Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Commissievergadering

vrijdag 10 september 2021

09:00 - 15:24

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 10-9-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er ligt geen verslag ter vaststelling voor. De verslagen van SC FEB van 26-2-2021 en 5-3-2021 zijn vastgesteld door de Interim Statencommissie op 4-5-2021.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 6-9-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 9-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Met ingang van deze vergadercyclus worden, analoog aan de werkwijze voor moties en toezeggingen, de nog niet-afgedane door PS aangenomen aanbevelingen (uit onderzoeksrapporten van de ZRK en de Statenonderzoeksfunctie) op een lijst per commissie geplaatst (besluit Presidium 22 januari 2021). Ook deze lijst wordt vanaf nu in de commissie geagendeerd en besproken.
In verband met de overgang van het oude naar het nieuwe proces dient een inhaalslag over de afgelopen periode te worden gemaakt en is deze lijst eenmalig fors van omvang. Aanbevelingen die in de commissie beoordeeld worden als ‘afgedaan’ worden na de commissievergadering van de lijst afgevoerd, maar zijn wel nog te raadplegen in Ibabs.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 10-9-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 3-9-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg verzocht om een gecoördineerde inpassingsplan procedure Uitbreiding VDL Nedcar te starten, zodat het bedrijf ruimte krijgt om uitbreiding van de autofabriek mogelijk te maken. Gekoppeld aan het mogelijk maken van een uitbreiding van de autofabriek worden de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de omliggende provinciale infrastructuur met gemeentelijke aansluitende wegen, gericht op een betere bereikbaarheid, mogelijk gemaakt. De aanpassingen van de infrastructuur zijn nodig om de uitbreiding van de fabriek te faciliteren. De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de grondverwerving en noodzakelijke onteigeningen voor de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot de uitbreiding VDL Nedcar. Beoogd resultaat is het verkrijgen van een Koninklijk Besluit waarin gronden ter onteigening worden aangewezen zodat, wanneer deze gronden niet tijdig in onbelaste staat minnelijk verworven kunnen worden, een gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart kan worden om daarmee de noodzakelijke eigendom te verwerven voor de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot het inpassingsplan uitbreiding VDL Nedcar.

Behandeling in 2 termijnen, max 40 minuten. Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd te besluiten:
1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot
aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van
onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de Provincie Limburg en ten
behoeve van de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot het
inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar, zoals (gewijzigd) vastgesteld door Provinciale Staten op
18 december 2020;
2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die
wel zijn inbegrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk
is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit;
3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op artikel 79 van de Onteigeningswet het tijdig
voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in artikel 79 van de
Onteigeningswet omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van
het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen een Gedeputeerde Staten.

Toezeggingen

Titel
Inzicht in minnelijke verwervingstraject

PS besloten 25-9-2020 om het LEF in procedurele zin te behandelen als ware het een Groot Project zoals bedoeld in de RGP2018’. PS hebben GS verzocht een basisrapportage te overleggen waarbij voor wat betreft de rapportagevorm afgeweken mag worden van het gestelde hierover in de RGP2018.
Op verzoek van de Limburgse Statenleden in de Programmaraad is de ZRK gevraagd een brief
op te stellen met reflectie op de wijze van monitoring van het LEF. Deze brief is aangeboden aan PS en kan betrokken worden bij de behandeling van dit onderwerp.

Conform de RGP 2020 (artikel 6, derde lid en artikel 9) analyseert de Griffie de door GS opgestelde
basisrapportage, door deze te toetsen aan de in artikel 5 van de RGP 2020 vermelde informatie-elementen en legt de bevindingen sonderend voor aan de Statencommissie waar het project inhoudelijk gezien onder valt.  Uit de analyse volgt dat de basisrapportage LEF een zelfstandig leesbaar document is dat informatie bevat die aansluit bij de RGP. Om PS in staat te stellen om de voortgang van de door GS aangegeven doelen te kunnen volgen, zou de basisrapportage inzicht moeten geven in de wijze waarop GS de voortgang monitoren. De basisrapportage maakt dit onvoldoende duidelijk: de in de voortgangsrapportages toe te passen indicatoren zijn onvoldoende expliciet gemaakt (soort, omvang, tijd) en over het toepassen van de stoplichtenmethodiek (Toezegging 2246) in in de voortgangsrapportages is geen informatie opgenomen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Onderschrijft de Statencommissie de beschreven analyse van de basisrapportage LEF?
2. Welke indicatoren wil de Statencommissie terugzien in de komende voortgangsrapportages?
3. Kan deze analyse met het standpunt van de Statencommissie over de basisrapportage worden
door vertaald in een Statenvoorstel?

