Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Voortzetting vergadering Statencommissie RLN

vrijdag 12 maart 2021

13:00 - 18:01

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Voortzetting vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur

U kunt deze vergadering terugkijken via: https://youtu.be/Hne7pLBWvs0

Vervolg commissievergadering (start is op 11-3-2021 om 18:00 uur)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 12-3-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Het Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020 is identiek aan de versie die besproken is tijdens de vergadering van RLN op 15-1-2021. In de mededeling portefeuillehouder wordt verwezen naar 2 bijlagen (ook toegevoegd) een overzicht met de wijzigingen, alsmede de beantwoording van de (schriftelijk) gestelde vragen.
Behandeling vindt plaats in 2 termijn. Geplande behandelduur is 2 uur.

Toezeggingen

Titel
Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020
Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020
Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020

In het Statenvoorstel wordt voorgesteld om het budget van de regeling te verhogen met € 5,0 mln. Hiervoor kunnen wensen en bedenkingen worden ingebracht.
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een verwachte behandelduur van 1 uur.

Toezeggingen

Titel
Statenvoorstel Voortgangsrapportage 2020 en verbetervoorstellen Verordening Startersleningen Provincie Limburg

Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van gedeputeerde Dritty met de volgende motivatie: “Vóór de inzet van middelen in een tweede tranche, zullen wij PS informeren over de ervaringen uit de eerste tranche.” stond in het statenvoorstel en doet recht aan uw Staten.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Geplande behandelduur is 1 uur.

Toezeggingen

Titel
Informerend stuk Ervaringen uit de eerste tranche Kwaliteit Limburgse Centra

De fractie van het CDA (dhr. Geraats) heeft verzocht om agendering van dit onderwerp met de volgende motivatie:
Naar aanleiding van een persbericht afgelopen week over een mogelijk conflict tussen provincie Limburg en waterschap Limburg over de normering bij de dijklichamen langs de Maas in Limburg in het kader van de Maasveiligheid acht de CDA fractie het belang, mede door de impact voor de inwoners van Limburg langs de Maas, dat er duidelijkheid moet zijn wat het huidige standpunt van de provincie en Waterschap Limburg momenteel is.
Naar aanleiding daarvan graag de beantwoording van eerder gestelde vragen op dit punt bespreken met collega commissieleden en GS.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 60 minuten.

De fractie van het CDA (Geraats) heeft de volgende vraag:
De CDA fractie wil graag van de gedeputeerde weten welke rol de provincie heeft in het overleg tussen gemeente Roermond, Leudal en RWS betreffende het verlagen van een deel van de dijken van het Lateraal kanaal voor de plannen rond de Maasplassen aan Roermondse zijde omwille van recreatie en toerisme, en de gevolgen daarvan voor de hoogwaterbescherming aan de zijde van de gemeente Leudal, met namen voor de dorpen Horn, Haelen Buggenum en Neer? De gemeente Leudal wil duidelijkheid over de gevolgen daarvan.
In de vorige periode is het overleg opgestart over deze plannen van Roermond, waarbij Gedeputeerde Staten betrokken was , graag toelichten wat de actuele stand van zaken is en welke rol GS hierin heeft?

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

De fractie van de SP (Wolters Gregório) heeft de volgende vraag gesteld:
Gaat er namens de provincie Limburg tijdens het broedseizoen 2021 aan de N271 - nabij een natura-2000 gebied - gekapt worden, op basis van een vergunde aanvraag door en voor de provincie?