Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 26-2-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels spreekrecht.

Er hebben zich 2 insprekers aangemeld voor agendapunt 9.1. De heer Van der Wilt, hij spreekt in op persoonlijke titel en de heer Goossens, hij spreekt in namens We Love MAA.
De heer Van der Wilt heeft laten weten dat hij in verband met gezondheidsproblemen niet in de gelegenheid is om in te spreken, zijn inspreektekst zal worden uitgesproken door de heer Paul.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-2-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het  (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 22-2-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 25-2-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-2-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 26-2-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 19-2-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

De leden van de Controlecommissie worden uitgenodigd voor de behandeling van dit onderwerp.

Het Strategisch Informatiebeleid Limburg (SIBL) legt vast op welke manier de Provincie Limburg omgaat met informatievoorziening, de organisatie daarvan én hoe digitale kansen verantwoord worden gegrepen ten dienste van onze maatschappelijke opgaven. De meest recente versie besloeg de periode 2016 – 2020, waarin met name de relatie tussen dienstverlening en ICT werd gelegd. Deze beperkte scope is niet meer van deze tijd.

Er volgt nog een aanvullende informerende brief van GS.

GS wenst aan de hand van het toegezonden concept strategisch informatiebeleid van gedachten te wisselen met de commissie.
Verantwoordelijk portefeuillehouder: de heer Koopmans.

Behandelvoorstel:
Er wordt gestart met een korte presentatie door de heer Schulpen (directeur), waarna de sonderende behandeling volgt in 1 termijn.

Toezeggingen

Titel
Attenderen op verwerking input PS bij de aanbieden definitieve versie SIBL.an PS zijn meegenomen in de definitieve versie SIBL.
Bijeenkomst 'veilig werken in relatie tot een transparante organisatie'
Modulair aanbieden SIBL
Stand van zaken interne implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingsweg (DSO)

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling komen de 2 insprekers aan het woord (digitaal).
Inspreker 1: op persoonlijke titel: de heer Van der Wilt. De inspreektekst wordt uitgesproken door de heer Paul.
Inspreker 2: namens We Love MAA: de heer Goossens.

De MKBA is eerder officieel aangeboden door de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA aan Provinciale Staten.
De Alliantie heeft via de voorzitter verzocht om de MKBA te kunnen toelichten in de Statencommissie FEB. De voorzitter heeft dit verzoek gehonoreerd (artikel 8 RvO Statencommissies: actuele ontwikkeling binnen het werkgebied van de Statencommissie).

De MKBA wordt toegelicht door de heren W. Manshanden en L. Bus, opstellers van de MKBA, verbonden aan het onderzoekbureau Neo Observatory, respectievelijk Leobus.nl.

Behandelvoorstel:
Na de toelichting en eventuele technische vragenronde volgt de inhoudelijke behandeling met de opstellers van de MKBA in 1 termijn.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.