Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering (als vervolg van FEB 26-2-2021) vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Er hebben zich 4 insprekers aangemeld: de heer Korteweg, de heer Derks (namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA) , de heer Paul (namens We Love MAA) en de heer Van Disseldorp, namens Koninklijke Horeca Nederland/Vaals, Visit Zuid-Limburg en Hiswa-Recron
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

De ZRK heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaderstellende rol van PS bij complexe samenwerkingen Hoe kunnen PS in een dergelijke context hun kaderstellende en controlerende taak goed uitvoeren, naast het budgetrecht dat zij bij de jaarlijkse behandeling van de begroting kunnen uitoefenen?
In deze verkenning heeft de ZRK aan de hand van de casus ‘kennislandschap Greenport Venlo’ gekeken naar de ontwikkelingen in de tijd en de besluiten waarbij PS betrokken zijn geweest. In de casus komen de kenmerken van complexe samenwerking samen: een samenwerking met meerdere partijen over een langere periode.
Hoe heeft kaderstelling door PS plaatsgevonden en hoe kan controle door de Staten worden uitgeoefend? Hoe verhoudt zich dit tot de jaarlijkse kaderstelling en controle bij de begroting en jaarstukken? De casus dient als leermateriaal voor sturing op complexe samenwerking door PS.
Op basis van het verkennend onderzoek heeft de ZRK een handreiking voor PS opgesteld. Daarin staan de belangrijkste lessen, aandachtspunten en aanbevelingen voor PS bij elkaar gezet.
Attentie: dit rapport is gericht op de kaderstellende rol van PS en niet op rol GS  en daarom bevat dit rapport geen aanbevelingen richting GS.

Conform de in het Presidium vastgestelde procedure rondom onderzoeksrapporten van de ZRK wordt aan Provinciale Staten gevraagd de aanbevelingen uit de Handreiking PS ‘kaders tellen’ Limburg middels een Statenbesluit over te nemen.  Daarbij is de commissie die 'handelt' over het onderwerp van het ZRK-onderzoek het orgaan dat het Statenvoorstel vaststelt, in dit geval de Statencommissie FEB (Bestuur).

Behandelvoorstel:
Korte toelichting (digitaal) door vertegenwoordiging ZRK (de heren Schilder, directeur-secretaris, Sietsma, bestuurslid) en Vermeulen (voorzitter bestuur), waarna behandeling in 2 termijnen, waarna de commissie dit Statenvoorstel als bespreek- of hamerstuk doorleidt naar de vergadering van Provinciale Staten.

Gevraagd besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd de aanbevelingen uit de Handreiking PS ‘Kaders tellen Limburg’ over te nemen, te weten:

  1. blijf alert op mogelijkheden tot bijsturen;
  2. vraag bij financiële besluiten om een totaaloverzicht van de provinciale bijdragen;
  3. denk mee over de verduidelijking en invulling van de eigen rollen.

Toezeggingen

Titel
Totaaloverzicht van provinciale bijdragen(n) bij financiële besluiten

Voorbespreking AV IPO aan de hand van de agenda in aanwezigheid van een vertegenwoordiging in de AV IPO (Statenleden Megens en/of Thewissen).

Behandelvoorstel:
Eventuele toelichting op de agenda door uw vertegenwoordiging in de AV IPO waarna behandeling in 1 termijn waarbij de commissie inhoudelijk kan reageren op de onderwerpen die geagendeerd staan voor de AV IPO-vergadering.

De leden van de Statencommissie FEB kunnen de AV IPO-stukken eveneens raadplegen via Ibabs (in beginmenu onder Agendatypes helemaal links onderaan: AV IPO).

