Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 15-1-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-1-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 11-1-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 14-1-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-1-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 15-1-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 8-1-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

De PvdA (mw. Schuuring) heeft verzocht dit agendapunt te bespreken in de commissie met de motivatie om met elkaar de ambities voor het volgende jaar te bespreken.

FvD (dhr. Schaapveld) heeft over ditzelfde onderwerp de volgende vraag ingediend:
In de Begroting 2020 staat dat op basis van de "rollende uitvoeringsagenda" voor "Koers naar de toekomst" de voorziene beleidsinzet 2021 toegevoegd wordt aan de begroting 2021.

Bespreking vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Toezeggingen

Titel
Bespreekstuk Rollende uitvoeringsagenda Koers naar de toekomst 2021
Bespreekstuk Rollende uitvoeringsagenda Koers naar de toekomst 2021

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Het plan van aanpak beschrijft hoe de provincie samen met andere betrokken partijen de bestrijding  en het beheer van invasieve uitheemse plant- en diersoorten als de Aziatische hoornaar en de  Reuzenberenklauw wil gaan aanpakken, welke uitgangspunten daarbij zijn gekozen en welke  instrumenten worden ingezet. Het College geeft hiermee invulling aan de Europese verplichting om  schade aan inheemse biodiversiteit door invasieve exoten te voorkomen en te beperken.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandeltijd van 90 minuten.

Toezeggingen

Titel
Statenvoorstel Plan van aanpak Invasieve exoten
Statenvoorstel Plan van aanpak Invasieve exoten
Statenvoorstel Plan van aanpak Invasieve exoten

Fractie van het CDA (dhr. Geraats) verzoekt om agendering van dit onderwerp met de volgende motivering: In een eerder stadium heb ik al een keer gevraagd om de bosbranden die hebben gewoed het afgelopen voorjaar in Herkenbosch- Meinweg en in de Maria-peel Noord Limburg, te agenderen.
Deze branden hebben een grote impact gehad op de bewoners en hun omgeving, Het dorp Herkenbosch is zelfs geëvacueerd, als ook de natuur heeft veel schade opgelopen. Het bestrijden van de brand is zeer moeizaam verlopen, daaraan liggen allerlei oorzaken ten grondslag. De CDA fractie is van mening dat het niet nog een keer moet gaat gebeuren. Inmiddels heeft daarover een evaluatie plaats gevonden. En worden er allerlei scenario’s uitgewerkt.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Toezeggingen

Titel
Bespreekstuk Peelbranden
Bespreekstuk Peelbranden
Bespreekstuk Peelbranden
Bespreekstuk Peelbranden

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Het rapport ‘Onderzoek leerervaringen en aandachtspunten POL2014 in relatie tot Omgevingsvisie 2020’ is op 8 januari 2021 door de Controlecommissie vastgesteld en openbaar gemaakt. De Controlecommissie stuurt u dit rapport met bijbehorend Statenvoorstel door zodat uw commissie kan besluiten om dit rapport als hamer- of bespreekstuk door te leiden naar de PS-vergadering van 5 februari 2021.
Voor de duidelijkheid wordt u er op gewezen dat de inhoud van het rapport niet gewijzigd kan worden; deze is namelijk vastgesteld door de Controlecommissie.
U kunt wel aanvullingen of wijzigingen t.a.v. het Statenvoorstel kenbaar maken. Tevens wordt u verzocht vanuit uw commissie een woordvoerder aan te wijzen die tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de vergadering van PS uw commissie vertegenwoordigt.
De voorzitter van de Controlecommissie treedt namens deze commissie op als woordvoerder.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en moet Limburg beschikken over een  provinciale Omgevingsvisie die voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. De
 ontwerp-Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en er zijn 277 zienswijzen ingediend. Deze zijn  behandeld in de Nota van Zienswijzen. Dat heeft geresulteerd in wijzigingsvoorstellen op de Ontwerp Omgevingsvisie. De wijzigingen van de ontwerpversie van de Omgevingsvisie zijn terug te vinden als gele arceringen.
Het stuk is weliswaar als Statenvoorstel aangeboden, maar zal sonderend, dus in 1 termijn worden behandeld. In maart volgt de behandeling van het, evt. aangepaste,  Statenvoorstel in 2 termijnen.
Geplande behandelduur is 2 uur.

Toezeggingen

Titel
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie
Sonderend stuk Omgevingsvisie

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.