Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 14 en 15 oktober 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er is geen verslag, omdat de vergadering van RLN 24-9-2021 geannuleerd is.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 11-10-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 14-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 14-10-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 7-10-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Dit onderwerp is besproken bij de behandeling van de begroting van beide RUD’s in de ISC van 1-6-2021. Het deelverslag hiervan is toegevoegd aan dit agendapunt.
De voorzitter concludeerde op 1-6-2021 als volgt af:
De voorzitter: Oké, dank u wel. Ik hoor een oproep van een aantal partijen en ik hoor de heer Remkes ook toezeggen dat we te zijner tijd, wanneer er een nieuw College is, graag een keer de discussie over de RUD voeren aan de hand ook van de uitkomsten van het rapport Van Aartsen en ik hoor ook meerdere fracties zeggen waarbij voor ons kwaliteit belangrijker is dan efficiency, in die zin dat efficiency prima is maar niet als de kwaliteit eronder lijdt, als ik dat zo mag samenvatten. Ik stel dan wel voor dat we dat toevoegen aan de voorraadagenda.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een verwachte behandelduur van 90 minuten.

Toezeggingen

Titel
Advies commissie Van Aartsen - rapport "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

De fractie van het CDA (Geraats) heeft verzocht om agendering met de volgende motivatie:
1. Er komt een nieuw GLB, (gemeenschappelijk landbouwbeleid). De voorwaarden daaromtrent bestaat uit een vaste hectare vergoeding, inkomstensteun, en een deel uit vergoeding voor groen blauwe diensten. Ministerie heeft de mogelijkheid daar inbreng richting EU op te leveren, en kan ook bij de provincies langs gaan om input op te halen. Vraag voor de CDA- fractie, heeft GS daar inderdaad input aan geleverd, en zo ja welke?
2. We lezen in de voortgang rapportage dat de POP gelden, budget van EU middelen welke worden afgehouden van de inkomsten steun om innovatieve projecten te stimuleren, voor 2021 niet geheel zijn uitgekeerd en overgeheveld worden naar 2022.
-Graag ontvangen wij de lijst welke projecten POP geld hebben ontvangen in 2021 en hoeveel van het budget daarvan is besteed?
- Hoeveel budget is er totaal beschikbaar voor 2022 en welke opstellingen, voorwaarden op hoofdlijnen horen daarbij?

Behandeling vindt in 1 termijn plaats met een geplande behandelduur van 45 minuten.

Toezeggingen

Titel
Rollende Uitvoeringsagenda Landbouw
Rollende Uitvoeringsagenda Landbouw

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.