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Toelichting:
De Provincie Limburg ziet voor de Brightlands Campussen een belangrijke functie in het stimuleren van missie-gedreven innovaties in de Limburgse economie en samenleving. Binnen deze campussen werken bedrijven, start-ups kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties, talentontwikkeling, kennisontwikkeling en –valorisatie (de zogenoemde innovatie ecosystemen). De campusorganisaties vervullen een aanjagende, verbindende en faciliterende rol.
De kennisinstellingen dragen zorg voor de kenniscomponent via onderzoek, talentontwikkeling en kennisdeling. De Brightlands Smart Services Campus (BSSC) richt zich op de kansen en impact van “data en digitalisering”. Het is een jonge campus met nog een ontwikkeltijd van een aantal jaren voor de boeg.
De Provincie Limburg heeft vanaf 2014, bij de start van de Brightlands Smart Services Campus, middelen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur die verbonden is aan deze campus. De eerste fase van deze ontwikkeling betrof de periode 2014-2019. Destijds (Statenvoorstel G-14-020 oktober 2014) hebben Provinciale Staten tevens het perspectief geboden op middelen voor een tweede tranche, de periode 2020-2023.
Met het onderhavig Statenvoorstel wordt gevolg gegeven aan dit perspectief, waarbij aan Provinciale Staten wordt gevraagd om uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ (Missiegedreven Economisch Beleidskader) middelen beschikbaar te stellen voor een tweede tranche financiering voor het Brightlands Institute Smart Society1 (BISS) van de Universiteit Maastricht, het Center for Actionable Research Open Universiteit 2(CAROU) van de Open Universiteit en het Expertise Centrum Data-intelligence3 (ECD) van Zuyd Hogeschool.
Het beoogd resultaat is het versterken van de kennisinfrastructuur binnen de BSSC variërend van wetenschappelijke kennis, toegepast onderzoek, onderzoeksfaciliteiten tot studentprojecten voor bedrijven, en daarmee het versterken van massa, impact, de aantrekkingskracht en het wervende vermogen van de BSSC.

Verantwoordelijk gedeputeerde: de heer Van den Akker.
Behandelvoorstel:
er wordt gestart met een digitale 10-minutenpresentatie, waarna behandeling in 2 termijnen. De commissie bepaalt of dit stuk als hamer- of bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS.

Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.895.643 voor de tweede tranche subsidie kennisinfrastructuur Brightlands Smart Services Campus (2020- 2023) voor de initiatieven: Brightlands Institute Smart Society (BISS), Center for Actionable Research Open Universiteit (CAROU) en Expertise Centrum Dataintelligence (ECD).
  2. Het bedrag ten laste te brengen van de beleidsintensiveringsmiddelen ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’. De financieel technische verwerking van dit voorstel wordt geëffectueerd in de 1e Afwijkingenrapportage 2021.

Toezeggingen

Titel
Toezending businesscase en eindrapportage UM BISS

De sonderende notitie is opgesteld naar aanleiding van het recent uitgebrachte advies van de heer Van Geel over de toekomst van de luchthaven. GS wenst met de commissie aan de hand van een viertal sonderende vragen het gesprek te voeren over de nog op te stellen toekomststrategie.  De vragen zijn gericht op a. het gewenste profiel MAA; b. het realiseren van hinderreductie; c. de leefbaarheid in dialoog met de omgeving en d. uitgangspunten op te stellen MKBA.

Verantwoordelijk gedeputeerde: de heer Van den Akker.

Behandelvoorstel:
eerst komen de insprekers aan het woord: de heren Korteweg (spreekt in op persoonlijke titel), Derks (namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA) , Paul (namens We Love MAA). De heer Paul is echter vanwege verplichtingen verhinderd om zelf in te spreken. Zijn tekst zal daarom worden uitgesproken door de heer Goossens. De 4e inspreker is de heer Van Disseldorp, namens Koninklijke Horeca Nederland/Vaals, Visit Zuid-Limburg en Hiswa-Recron.

Na het inspreken volgt sonderende behandeling in 1 termijn.

De nieuwe toekomststrategie voor Maastricht Aachen Airport zal, aldus GS, een balans moeten aanbrengen tussen enerzijds de economische betekenis voor de regio en anderzijds het behoud van de leefkwaliteit voor de omgeving. In het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is dit dan ook de opdracht en het uitgangspunt voor de luchthaven.
De overheid en in het bijzonder de Provincie als publiek aandeelhouder van de luchthaven, heeft daarin de verantwoordelijkheid om in de zoektocht naar de balans richting, sturing en vooral ook meerjarig duidelijkheid te verschaffen naar alle betrokkenen. Uiteindelijk zal de meerjarige strategie de basis vormen voor het aanvragen van een nieuwe Luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport.

