Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 26-11-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

De komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt, dwingt de provincies om de wettelijke basis van hun omgevingsverordeningen te wijzigen conform de eisen van de nieuwe wet. De vernieuwde provinciale Omgevingsverordening moet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, niet eerder en niet later. Direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt van rechtswege de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014. Er is
voor omgevingsverordeningen geen overgangsrecht.
De Omgevingsverordening Limburg (2021) is een beleidsneutrale en op de nieuwe Omgevingswet gebaseerde omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen die sinds 2014 zijn besloten en doorgevoerd. Naast de beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar de  Omgevingsverordening Limburg (2021) zijn er vier nieuwe onderdelen aan de verordening toegevoegd.
Twee van die vier onderdelen: wonen, zon-op-dak/zonneladder betreffen wijzigingen op grond van besluiten en moties van Provinciale Staten. De twee andere onderdelen: na-ijlende effecten steenkolenwinning en huisvestingsnormen
internationale werknemers komen voort uit de maatschappelijke behoefte.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Bij de bespreking van motie 2767 in PS van 1 oktober jl. bleek discussie te zijn over maaien in broed- versus bloeiseizoen. Daarop is besloten de motie aan te houden en het onderwerp te agenderen in de Statencommissie RLN.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.