Behandeling in 1 termijn, max 60 minuten. Verantwoordelijk gedeputeerde: van Gaans.

Toezeggingen

Titel
Exit strategie LEF
Financieringsmogelijkheden LEF t.a.v. mestverwerking
Inzichtelijk maken financieringsafwijzingen en annuleringen binnen LEF
Toezeggingen m.b.t. uitwerking Statenvoorstel basisrapportage LEF

Het project Duurzame verankering VDL Nedcar' is door Provinciale Staten (PS) op 18 december 2020 aangewezen als Groot Project waarbij GS verzocht is voor 1 maart 2021 een basisrapportage ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. De basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar' is ontvangen op 25 februari 2021. Een erratum op de basisrapportage is ontvangen op 23 maart 2021.
De basisrapportage is een zelfstandig leesbaar document dat informatie bevat die aansluit bij de in de RGP 2020 voorgeschreven informatie-elementen. Met enkele aandachtspunten, zoals in de analyse aangegeven, biedt de basisrapportage een basis voor de komende voortgangsrapportages. GS hebben aangegeven dat zij gaan rapporteren met de stoplichtenmethodiek (Toezegging 2246). Dit geeft een snel en goed inzicht in de ontwikkelingen (in positieve, neutrale en negatieve zin) gedurende de rapportageperiode

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Onderschrijft de Statencommissie FEB de beschreven analyse van de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ en kan deze analyse met het standpunt van de Statencommissie FEB over de basisrapportage worden door vertaald in een Statenvoorstel?
2. Wil de Statencommissie FEB de door GS aangegeven indicatoren om de voortgang van het project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar' te monitoren, aanvullen, wijzigen of laten vervallen?
3. Heeft de Statencommissie FEB een voorkeur voor behandeling van de voortgangsrapportages (naast of als onderdeel van het IPML) in de Statencommissie MD of voor behandeling als eigenstandige voortgangsrapportage in de Statencommissie FEB?

Behandeling in 1 termijn, max 60 minuten. Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

Toezeggingen

Titel
Aanvullingen voortgangsrapportage
Financieel overzicht bij vrg
Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid – circulaire economie

Greenport Venlo is een project met een bijzondere status, maar geen Groot Project. PS hebben besloten om de vierde kwartaalrapportages c.q. jaarverslagen van elk kalenderjaar voor  BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo te behandelen in de geest van de RGP.

De voortgangsrapportages Q1 zijn inmiddels ook ontvangen. Deze zijn niet ter behandeling in FEB, maar de inhoud ervan kan betrokken worden bij de behandeling van de Q4-rapportages 2020.

Behandelvoorstel:
Behandeling in 1 termijn, uitsluitend over de afwijkingen in de rapportages, maximaal 30 minuten.
Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Het beleidskader benoemingen 2.0 betreft een totaal aangepast kader conform de aanbevelingen en aandachtspunten van de Zuidelijke Rekenkamer in het rapport n.a.v. de inzet van oud-politici in Limburg. Het beleidskader benoemingen 2.0 is gericht op een transparant werving- en selectiebeleid bij benoemingen door Gedeputeerde Staten en aandeelhoudersvoordrachten.

Beoogd resultaat van GS is de commissie te informeren over de opvolging van de aanbevelingen van de Zuidelijke rekenkamer met gerelateerde moties en toezeggingen en daarnaast de beoogde uitwerking voor het onderdeel benoemingen te sonderen, waarbij GS de commissie vraagt actief mee te denken.

Behandelvoorstel:
de fracties worden gevraagd in 1 termijn te reageren op het voorliggende beleidskader, max. 1 uur. Verantwoordelijk gedeputeerde: Roest.

Toezeggingen

Titel
Stapelverbod in uitwerking inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Uitwerking Beleidskader benoemingen 2.0

Behandelvoorstel:
geen inhoudelijke behandeling, kennisnemen van het verslag.

Behandelvoorstel:
geen inhoudelijke behandeling, kennisnemen van het verslag.

