Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (EXTRA)

vrijdag 26 april 2024

09:30

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 26-4-2024 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er hebben zich voor deze vergadering 2 insprekers gemeld bij agendapunt 8.1.

 3. 3

  N.v.t.

 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 6. 6

  • Tijdens de Statenvergadering van 12-04-2024 hebben de stemmen over de gewijzigde motie 3067 gestaakt. Deze wordt conform Provinciewet opnieuw in stemming gebracht.
 7. 7
  HAMERSTUKKEN
 8. 8
  BEHANDELSTUKKEN
 9. 8.1

  Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructurele eigendommen. Het betreft afgerond 450 kilometer wegen en alle naastgelegen voorzieningen zoals bermen, bomen, sloten, civiele kunstwerken (viaducten, bruggen) en fietspaden. De railinfrastructuur ten behoeve van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij en de luchthaven Maastricht Aachen Airport maken geen onderdeel uit van dit voorstel.
  De voorliggende NIK 2024 - 2027 beschrijft en onderbouwt de manier waarop de provinciale infrastructuur beheerd en onderhouden wordt en hoe daarmee invulling wordt geven aan de wettelijke zorgplicht en in het beleidskader ‘Bereikbaar en Toegankelijk Limburg’ opgenomen doelen leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2024 - 2027 inclusief bijlagen vast te stellen;
  2. de verwerking van de financiële consequenties mee te nemen in de Voorjaarsnota 2024.
 10. 8.2

  Het Statenvoorstel betreft een uitwerking van motie 2998. Doel is duidelijkheid te scheppen in de projectkredieten zodat een integraal afgewogen beeld ontstaat. De totale programmering en daarmee de financiële balans wordt elk half jaar via de voortgangsrapportages van het IPML gepresenteerd. Dit is een terugblik terwijl een doorkijk helpt bij het vormen van een integraal beeld. Met de gelijktijdig voorliggende statenvoorstellen ‘Beleidskader Bereikbaar en Toegankelijk Limburg’ en ‘Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024 – 2027’ is de programmering voor de periode 2024 – 2027 helder.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  uitvoering te geven aan de maatregelen door:

  1. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N270 aansluiting Leunseweg (Via Venray fase 1B);
  2. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N598 veilige inrichting wegvak Hoogcruts-Belgische Grens (N598 Hut – De Plank fase 2);
  3. in te stemmen met het toekennen van een aanvullend investeringskrediet uit de risico component onder het kapitaallastenplafond aan het project N273 veilige inrichting wegvak bebouwde kom Neer;
  4. in te stemmen met het vrijvallen van het bestaande krediet van project Randweg Abdissenbosch;
  5. het uit punt 1 t/m 4 volgende bijgevoegd kredietbesluit met een totaalbedrag afgerond € 35 mln. op te hogen, vertaald naar jaarlijkse kapitaallasten van € 832.750,- en de daaruit volgende begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
  6. in te stemmen met het voorstel om van 3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control af te doen;
  7. kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlagen 1 tot en met 6.
  8. de mededeling portefeuillehouder ‘nadere duiding Statenvoorstel Uitwerking motie 2998 Infra in control’ d.d. 13 maart 2024 te betrekken bij de behandeling van dit statenvoorstel.

  Bijlagen

 11. 8.3

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 29 januari en 2 februari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.


  Dit beleidskader is sonderend besproken in de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving op 26 januari 2024. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er aanpassingen gedaan in het beleidskader. De verwerkte wijzigingen zijn geduid in een Nota van Wijzigingen aan Provinciale Staten, zodat inzichtelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de sonderende versie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.
  Dit beleidskader wordt direct aansluitend aan de Statenvoorstellen inzake infrastructurele kapitaalgoederen en infra in control omdat deze 3 onderwerpen financieel onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en integraal deel uitmaken van het mobiliteitsprogramma.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Een bereikbaar en toegankelijk Limburg’;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde 7e begrotingswijziging 2024.
 12. 8.4

  Met dit Statenvoorstel wordt invulling gegeven aan de meest actuele inzichten rond gratis en/of goedkoper OV. De ‘Meedoen Pas’ is een bestaand concept van Arriva. Normaliter wordt dit product, ook wel Dal Vrij Limburg genoemd, aan gemeenten aangeboden. Dit voorstel is gericht op invoering in heel Limburg van dit product voor minima. De gebruiker kan met de Meedoen Pas tijdens daluren vrij reizen in de regionale treinen en bussen van Arriva Limburg. De pas biedt de gebruiker een mogelijkheid om zich te verplaatsen voor bijvoorbeeld sociale activiteiten, zorg, onderwijs, (vrijwilligers-)werk of plezier. Dit creëert maatschappelijk perspectief voor de gebruiker om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Bovendien ondersteunt het de gebruiker in de bestaanszekerheid. Kortom: het helpt de gebruiker om mee te doen in de maatschappij. Door deze groep te helpen, wordt ook het openbaar vervoer in het algemeen gesteund. Deze nieuwe groep reizigers draagt bij aan het in stand houden van het openbaar vervoer en op termijn ontstaat er ruimte voor verbeteringen in de dienstregeling. Een positieve bijkomstigheid is dat deze reizigers met de bus en trein in Limburg duurzame verplaatsingen maken.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de overwegingen in dit voorstel rondom openbaar vervoer voor minima en de overwegingen om te kiezen voor Dal Vrij Limburg als middel.
  2. In te stemmen met het invoeren van Dal Vrij Limburg  voor minima in Limburg en de implementatie van dit product  bij succes structureel te borgenvoor de huidige concessieperiode (tot 2031) onder voorbehoud van en nadat de beoogde financiële dekking cf. beslispunt 5 formeel is vastgelegd.
  3. In te stemmen met het maken van afspraken met Arriva en gemeenten rond afname en structurele borging van Dal Vrij Limburg, monitoring en evaluatie en stimuleren van het gebruik ervan.
  4. In te stemmen met een stapsgewijze implementatie van Dal Vrij Limburg in samenwerking met Limburgse gemeenten en Arriva Limburg.
  5. In te stemmen met financiering (maximaal € 4,5 miljoen per jaar) middels gelden bestemd voor openbaar vervoer vanuit het Rijk beschikbaar gesteld naar aanleiding van de motie Bikker in de Tweede Kamer.
 13. 8.5

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit beleidskader vormt een uitwerking van hoofdstuk 6 Leefbare Steden en Dorpen van het coalitieakkoord. Dit vervangt het kader Kwaliteit Limburgse Centra (2020), de Limburgse Agenda Wonen (2020) en vormt de basis voor de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (2021).


  Dit beleidskader is sonderend besproken in de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving op 12 januari 2024. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er aanpassingen gedaan in het beleidskader. De verwerkte wijzigingen zijn geduid in een Nota van Wijzigingen aan Provinciale Staten, zodat inzichtelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de sonderende versie.


  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 29-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 26 april 2024.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’.
 14. 9
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 15. 10
  Sluiting