Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 19-11-2021 vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 15-11-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 18-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Behandelvoorstel:
. De commissie wordt gevraagd een besluit te nemen over een wel/niet gewenste behandeling van de eindejaarsbijstelling op 3-12 a.s., tijdstip nader te bepalen.
. De voorraadagenda dient vastgesteld te worden.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 19-11-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 12-11-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht, wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Toelichting
In de Statenvergadering van 26 juni 2020 is de 2e gewijzigde motie 2607, Jenneskens c.s. “Ruimte voor verbetering - onafhankelijk onderzoek” aangenomen. De motie roept op tot het uitvoeren van een onafhankelijk evaluatief onderzoek naar de effectiviteit van de Ruimte-voor-Ruimte (RvR) regeling in Limburg en daarnaast om op basis van de resultaten van dit onderzoek in Q1 2021 een voorstel te doen over het vervolg van de RvR-regeling.

In lijn met de constateringen en overwegingen in de motie 2607, is het onderzoek een evaluatief feitenonderzoek naar de effectiviteit van de “Ruimte-voor-Ruimte’-regeling in Limburg. Eveneens in lijn met motie 2607 zijn op 4 december 2020 in overleg met de Controlecommissie de onderzoeksvraag en een set aan te onderzoeken elementen geformuleerd. Deze hebben betrekking op de provinciale rollen in de uitvoering van de regeling en op de inhoudelijke alsook financiële doelstellingen van de regeling. Daarbij is de te onderzoeken periode in overleg met u afgebakend op de tijdspanne 2010-heden.

Op basis van de conclusies komt Twynstra Gudde tot zeven aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het voorliggende stuk en voorzien van een zienswijze GS. De algemene zienswijze is overigens dat het college van GS de aanbevelingen als waardevol beschouwt en behoudens enkele nuanceringen op onderdelen, onverkort worden overgenomen.

Behandelvoorstel:
Voorafgaand aan de behandeling vindt er een 10-minuten presentatie plaats door Twynstra Gudde door dhr. R. Lauwerier, senior adviseur,  waarna de commissie gedurende 5 minuten vragen kan stellen.

Behandeling 1 termijn, totale behandelduur 60 minuten (max: 2 minuten per fractie/20 minuten GS). Verantwoordelijk gedeputeerde: dhr. Roest.
De leden SC RLN zijn uitgenodigd om bij deze behandeling aan te sluiten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Toelichting
De Kennis As Limburg (2013) is een 10-jarig partnerschap van de kennisinstellingen in Limburg (UM, Zuyd, MUMC en Fontys) met de Provincie gericht op het gezamenlijk versterken van de kennisinfrastructuur in Brightlands en Limburg.
Zuyd Hogeschool heeft in het kader van de Kennis As een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Limburg voor het project LIME 2.0. Het gaat om een tweede tranche subsidie voor het project van maximaal € 2.040.000 voor een periode van drie jaren, verdeeld in twee termijnen. De subsidietermijn loopt van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2024
Het project LIME 2.0 is vormgegeven naar de doelstellingen van Kennis-As Limburg. Het doel is in 2024 een volwassen en nationaal bekend kennis- en innovatiecentrum op het gebied van meten in de zorg te realiseren. LIME 2.0 is als instituut gevestigd op de Brightlands Smart Service Campus in Heerlen waar netwerkevents, een demonstratielab en het Smart Health Innovation Center zorgen voor een actief samenwerkend netwerk van zorgpartijen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht zorgen voor deze basis van LIME. Daarmee versterkt LIME 2.0 de kenniscomponent in het innovatie-ecosysteem van de campus in Heerlen.
Het project zal bijdragen aan de economische structuur door toename van de werkgelegenheid, samenwerking met het bedrijfsleven, valorisatie en het binnenhalen van tweede en derde geldstromen waardoor projecten worden uitgevoerd. De eerdere gedane investeringen in LIME 1.0 worden duurzaam gecontinueerd.
Zowel Zuyd Hogeschool als de Universiteit Maastricht hebben hun commitment gegeven voor het project LIME 2.0 en zetten in op verduurzaming van LIME 2.0 als kennisinfrastructuur.

Aan PS wordt gevraagd:
1. In te stemmen met het verlenen van een financiële bijdrage van in totaal € 2.040.000,00 voor het project Limburg Meet 2.0 (LIME 2.0) en dit met een subsidiebeschikking in twee termijnen ter beschikking te stellen. Dekking van deze bijdrage voor € 1.020.000,00 uit de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en voor € 1.020.000,00 ten laste van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2020-2023 lijn Vitaal meedoen, Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, verdeeld over onderdeel laaggeletterdheid en digibetisme en Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, onderdeel Armoede.
2. De financiële consequenties van dit voorstel na besluitvorming te effectueren in de eerstvolgende Afwijkingenrapportage.

