Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 25 en 26 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.
Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 22-11-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 25-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-11-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 26-11-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 19-11-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Het Provinciaal waterbeleid wordt 6 jaarlijks vastgelegd in een provinciaal waterplan. Onder de nieuwe omgevingswet gaat dit een Provinciaal Waterprogramma heten. Het voorliggende vast te stellen waterprogramma bevat het beleid voor de periode 2022-2027.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Tijdens de Statenvergadering van 4 juni 2021 werd het eindverslag van de verkenningsfase voor een nieuw college en het advies van de gids besproken. Hieruit bleek onder andere dat Provinciale Staten een Statenvoorstel tegemoet wil zien voor de aanpak van stikstof in Limburg. Hierbij werd tevens aangegeven dat men al in een vroeg stadium betrokken wil worden.
Na verkennende gesprekken met fracties en stakeholders, technische briefings en rondetafelgesprek ligt nu een Sonderend stuk ter bespreking voor. GS legt de volgende vragen ter sondering aan de commissie voor:

  • In hoeverre herkennen Provinciale Staten zich in de leidende principes zoals geformuleerd in de¬†LASN (Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering)?
  • Deelt u de mening van ons college dat de prioriteit bij uitvoering dient te liggen?
  • Zijn er in de uitvoering zaken die prioriteit hebben?
  • Voldoet de voorgestelde aanpak van voortgangsrapportages aan de wens van PS inzake een actieve¬† informatievoorziening?

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 2 uur.

Toezeggingen

Titel
Sonderend Stikstofreductie en Natuurverbetering
Sonderend Stikstofreductie en Natuurverbetering

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.