M. Bloi
  06:53:26 - 06:53:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:53:33 - 06:53:37 - J.M. Bloi
  06:53:37 - 06:54:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:54:28 - 06:55:04 - J.M. Bloi
  06:55:04 - 06:55:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:55:37 - 06:56:21 - P.F.M. Schyns
  06:56:21 - 06:57:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:57:27 - 06:57:28 - P.F.M. Schyns
  06:57:28 - 06:57:53 - P.F.M. Schyns
  06:57:53 - 06:58:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:58:45 - 06:59:01 - P.F.M. Schyns
  06:59:01 - 06:59:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:59:22 - 06:59:30 - A.C.P Peters
  06:59:30 - 06:59:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:59:34 - 06:59:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:59:51 - 07:00:19 - A.C.P Peters
  07:00:19 - 07:01:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:01:49 - 07:02:10 - E.G.M. Roemer
  07:02:10 - 07:03:30 - A. Berghorst
  07:03:30 - 07:03:56 - E.G.M. Roemer
  07:03:56 - 07:04:47 - W.A.J IJpelaar
  07:04:47 - 07:04:48 - W.A.J IJpelaar
  07:04:48 - 07:05:03 - E.G.M. Roemer
  07:05:03 - 07:07:34 - J.M. Bloi
  07:07:34 - 07:08:45 - W.A.J IJpelaar
  07:08:45 - 07:09:24 - J.M. Bloi
  07:09:24 - 07:10:15 - W.A.J IJpelaar
  07:10:15 - 07:11:01 - J.M. Bloi
  07:11:01 - 07:11:38 - A. Berghorst
  07:11:38 - 07:11:42 - J.M. Bloi
  07:11:42 - 07:11:46 - A. Berghorst
  07:11:46 - 07:12:23 - J.M. Bloi
  07:12:23 - 07:14:03 - A.C.P Peters
  07:14:19 - 07:18:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:18:07 - 07:18:16 - J. Huizing
  07:18:16 - 07:18:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:18:35 - 07:18:47 - J. Huizing
  07:18:47 - 07:19:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:19:26 - 07:21:35 - E.G.M. Roemer
  07:30:50 - 07:31:01 - L.A.P. Vaessen
  07:32:07 - 07:33:11 - L.A.P. Vaessen
 14. 9.5

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit beleidskader vormt een uitwerking van hoofdstuk 6 Leefbare Steden en Dorpen van het coalitieakkoord. Dit vervangt het kader Kwaliteit Limburgse Centra (2020), de Limburgse Agenda Wonen (2020) en vormt de basis voor de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (2021).


  Dit beleidskader is sonderend besproken in de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving op 12 januari 2024. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er aanpassingen gedaan in het beleidskader. De verwerkte wijzigingen zijn geduid in een Nota van Wijzigingen aan Provinciale Staten, zodat inzichtelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de sonderende versie.


  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 29-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  - Met inachtneming van Amendement 178 Mertens inzake enkel meerjarige initiatieven.


  In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’. Met inachtneming van het schrappen van de tekst in het beleidskader op p.14:


  “Wij willen het mogelijk maken dat (een aantal) burgers, eigenaarschap nemen voor de leefbaarheid in hun straat of buurt. Deze initiatieven zullen kleinschalig van aard zijn, bijdragen aan één of meer leefbaarheidsbelangen en in de openbare ruimte plaatsvinden. Te denken valt aan het inzaaien met bloemen van boomspiegels, geveltuintjes, meubilair in publieke ruimtes, sport en spelfaciliteiten (bijv. jeu de boule baan), etc.. De initiatieven kunnen één- of meerjarig zijn.”


  Aan te passen in:


  “Wij willen het mogelijk maken dat (een aantal) burgers, eigenaarschap nemen voor de leefbaarheid in hun straat of buurt. Deze initiatieven zullen kleinschalig van aard zijn, bijdragen aan één of meer leefbaarheidsbelangen en in de openbare ruimte plaatsvinden. Te denken valt aan het inzaaien met bloemen van boomspiegels, geveltuintjes, meubilair in publieke ruimtes, sport en spelfaciliteiten (bijv. jeu de boule baan), etc.. De initiatieven kunnen één of meerjarig zijn, en hebben altijd een meerjarig effect.”

  Aangenomen

  Amendementen

  Titel
  2e Gewijzigde Amendement 177 Mertens c.s. inzake Planologisch aanvaardbaar ''Straatje erbij''.
  Amendement 178 Mertens inzake enkel meerjarige initiatieven.

