Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 8-10-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het  (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten van aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 4-10-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 7-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd een besluit te nemen over een wel/niet gewenste behandeling van de 2e afwijkingenrapportage. Hiertoe staat een reservering voor FEB op 22 oktober 16:00-18:00 uur.
De voorraadagenda dient vastgesteld te worden.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 8-10-2021, Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 1-10-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Provinciale Staten hebben op 2 maart 2012 wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de oprichting van en deelname in Enabling Technologies B.V. (E.T.). GS heeft op 3 juli 2012 het besluit genomen om voor 1/3 deel te nemen in het aandelenkapitaal van E.T. (€ 2,325 miljoen). In september 2012 is E.T. opgericht. Universiteit Maastricht tezamen met Academisch Ziekenhuis Maastricht (UM/MUMC+) en DSM Resolve nemen eveneens ieder voor 1/3 deel in het aandelenkapitaal (ieder € 2,325 miljoen).
Ook heeft GS op 3-7-2021ingestemd met een geldlening van € 2.325.000,00 en een subsidie van € 5.571.000,00. De geldlening is niet afgeroepen door de vennootschap. De Provincie Limburg neemt in principe deel in de B.V. voor een periode van 10 jaren. In deze periode moet de financiële ondernemingsdoelstelling zijn gerealiseerd. Deze doelstelling, conform de Joint Venture overeenkomst houdt in dat er aan het einde van die periode minimaal de kapitaalinleg van de drie aandeelhouders (financiële ondernemingsdoelstelling: € 6,975 miljoen) in cash is gegenereerd. Het 10-jarig High Level Business Plan 2013-2022 is door GS goedgekeurd op 26-3-2013, waarna alle aandeelhouders dit hebben vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 28 -3-2013. In dit goedgekeurd plan is opgenomen dat minimaal de oorspronkelijke inleg wordt “terugverdiend”, maar is eveneens een streefrendement opgenomen van 3% op jaarbasis, welke bij realisatie zal leiden tot een eindwaarde in 2022 van € 9,2 miljoen. In de Cooperation Agreement tussen DSM Resolve, UM/MUMC+ en Provincie Limburg van juli 2012 waaruit de oprichting van E.T. voortvloeit en in de Joint Venture Agreement tussen deze partijen en E.T. i.o. van augustus 2012 is opgenomen dat elk van de partijen het recht heeft deze overeenkomsten te beëindigen per 31-12-2022, mits de betreffende overeenkomst uiterlijk 12 maanden daarvoor (dus uiterlijk 31-12-2021) schriftelijk wordt opgezegd. Tevens is daarin opgenomen dat elk van de aandeelhouders voor het eerst als aandeelhouder kan uittreden per 31-12-2022, mits zij de overige aandeelhouders hierover een jaar daaraan voorafgaand informeert. Dit betekent dat het College van GS vóór 31 december 2021 een besluit tot continuering resp. uittreding/beëindiging van de deelneming in de vennootschap moet hebben genomen. Provinciale Staten dienen voorafgaand aan uittreding/beëindiging in de gelegenheid te zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de beëindiging. In de AvA vergadering van 25 mei 2021 zijn de vier mogelijke scenario’s besproken voor het vervolg van E.T. na 2022. Gebaseerd op de destijds gemaakte contractuele afspraken was de DOS-00021627 2 provinciale ambtelijk denklijn om na de 10 jaar uit deze vennootschap te treden. Als dominante denklijn van de andere aandeelhouders kwam naar voren het scenario “beëindigen van E.T. na 2022”. Aan deze denklijnen ligt ten grondslag dat de doelstellingen van het project zijn gerealiseerd, namelijk de realisatie (en behoud) van een goede analytische infrastructuur voor de regio en een betere en intensievere inhoudelijke samenwerking tussen Maastricht Health Campus en Chemelot Campus. De beschikbaarheid van de apparatuur voor en benutting door het MKB en E.T. heeft daarmee tevens een impuls gegeven aan de werkgelegenheidsontwikkeling. Daarenboven brengt het langer in stand houden van de vennootschap op termijn hogere kosten met zich mee hetgeen negatief uitwerkt voor de levensvatbaarheid van de onderneming. Definitieve besluitvorming over de toekomst van E.T. zal plaatsvinden in de AvA van 9 december 2021. Gelet op het gedeelde standpunt van de overige aandeelhouders en het advies van de RvC van E.T. om de vennootschap op te heffen en aangezien er geen strategisch belang meer is om de vennootschap langer in stand te houden nu de doelstellingen zowel beleidsmatig als financieel zijn behaald, is het College van GS voornemens tot beëindiging van de provinciale deelname in E.T. Met dit Statenvoorstel wordt aan Provinciale Staten gevraagd wensen en bedenkingen kenbaar te maken omtrent het voornemen tot beëindiging van de deelname door de Provincie Limburg in Enabling Technologies B.V. De bevoegdheid van PS om wensen en bedenkingen kenbaar te maken vloeit voort uit het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader “Sturing in Samenwerking 3.0” (SIS 3.0) dat door Provinciale Staten is vastgesteld d.d. 5 februari 2021. In SIS 3.0 is vastgelegd dat artikel 158 van de Provinciewet door Provinciale Staten van overeenkomstig toepassing is verklaard op het beëindigen van deelnemingen. In artikel 158 lid 2 van de Provinciewet is vastgelegd dat Provinciale Staten bij de oprichting van een deelneming door Gedeputeerde Staten in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten en deze ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten.

