Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 11 en 12 maart 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 5-3-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden onderstreept doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.
Op pagina 67 is 1 wijziging doorgevoerd.
Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het gewijzigd conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 8-3-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 11-3-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-3-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 12-3-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 8-3-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Gedeputeerde Staten presenteren het Validatieonderzoek, dat in opdracht van Provincie Limburg is ingesteld naar de wijze waarop de Provincie in de afgelopen 20 jaar de rol als bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) heeft ingevuld ten aanzien van de Chemelot gronden Geleen-Stein. Deze presentatie wordt in samenwerking met DSM verzorgd, met het oog op de vertaling van de bevindingen uit het validatieonderzoek, naar het saneringsplan van het Chemelot terrein Geleen-Stein.

Aanleiding Validatieonderzoek
Binnen het cluster Vergunningen Toezicht & Handhaving (hierna: VTH) wordt een slag gemaakt om te komen tot verbetering van de uitvoering van de taken van het cluster VTH, dit in lijn met het beleidsplan VTH 2020-2023. Tevens is door GS (zie ook het collegeprogramma) en de provinciale Directie (zie ook de organisatievisie 2020) gekozen voor meer sturing op, en beheersing van, de uitvoering van de provinciale taken op het gebied van (onder andere) handhaving en toezicht.
Op basis van deze ontwikkelingen is geconcludeerd dat dit het opportune moment is om een evaluatie te laten uitvoeren naar de wijze waarop de provincie de rol van bevoegd gezag Wbb heeft ingevuld ten aanzien van de Chemelot gronden Geleen-Stein (in eigendom zijnde van DSM). Hiervoor is het gespecialiseerde ingenieursbureau Witteveen+Bos ingeschakeld. Eind 2020 heeft Witteveen+Bos het rapport ‘Validatie bodemsituatie DSM terreinen Geleen-Stein -Analyse en beschouwing’ opgeleverd, met daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen met het oog op verbeteringen in de toekomst.

Saneringsplan Chemelot terrein
Het Chemelot terrein is één van de omvangrijkste industriële sites in Nederland met een lange historie. Ter plaatse zijn bodemverontreinigingen aanwezig ten gevolge van bedrijfsactiviteiten, calamiteiten, stortactiviteiten, etc. in het verleden. De aanpak van de bodemverontreiniging is de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar (kortweg: DSM). Provincie Limburg is als bevoegd gezag (in het kader van de Wbb) onder meer verantwoordelijk voor het goedkeuren van deze aanpak en voor het monitoren van de uitvoering door DSM van het door GS vastgestelde plan van aanpak (zie hierna). In de periode 1996-2000 heeft DSM onder begeleiding van het integrale ‘Projectteam DSM Bodemsanering’ een Plan van Aanpak (saneringsplan) opgesteld voor de bodemsanering van de Chemelot gronden Geleen-Stein. GS heeft op 13 juni 2000 ingestemd met dit Plan van Aanpak. Sinds de vaststelling van het Plan van Aanpak is inmiddels een termijn van 20 jaar verstreken. Tussentijds hebben er elke 4-5 jaar herijkingen plaatsgevonden. Bij de laatste herijking is afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan een actualisatie van het Plan van Aanpak.

Onderzoek Witteveen+Bos en Plan van Aanpak 2.0
Gezien de synergie van beide trajecten (onderzoek van Witteveen+Bos en de geplande actualisatie van het Plan van Aanpak), is ervoor gekozen om de aanbevelingen uit de door Witteveen+Bos uitgevoerde evaluatie mee te nemen en door te vertalen in de actualisatie van het huidige Plan van Aanpak van DSM voor het Chemelot terrein. Hiertoe hebben GS onlangs aan DSM een verzoek gedaan.
Wij noemen dit geactualiseerde plan het ‘Plan van Aanpak 2.0’.

DSM en de Provincie Limburg hebben afspraken gemaakt over het te doorlopen proces en de planning voor de totstandkoming van het Plan van Aanpak 2.0 welke voor 1 oktober 2021 ter goedkeuring zal worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Programma informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst zal ingenieursbureau Witteveen+Bos starten met een algemene toelichting op de aanpak en context van vergelijkbare saneringsopgaves zoals Chemelot. Vervolgens zal worden ingegaan op de bevindingen naar aanleiding van het uitgevoerde validatieonderzoek naar de wijze waarop wij als Provincie in de afgelopen 20 jaar onze rol als bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) hebben ingevuld.
Claudia Deben (Clustermanager VTH) zal een toelichting geven op de wijze waarop de bevindingen in het Cluster VTH worden opgepakt en namens DSM zal Edith Schippers (President DSM Nederland) aanwezig zijn om een toelichting te geven op het proces hoe te komen tot het Plan van Aanpak 2.0. Hierna volgt een reflectie van Gedeputeerde Ruud Burlet op het uitgevoerde validatieonderzoek en de vervolgaanpak, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Het Witteveen+Bos rapport ‘Validatie bodemsituatie DSM terreinen Geleen-Stein -Analyse en beschouwing-’, een ambtelijke reactie op de bevindingen van dit rapport alsmede de ‘Rapportage technische bevindingen’ zijn onder oplegging van geheimhouding voor alleen de Statenleden te raadplegen t/m 11 maart 2021; het rapport is via een slotje toegevoegd aan dit agendapunt en daarmee niet in te zien door anderen dan Statenleden.
Voorgenoemde rapporten behoeven uitleg en toelichting alvorens deze openbaar kunnen worden gepubliceerd. Directe openbaarmaking zal leiden tot onevenredige benadeling van DSM in relatie tot haar bedrijfsbelangen. Vandaar dat is besloten om voornoemde documenten onder oplegging van geheimhouding achter een slotje toe te voegen aan de agenda. Deze geheimhouding vervalt op het moment waarop de behandeling van dit agendapunt op 11-3-2021 aanvangt. Voornoemde documenten worden na afloop van de bespreking op de gebruikelijke wijze openbaar gepubliceerd.

Toezeggingen

Titel
Validatieonderzoek bodemsituatie Chemelot gronden Geleen-Stein

Het rapport is in de Controlecommissie van 22-1-2021 besproken met de volgende uitkomst:
a) de Controlecommissie heeft geen behoefte om op dit moment nader onderzoek te doen en leidt het rapport door naar de commissie RLN;
b) in de CC is aangegeven dat het College de aanbevelingen overneemt die voor de Provincie gelden;
c) de CC adviseert de Statencommissie RLN, naar aanleiding van de aanbevelingen waar een relatie is gelegd met de rol van PS zelf, om deze aanbevelingen te bespreken en hier een gepaste (vervolg)actie aan te koppelen.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarbij de commissie gevraagd wordt om de aanbevelingen waar een relatie is gelegd met de rol van PS zelf (met name aanbeveling 5.1, 5.2 en 5.3) te bespreken en hier een gepaste (vervolg)actie aan te koppelen.