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 3081 Wesseling c.s. inzake vormgeving leefbaarheidsfonds.
  3e Gewijzigde Motie 3076 Schuuring c.s. inzake Zorgvuldig omgaan met dorps- en stadsranden.
  3e Gewijzigde Motie 3078 Wolters Gregório c.s. inzake Ecodorpen in Limburg beter mogelijk maken.
  3e Gewijzigde Motie 3079 Wolters Gregório inzake Woningen voor onmisbaren.
  3e Gewijzigde Motie 3082 Waajen c.s. inzake Versnellingstafel landbouwtransitie.
  Gewijzigde Motie 3080 Wesseling c.s. inzake Limburg kampioen transformatie.
  Motie 3075 Mertens inzake Doeltreffend bouwen.
  Motie 3077 Nijenhuis c.s. inzake Plattelandseconomie en leefbaarheid.

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek tijdens sonderende sessie leefbaarheidsfonds
  Inbreng regionale bestuurlijke overleggen wonen
  Informatie wachtlijsten sociale huur
  Inzichtelijk maken provinciale data over transformaties
  Mogelijkheid woningen toewijzen aan doelgroepen
  Nadenken over eisen circulariteit en duurzaamheid fabrieksmatige woningen
  Voortgang, voorlopige resultaten en vervolg van proces 'Straatje erbij'
  07:32:41 - 07:33:11 - L.A.P. Vaessen
  07:33:11 - 07:39:41 - J. Wolters Gregório
  07:39:57 - 07:45:06 - E.A. Schuuring
  07:45:06 - 07:45:09 - H.L.M. Nijskens
  07:45:09 - 07:45:20 - E.A. Schuuring
  07:45:20 - 07:45:24 - H.L.M. Nijskens
  07:45:24 - 07:46:06 - E.A. Schuuring
  07:46:21 - 07:49:08 - R.P. Blijlevens
  07:49:36 - 07:54:19 - F.J.R. Hoks
  07:54:32 - 07:57:57 - A. Wesseling
  07:58:22 - 08:05:36 - A.P.H. Waajen-Crins
  08:06:18 - 08:06:39 - A.P.H. Waajen-Crins
  08:06:52 - 08:12:11 - H.L.M. Nijskens
  08:12:18 - 08:14:14 - P.J.M. Loomans
  08:14:33 - 08:17:13 - I. Boven
  08:17:13 - 08:17:28 - A.P.H. Waajen-Crins
  08:17:28 - 08:17:44 - I. Boven
  08:17:44 - 08:17:48 - A.P.H. Waajen-Crins
  08:17:48 - 08:17:54 - I. Boven
  08:17:54 - 08:20:23 - I. Boven
  08:20:56 - 08:25:54 - D.J. Nijenhuis
  08:25:54 - 08:26:35 - H.L.M. Nijskens
  08:26:35 - 08:26:54 - D.J. Nijenhuis
  08:26:54 - 08:27:39 - H.L.M. Nijskens
  08:27:39 - 08:28:23 - D.J. Nijenhuis
  08:28:23 - 08:28:43 - H.L.M. Nijskens
  08:28:43 - 08:31:21 - D.J. Nijenhuis
  08:31:21 - 08:31:50 - K.G.M. Mertens
  08:31:50 - 08:32:51 - D.J. Nijenhuis
  08:32:51 - 08:33:15 - K.G.M. Mertens
  08:33:15 - 08:33:51 - D.J. Nijenhuis
  08:33:51 - 08:34:00 - K.G.M. Mertens
  08:34:00 - 08:34:26 - D.J. Nijenhuis
  08:34:50 - 08:39:58 - K.G.M. Mertens
  08:40:28 - 08:46:27 - R.J.H. Franssen
  08:48:56 - 08:49:16 - E.G.M. Roemer
  08:49:16 - 08:58:51 - M.L.M. Theuns
  08:58:51 - 08:59:23 - H.L.M. Nijskens
  08:59:23 - 08:59:52 - M.L.M. Theuns
  08:59:52 - 08:59:59 - H.L.M. Nijskens
  08:59:59 - 09:01:08 - M.L.M. Theuns
  09:01:08 - 09:02:01 - H.L.M. Nijskens
