Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 8-1-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er zijn geen verzoeken tot wijzigingen ontvangen op de 3 geagendeerde conceptverslagen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de  3 conceptverslagen vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 4-1-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 7-1-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-1-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 8-1-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 1-1-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Bij de vaststelling van het uitvoeringskader “Sturing in Samenwerking 2.0” op 10 februari 2017 is een evaluatietermijn van 4 jaar overeengekomen. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het kader Sturing in Samenwerking 2.0 nog steeds een werkend fundament is voor het strategisch investeringskader van Provincie Limburg. Op basis van voortschrijdende tijd en nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar is het advies om het kader te actualiseren naar een Sturing in Samenwerking versie 3.0.
Dit heeft geresulteerd in “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” (hierna Sturing in Samenwerking 3.0.). Het kader Sturing in Samenwerking 3.0 is onderdeel van een bredere kaderstelling. In de volle breedte werkt de Provincie aan het concept “Zo werken wij” (zie nota Uitvoering Grond- en Vastgoedbeleid) en wordt invulling gegeven aan de “Three Lines of Defense” en de versterking van de concernstaf. Een toonaangevend kader in deze beweging is Sturing in Samenwerking 3.0. 3
Provinciale Staten hebben de bevoegdheid tot het stellen van kaders. Op grond hiervan zijn zij bevoegd tot intrekking van bestaande kadernota en tot vaststelling van Sturing in Samenwerking 3.0.

Behandelvoorstel:
behandeling in 2 termijnen, verwachte behandelduur 120 minuten. Bij de behandeling van dit stuk te betrekken: de mededeling pfh inzake de Know Your Customer Procedure als onderdeel van SIS 3.0 (GS 2020-50114)

Voorgesteld besluit:
PS wordt gevraagd:
. in te stemmen met de intrekking van Sturing in Samenwerking 2.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader, vastgesteld op 10-02-2017;
. in te stemmen met de vaststelling van Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader.

Toezeggingen

Titel
duiding over waar norm 1 mio ivm subsidies is vastgelegd
Gewijzigd Statenvoorstel met wijzigingen en aanvullingen op diverse aspecten
Informatie over rol Provincie bij marktfalen in de zorg
Realisatie investeringscriteria rendement SIS 2.0

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

De Universiteit Maastricht (UM) heeft in 2011 het initiatief genomen om de natuurwetenschappen in Limburg te versterken. Dit door zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek een fundamentele bijdrage te leveren aan een Limburgse bèta infrastructuur en de campusontwikkeling. Voor deze ontwikkeling is door de UM een businesscase opgesteld voor een periode van 2011 tot 2022 en dat liet een tekort zien van € 25 mln. Op 2 maart 2012 is door Provinciale Staten besloten om voor de start van het Project “Versterking Natuurwetenschappen in Limburg” (kortweg ‘Sciences’ genaamd) voor de periode 2011-2016 (de zogenaamde eerste fase) een provinciale bijdrage van maximaal € 15 mln. ter beschikking te stellen. In 2016 heeft de UM een evaluatie van de eerste fase 2011-2016 en een herijkte business case voor de periode 2016-2022 bij de Provincie Limburg ingediend. Provinciale Staten hebben in haar vergadering van 15 december 2017 ingestemd met de tweede fase en het verlenen van een financiële bijdrage van € 6.230.000 voor de eerste tranche (2016-2019) van de tweede fase. Hiermee was de totale bijdrage van de Provincie over de periode 2011 tot 2019: € 20 miljoen. Tevens hebben PS Gedeputeerde Staten opgedragen om op basis van een evaluatie in 2019 een voorstel aan PS voor te leggen voor de laatste provinciale bijdrage (maximaal € 5 mln.) voor de tweede tranche.
Deze evaluatie heeft plaatsgevonden (zie bijlage 3) en was zeer positief ten aanzien van de gestelde doelen. De onderhavige subsidieaanvraag voor de 2e tranche, 2e fase, heeft als doel het verduurzamen van de faculteit (zogenaamde consolidatiefase) zodat deze zelfvoorzienend is en ingebed wordt binnen facultaire financieringsstructuur van de UM na 2022.
De totale projectkosten over de tweede tranche van de tweede fase bedragen € 33,094 miljoen.
De Provincie financiert hiervan 5 miljoen euro, de Universiteit Maastricht 7,660 miljoen euro, het rijk en collegegelden 14,695 miljoen euro en 2e en 3 geldstromen 5,739 miljoen euro. De UM gaat hiermee aanzienlijk meer besteden aan personeel en exploitatie dan in de oorspronkelijke begroting was voorzien. De gevraagde bijdrage aan de Provincie blijft hetzelfde en daalt daarmee procentueel van 17,7% naar 15,1%. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het vasthouden van de bachelor studenten in de regio door en het consolideren van de instroom van de twee masteropleidingen.
De natuurwetenschappen omvatten scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde en al haar afgeleide disciplines.
Door middel van het verstrekken van een subsidie van € 5 miljoen voor de tweede tranche van de tweede fase voor de Versterking Natuurwetenschappen wordt de Faculteit Sciences en Engineering van de UM verder verankerd in de Limburgse onderwijs- en onderzoek infrastructuur. Met de bijdrage ontstaat in 2022 een zelfvoorzienende faculteit, die het bèta-talent aan de regio bindt en die invulling geeft aan de groeiende behoefte van de regio voor techniek onderzoek en onderwijs. Met de aanwezigheid van de Faculteit Sciences en Engineering is Limburg beter toegerust om de transitieopgaven waar de Provincie Limburg voor staat, het hoofd te bieden.
Behandelvoorstel:
Er volgt een 10-minuten presentatie, waarna de mogelijkheid bestaat tot het stellen van vragen, waarna behandeling in 2 termijnen, verwachte behandelduur 110 minuten.

Voorgesteld besluit
Aan PS wordt gevraagd:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 5 miljoen voor de tweede tranche van de tweede fase (2019-2022) en de dekking voor deze bijdrage ten laste van de Intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (FCL 69061).
2. In te stemmen dat de financieel technische verwerking van dit voorstel wordt meegenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2021.
3. Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen tot het beschikken van een subsidie van maximaal € 5 miljoen aan de Universiteit van Maastricht voor de tweede tranche van de tweede fase van het project Versterking Natuurwetenschappen.

Toezeggingen

Titel
Informatie over valorisatie en spin-offs na afloop subsidieperiode

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.