Provinciale Staten wordt verzocht om wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen van GS tot het beëindigen van de provinciale deelname in Enabling Technologies B.V.

Behandeling in 2 termijnen, spreektijden 1e termijn commissie/GS (gedeputeerde Satijn): 3/15 min, spreektijden 2e termijn commissie/GS: 1/5 min.

Voorafgaand een 10 minuten presentatie door LIOF.
Behandeling in 2 termijnen, spreektijden 1e termijn commissie/GS (gedeputeerde Satijn): 5/25 min, spreektijden 2e termijn commissie/GS: 2/10 min.
Verantwoordelijk gedeputeerde: dhr. Satijn.

Op basis van extern onderzoek en klankborden met relevante stakeholders is geconcludeerd dat met name voor financiering van start-ups en het innovatieve MKB een regionaal aanvullend instrument zinvol is (naast de bestaande instrumenten van MKB Leningen Fonds en het Limburg Business Development Fonds). Dit is ook zo opgenomen in het MEB (Missiegedreven Economisch Beleidskader). Deze ontwikkeling sluit aan bij de geïntroduceerde rijksimpulsen in het kader van coronaherstel.  Om aanspraak te maken op de middelen van EzK voor de herkapitalisatie dient de Provincie uiterlijk in november tot besluitvorming te komen.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om
ten einde het Limburg Start-Up Capital Fund met een omvang van € 33,15 mln. te faciliteren:
1. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om - namens de Provincie Limburg als medeaandeelhouder van N.V. LIOF- in te stemmen met de herkapitalisatie van het LIOF met een bedrag van € 17,4 mln., voor 50% middels een provinciale kapitaalstorting ad € 8,7 mln. en voor 50% middels een kapitaalstorting door het ministerie van EzK ad € 8,7 mln.;
2. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 5,5 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF). De resterende € 5,0 mln. van het totale fondsvermogen van LVFF ad € 10,5 mln. wordt door het Ministerie van EZK verstrekt;
3. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 20,0 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Seed Fonds Limburg (SFL). De resterende € 2,65 mln. van het totale fondsvermogen van SFL ad € 22,65 mln. wordt door N.V. LIOF ingebracht;
4. In te stemmen met een dotatie aan de risicoreserve en deze te dekken uit de reserve aandelentransactie LIOF (ad. € 1,845 mln.) en de vrijval risicoreservering MKB leningsfonds ( ad. € 395.938) en de financiële consequenties van dit voorstel te effectueren bij gelegenheid van de eindejaarsbijstelling 2021;
5. Kennis te nemen van de inzet van de volgende middelen ten bate van de overige dotatie aan de risicoreserve zoals op 14 september jl. besloten door Gedeputeerde Staten te weten: Missiegedreven Economische Beleidskader (ad. € 0,5 mln.), beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector “Koers naar de Toekomst” lijn 1a missiegedreven innoveren: Sector (ad € 0,5 mln., beleidskader Circulaire Economie 2.0 actielijn Omdenken (ad. € 0,5 mln.);
6. Kennis te nemen van de aan te trekken Vroege Fase Financiering vanuit het Rijk.

Toezeggingen

Titel
Jaarlijks informeren over rendement LSCF
Overall inzicht in investeringsmogelijkheden in nieuwe deelnemingen en fondsen

Het project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ is door PS op 18 december 2020 aangewezen als Groot Project. Hierbij is GS opdracht gegeven om voor 1 maart 2021 een basisrapportage ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten.
De Griffie heeft de door Gedeputeerde Staten (GS) opgestelde basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ geanalyseerd in relatie tot de RGP 2020. Deze analyse is op 10 september 2021 sonderend besproken in de Statencommissie FEB waarbij is aangegeven dat de analyse kan worden door vertaald in een Statenvoorstel, waarbij aan PS wordt voorgesteld om de basisrapportage van GS vast te stellen.

Voorstel aan Provinciale Staten
1. de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘, vast te stellen.

Behandeling in 2 termijnen, spreektijden 1e termijn commissie/GS (gedeputeerde Satijn): 3/15 min, spreektijden 2e termijn commissie/GS: 1/5 min.

Toezeggingen

Titel
Infobijeenkomst over laatste ontwikkelingen Nedcar

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Er is nog geen agenda beschikbaar van de Vergadering EGTS EMR 17-11: voorbespreking niet mogelijk.
Terugkoppeling op schriftelijke besluitvormingsronde Vergadering EGTS EMR inzake 1. beoordeling aanvragen People-to-People-projecten en 2. financiering in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zie hiertoe de ambtelijke memo van 5-10-2021.

Aan de orde zijn de nabespreking AV IPO 5-10-2021 en de voorbespreking AV IPO 2-11.
Terugkoppeling en voorbespreking door de vertegenwoordiger(s) uit PS in de AV (Statenleden Thewissen en Megens).
Alle stukken AV IPO zijn voor de leden FEB beschikbaar via iBabs.

Toezeggingen

Titel
Brief IPO aan minister ter info naar PS

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.