Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Vergadering Statencommissie RLN

vrijdag 24 september 2021

09:00 - 10:10

Voorzitter
Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ........., 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op < datum nazending>. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag < donderdag voor vergadering>, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ........, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van …. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag ….., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

De fractie van de PvdD (Plusquin) heeft om agendering verzocht met de volgende motivering: wij willen graag de kap en het verjagen van diersoorten door het bouwproject bij Parkwijk 't Ham agenderen in de commissie RLN (conform art. 8 lid 2 RvO Statencommissies). Dit onderwerp betreft zowel een natuur- als ruimtelijk onderwerp, en valt dus binnen de werkgebied van de Statencommissie RLN.
De reden waarom we dit onderwerp willen agenderen is de volgende. Gelet op de vele berichtgeving over de gebeurtenissen in Parkwijk 't Ham te Roermond door zowel de media als de provincie Limburg zelf is het onderwerp meer dan actueel. Echter, de berichtgeving over Parkwijk 't Ham is vooral toegespitst op het vangen van de dassen. Over bomenkap en het verjagen van andere diersoorten bij Parkwijk 't Ham lezen wij niets tot weinig terug, terwijl de projectontwikkelaar aldaar ex art. 1.11 Wet Natuurbescherming een zorgplicht te betrachten heeft voor deze activiteiten.
Ook na beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 8 februari jl. verkregen wij daarover maar weinig opheldering. Daarom willen wij graag, ten overstaan van de gehele Statencommissie RLN, twee kanten van het verhaal horen. Dit door middel van twee insprekers (art. 14 lid 1 RvO Statencommissies): Marieke van den Ende en Joost Geraets.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 70 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.