Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 15-10-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Parkwijk 't Ham Roermond

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Voor de agendapunten 7.3, 9.1 en 9.2 hebben zich insprekers aangemeld.

In 2011 hebben Gedeputeerde Staten gronden in Vaesrade (gemeente Beekdaelen, destijds gemeente Nuth) verworven voor de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). De gronden zijn verworven via een grondruilovereenkomst van 12 mei 2011. Via deze grondruilovereenkomst is de provincie een inspanningsverplichting jegens de firma L’Ortye aangegaan om een ontgronding mogelijk te maken voor de gronden die de firma L’Ortye via de grondruil heeft verkregen.
In 2016 hebben GS besloten om aan de firma L’Ortye voor te stellen om de inspanningsverplichting uit de overeenkomst te ontbinden en daarmee de inspanningen voor het PIP en de ontgrondingsvergunning te beëindigen, gezien er naar hun mening onvoldoende draagvlak bij omwonenden en gemeente verkregen zou kunnen worden, dit mede na een in de
gemeenteraad van Nuth aangenomen motie tegen de ontgronding. L’Ortye heeft echter in 2017 de provincie onverkort aan haar inspanningsverplichting gehouden. Daarna zijn er zonder resultaat kansen voor alternatieve locaties verkend.
Op 25 augustus 2020 hebben GS besloten om invulling te geven aan de inspanningsverplichting middels het opstellen van een PIP. GS hebben – in overleg met de firma L’Ortye – besloten om de resultaten van PIP fase 1 nog in 2021 aan uw Staten voor te leggen voordat zij een besluit over het vervolg zullen nemen. Het beoogd resultaat van deze sondering is om richtinggevende uitspraken over de vaststelling van een PIP voor de ontgronding te krijgen die GS kunnen gebruiken bij het te nemen besluit over het vervolg.

Aan de commissie worden 2 vragen gesondeerd:
1. Kunt u op basis van de momenteel beschikbare informatie een richtinggevende uitspraak geven over de vraag of PS al dan niet een PIP voor de ontgronding te Vaesrade zullen vaststellen, mede in aanmerking genomen de nu voorliggende onderzoeksresultaten van het draagvlak- en stikstofonderzoek en de met L’Ortye overeengekomen inspanningsverplichting?
2. Indien de momenteel beschikbare informatie onvoldoende is om een richtinggevende uitspraak te kunnen geven: dient volgens PS eerst een volledig ontwerp-PIP te worden voorbereid, inclusief alle daartoe benodigde onderzoeken, of kunt u aangeven welke onderzoeken c.q. informatie u nog minimaal noodzakelijk acht om wel een richtinggevende uitspraak te kunnen geven?

Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een maximale behandelduur van 90 minuten. Voorafgaand aan de behandeling krijgen insprekers het woord.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

De fractie van de PvdD (Plusquin) heeft om agendering verzocht voor de vergadering van RLN in maart jl. Tijdens deze vergadering is het niet gegaan over de (verplaatsing van) de dassen omdat de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen op het laatste moment was toegestuurd en daarom niet bij de voorbereiding van het agendapunt betrokken kon worden. De commissie heeft afgesproken dat het onderdeel dassen besproken zou worden in de eerst volgende vergadering van de commissie RLN. Voor de behandeling van dit onderwerp zullen 2 insprekers het woord krijgen.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 45 minuten.

De PvdD (Plusquin) heeft om agendering verzocht met de volgende motivatie: De bijzondere natuurwaarde aldaar (Natura 2000) valt niet te rijmen met de jachtpraktijken die er thans plaatsvinden, aldus omwonenden. Het wildleven loopt met rasse schreden achteruit.
Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp zijn er een aantal insprekers. Tevens zal een petitie worden aangeboden aan gedeputeerde Gabriëls.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.