In de commissievergadering FEB van 8-9-2017 is afgesproken om 2x per jaar in de maand voorafgaand aan de AV-IPO in de commissie FEB de IPO-actualiteit te agenderen aan de hand van de AV-agenda. De portefeuillehouder geeft een toelichting op de actualiteiten en deelt daarbij actuele informatie vanuit het IPO-Bestuur.

Behandelvoorstel: toelichting door de verantwoordelijk gedeputeerde: van Toorenburg. 10 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Sondering in 1 termijn.
Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) behelst het inrichten van een nieuwe Brightlands Rapportage, die in de plaats komt van 2 grote projecten in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP), te weten Brightlands Chemelot Campus (BCC) en Brightlands Smart Services Campus (BSSC). GS verzoekt deze wijziging door te kunnen voeren via de basisrapportage (tevens nulmeting) voor de nieuwe Brightlands Rapportage, na sondering bij Provinciale Staten (PS). De inbreng vanuit PS onder meer via de motie 2638 (PS, 6 november 2020) en de brief ‘oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen‘ van 8 december 2020 is hierin verwerkt.
In de bijgevoegde notitie stelt GS voor een Brightlands Rapportage in te richten, die in de plaats komt van 2 grote projecten in het kader van de RGP, te weten Brightlands Chemelot Campus en Brightlands Smart Services Campus. De consequenties van het voorstel zijn:
• er komt een nieuw groot project (voorstel GS, besluit PS), conform artikel 3.1 van de ‘Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020’;
• de beide bestaande grote projecten BCC en BSSC gaan daarin op en vervallen als eigenstandige grote projecten. In lijn met de actuele planning worden de eerstvolgende Voortgangsrapportages (VGR’s) aangeboden aan de SCFEB voor bespreking in haar vergadering van 21 mei as.  Deze VGR’s voor BCC en BSSC (peildatum 01 januari 2021) zijn de laatsten. Er komen geen najaars-VGR’s voor BCC en BSSC.  De nieuwe rapportage, op basis van de door PS vastgestelde vorm, komt hiervoor in de plaats;
• er komt een Brightlands Rapportage cf. dit voorstel, eventueel aangevuld naar aanleiding van de bespreking door uw Staten;
. de basis-rapportage zal in het vierde kwartaal van 2021 aan PS worden aangeboden;
• de Brightlands Rapportage verschijnt vervolgens 1x per jaar (voor 1 juli) met als peildatum 1 januari (RGP, artikel 6.3);
• ruimte om op onderdelen af te wijken van de vereisten uit de RGP, artikel 5;
• afwijkingen ten opzichte van de RGP (artikelen 6.3 en 6.4); geen afwijkende kleur voor nieuwe teksten en niet doorhalen van vervallen teksten.
Gedeputeerde Staten willen deze aanpassing doorvoeren bij de basisrapportage voor de nieuwe Brightlands Rapportage. Deze is voorzien in het vierde kwartaal van 2021.

Inmiddels doorlopen proces binnen PS: vanwege de rechtstreeks relatie met de Regeling Grote Projecten (waarvan de Controlecommissie als ’hoeder’ wordt gezien), heeft de Controlecommissie het sonderend stuk van GS besproken in haar vergadering van 19 maart 2021.

Dit heeft geleid tot het volgende advies van de Controlecommissie:
1. de Controlecommissie ziet geen bezwaar in het verlenen van ruimte aan GS om bij de Brightlandsrapportage af te mogen wijken van het gestelde in artikel 5 van de Regeling Grote Projecten 2020;
2. bij afwijking van de Regeling Grote Projecten 2020 in andere zin dient dit door GS in voldoende mate onderbouwd en beschreven te zijn;
3. de Controlecommissie beveelt aan om te bezien of, en welke aanpassing nodig is van de Regeling Grote Projecten 2020 om te voorkomen dat (stelselmatig) afgeweken wordt van het gestelde in deze regeling;
4. het door GS toevoegen van een campusbreed historisch overzicht van gemaakte kosten aan de verschillende campusonderdelen van de Brightlandsrapportage acht de Controlecommissie van meerwaarde.

Beoogd resultaat van de sondering: mede op basis van de behandeling in CC en FEB stelt GS een basisrapportage op voor de Brightlands Rapportage en zal deze aan PS aanbieden.

Toezeggingen

Titel
Aanvullende onderwerpen in rapportage Brightlands Rapportage
Inbreng uit PS verwerken