  09:02:01 - 09:02:53 - M.L.M. Theuns
  09:02:53 - 09:03:32 - E.A. Schuuring
  09:03:32 - 09:04:29 - M.L.M. Theuns
  09:04:29 - 09:04:37 - F.J.R. Hoks
  09:04:37 - 09:04:53 - M.L.M. Theuns
  09:04:53 - 09:04:55 - M.L.M. Theuns
  09:04:55 - 09:05:07 - F.J.R. Hoks
  09:05:07 - 09:07:03 - M.L.M. Theuns
  09:07:03 - 09:07:52 - A. Wesseling
  09:07:52 - 09:09:00 - M.L.M. Theuns
  09:09:00 - 09:09:54 - A. Wesseling
  09:09:54 - 09:12:17 - M.L.M. Theuns
  09:12:17 - 09:12:33 - I. Boven
  09:12:33 - 09:13:28 - M.L.M. Theuns
  09:13:28 - 09:13:35 - P.J.M. Loomans
  09:13:35 - 09:17:43 - M.L.M. Theuns
  09:17:43 - 09:18:21 - D.J. Nijenhuis
  09:18:21 - 09:18:55 - M.L.M. Theuns
  09:18:55 - 09:18:56 - D.J. Nijenhuis
  09:18:56 - 09:19:09 - D.J. Nijenhuis
  09:19:09 - 09:19:58 - M.L.M. Theuns
  09:19:58 - 09:20:08 - D.J. Nijenhuis
  09:20:08 - 09:22:15 - M.L.M. Theuns
  09:22:15 - 09:22:44 - H.L.M. Nijskens
  09:22:44 - 09:23:15 - M.L.M. Theuns
  09:23:15 - 09:23:32 - H.L.M. Nijskens
  09:23:32 - 09:24:11 - M.L.M. Theuns
  09:24:11 - 09:24:44 - H.L.M. Nijskens
  09:24:44 - 09:29:51 - M.L.M. Theuns
  09:29:51 - 09:31:26 - A.P.H. Waajen-Crins
  09:31:26 - 09:33:15 - M.L.M. Theuns
  09:33:15 - 09:33:19 - F.J.R. Hoks
  09:33:19 - 09:38:01 - M.L.M. Theuns
  09:38:01 - 09:38:55 - A.P.H. Waajen-Crins
  09:38:55 - 09:39:20 - M.L.M. Theuns
  09:39:20 - 09:40:18 - A.P.H. Waajen-Crins
  09:40:18 - 09:40:49 - M.L.M. Theuns
  09:40:49 - 09:40:58 - A.P.H. Waajen-Crins
  09:40:58 - 09:40:59 - M.L.M. Theuns
  09:40:59 - 09:41:14 - M.L.M. Theuns
  09:41:14 - 09:42:08 - I. Boven
  09:42:08 - 09:43:26 - M.L.M. Theuns
  09:43:26 - 09:43:33 - I. Boven
  09:43:33 - 09:44:25 - M.L.M. Theuns
  09:44:25 - 09:44:34 - I. Boven
  09:44:34 - 09:45:07 - M.L.M. Theuns
  09:45:07 - 09:45:31 - E.G.M. Roemer
  09:45:31 - 09:47:24 - J. Wolters Gregório
  09:47:36 - 09:49:26 - E.A. Schuuring
  09:49:56 - 09:50:43 - A.P.H. Waajen-Crins
  09:50:56 - 09:54:06 - H.L.M. Nijskens
  09:54:06 - 09:54:18 - J. Wolters Gregório
  09:54:18 - 09:54:45 - H.L.M. Nijskens
  09:55:08 - 09:56:45 - D.J. Nijenhuis
  09:56:50 - 09:57:27 - K.G.M. Mertens
  09:58:02 - 10:00:51 - R.J.H. Franssen
  10:01:09 - 10:06:09 - M.L.M. Theuns
  10:06:09 - 10:06:33 - E.G.M. Roemer
  10:06:33 - 10:07:21 - M.L.M. Theuns
  10:07:21 - 10:07:46 - K.G.M. Mertens
  10:07:46 - 10:08:00 - F.J.R. Hoks
  10:15:16 - 10:19:46 - E.G.M. Roemer
  10:19:46 - 10:19:51 - A. Wesseling
  10:19:51 - 10:19:58 - E.G.M. Roemer
  10:19:58 - 10:20:11 - A.P.H. Waajen-Crins
  10:20:11 - 10:21:17 - E.G.M. Roemer
  10:21:17 - 10:21:30 - D.J. Nijenhuis
  10:21:30 - 10:23:13 - E.G.M. Roemer
 15. 10
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 16. 11

  10:22:38 - 10:23:13 - E.G.M. Roemer