Behandelvoorstel:
Gestart wordt met een 10-minuten presentatie.
Verwachte behandelduur: 75 minuten, behandeling in 2 termijnen (max: 3 minuten 1e termijn/1 minuut 2e termijn voor fracties/GS: 12 minuten/5 minuten), verantwoordelijk gedeputeerde: dhr. Satijn.
De leden van de Statencommissie CS zijn uitgenodigd om bij de behandeling aan te schuiven.

Toelichting:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is in de vergadering van Provinciale Staten van 25-09-2020 aangewezen als 'Groot Project' conform de Regeling Grote Projecte. Nadat is besloten om het LEF de status van ‘Groot Project’ toe te kennen, bestaat voor GS de verplichting om een basisrapportage (BR) op te stellen. Deze BR is behandeld in de vergadering van de Statencommissie FEB van 10-09-2021 (zie het bij de stukken toegevoegd deelverslag).
Naar aanleiding van deze vergadering is de basisrapportage herzien en ligt thans voor ter bespreking.
Bevoegdheid: de (inhoudelijke) controle op het Groot Project is belegd bij de vakinhoudelijke Statencommissie FEB. Deze commissie ziet daarbij toe op de juiste toepassing van de RGP en vormt zich een oordeel over de voortgang aan de hand van basis-, voortgangs- en eind-evaluatierapportages.

Behandelvoorstel:
Sonderende behandeling van de door GS aangeboden Herziene basisrapportae LEF in combinatie met het sonderend stuk van de Griffie en de door ZRK aangeboden reactie. Behandeling in 1 termijn waarin aan de fracties gevraagd wordt antwoord te geven op de vragen:
1. Onderschrijft u de beschreven analyse van de herziene basisrapportage LEF?
2. Kan de analyse met het standpunt van de Statencommissie over de herziene basisrapportage worden vertaald in een Statenvoorstel?

Behandeling 1 termijn (max: 2 minuten per fractie/20 minuten GS).  Namens GS zal gedeputeerde Roest aanwezig zijn i.v.m. verhindering van verantwoordelijk gedeputeerde Van Gaans.

Behandelvoorstel:
De rapportages VGR 11 en VGR 12 worden in 1 termijn in samenhang met elkaar behandeld. De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen.
Geplande behandelduur is 30 minuten (max: 2 minuten per fractie/10 minuten GS). Portefeuillehouder Satijn.

Toelichting op het ontbreken van de Griffie-analyse:
in de afgelopen periode was er sprake van een piekbelasting m.b.t. de  door GS aangeboden rapportages volgens de Regeling Grote Projecten.
Hierover is eerder door de Agendacommissie de volgende werkafspraak gemaakt voor de commissies: bij het gelijktijdig ontvangen van meerdere voortgangs(VGR)- en basisrapportages krijgt de analyse van een basisrapportage voorrang boven de analyse van een VGR. Daarnaast kan de agendering van VGR's en analyses worden gespreid over verschillende commissievergaderingen.
De analyses door de Griffie van de 11e en 12 VGR BCC worden geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering.

VGR8 en VGR9 worden gelijktijdig aangeboden aan de commissie, z.s.m. na GS van 9-11-2021.

Behandelvoorstel:
De rapportages VGR 8 en VGR 9 worden in 1 termijn in samenhang met elkaar behandeld. De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen.
Geplande behandelduur is 30 minuten (max: 2 minuten per fractie/10 minuten GS). Portefeuillehouder Satijn.

Toelichting op het ontbreken van de Griffie-analyse van de Statenonderzoeker:
in de afgelopen periode was er sprake van een piekbelasting m.b.t. de  door GS aangeboden rapportages volgens de Regeling Grote Projecten.
Hierover is eerder door de Agendacommissie de volgende werkafspraak gemaakt voor de commissies: bij het gelijktijdig ontvangen van meerdere voortgangs(VGR)- en basisrapportages krijgt de analyse van een basisrapportage voorrang boven de analyse van een VGR. Daarnaast kan de agendering van VGR's en analyses worden gespreid over verschillende commissievergaderingen.
De analyses door de Griffie van de 8e en 9e VGR MAA worden geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.