In de sonderende notitie wordt de commissie gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen op basis waarvan GS een Statenvoorstel voor de toekomststrategie van Maastricht Aachen Airport zal opstellen.
Tevens worden in de sonderende notitie de verschillende samenhangende onderdelen van de nieuwe meerjarige strategie kort geïntroduceerd zoals de renovatie van de start- en landingsbaan, de leefbaarheid in de omgeving, de grond- en vastgoedstrategie voor het luchthaventerrein en het omliggende gebied, diverse governance-aspecten en de wijze waarop de informatievoorziening en communicatie met de verschillende belangen in de omgeving wordt omgegaan. Op basis van de vier sonderende vragen en uw politiek-bestuurlijke weging en duiding daarin, zal het College vervolgens de uitwerking van de nieuwe strategie verwoorden in een separaat statenvoorstel.

De Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur wordt gevraagd om:
a. Een richtinggevende uitspraak te doen over het gewenste profiel van de luchthaven voor de komende 10 jaar zoals beschreven is in het advies van de heer Van Geel:
• een relatief kleine, hoogwaardige luchthaven als basisvoorziening met onderscheidende toegevoegde waarde in Nederlandse en euregionale context;
• een politiek duiding in het profiel als het gaat om een luchthaven met vracht én/of passagiers óf een luchthaven die politieke richting krijgt vanuit de gestelde milieuruimte en hinderreductie en waarbij de verhouding tussen vracht en passagier een bedrijfsmatige afweging van de luchthaven zelf is binnen de gestelde normen;
• een duurzaam en innovatief kernprofiel gericht op het inzetten van niches, toegevoegde waarde, kwaliteit boven kwantiteit en strategische samenwerking met andere luchthavens.

b. Een richtinggevende uitspraak te doen over de voorstellen die de heer Van Geel doet voor het realiseren van hinderreductie, welke tevens van belang zijn in de nieuwe aanvraag (najaar 2021) voor het luchthavenbesluit:
• het terugdringen van het aantal ‘ernstig gehinderden’ naar 5.250 in 2030, waarbij de huidige vergunning (2011) ruimte biedt voor 13.371 gehinderden en in het gehanteerde referentiejaar (2019) er sprake was van 5.592 gehinderden;
• het aanpassen van de openingstijden van 6:00 – 23.00 naar 7:00 – 23:00 waarbij het aantal ‘slaapverstoorden’ in de ochtend naar bijna nul wordt gereduceerd;
• het aanpassen van de baanlengte van 2.500 meter (huidige vergunning) naar 2.750 meter om daarmee de ontwikkeling van het luchtvrachtverkeer te bevorderen.

c. Een richtinggevende uitspraak te doen over de aanpak van de leefbaarheid in dialoog met de omgeving van het vliegveld:
• het instellen van een leefbaarheidsfonds van 10 mln. euro gericht op een breed maatregelenpakket voor de kernen Geverik en Schietecoven in zeer nauw overleg met de omwonenden, waarbij een onafhankelijke ‘Commissie van Wijzen’ met voorstellen komt voor de gewenste maatregelen en besteding van de middelen;
• voor de financiering van het in te stellen leefbaarheidsfonds te kiezen voor bijdragen vanuit de Provincie, de Rijksoverheid, gemeenten en Maastricht Aachen Airport zelf, en om voor de zomer 2021 hier met voorstellen te komen;
• het herijken van de bestaande bewonersvertegenwoordiging met oog voor de verschillende belangen en verdere stappen zetten in de wijze waarop onafhankelijke informatievoorziening, monitoring en voorgenomen besluitvorming tijdig en transparant.

d. Een richtinggevende uitspraak te doen over de uitgangspunten van de op te stellen maatschappelijke kosten en baten analyse (mkba) met de volgende aspecten:
• de te onderzoeken varianten worden afgezet tegen de huidig vergunde ruimte als referentie (0-situatie);
• de MKBA dient vooral inzicht te geven in de effecten op regionaal niveau en de consequenties voor Limburg;
• uit te gaan van een viertal varianten voor de doorrekening:
o Variant 1: geoptimaliseerd gebruik van de vergunde ruimte;
o Variant 2: 50% geoptimaliseerd gebruik van de vergunde ruimte;
o Variant 3: groei/verdien model op basis van maximaal 5.250 ernstig gehinderden;
o Variant 4: klein luchtverkeer variant.

Bijlagen

Toezeggingen

Titel
Aanvullende informatie over inzet luchtruim Zuid-Limburg voor andere luchthavens
Eerste countouren omgevingsfonds voor juli 2021
Financiële consequenties PIP proefdraaien meenemen in financiële totaaloverzicht
GS-beantwoording op alle ingediende reacties sonderende notitie MAA
Vergelijking openingstijden luchthavens
Werkbezoek MAA

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.