Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 21-1-2022 vast te stellen.

 2. 2

  De heer Sprangers heeft zich aangemeld om in te spreken bij agendapunt 10.3:  8e en 9e voortgangsrapportage MAA, over het gestelde op pagina's 2 en 3 inzake Werkgelegenheid.  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van punt 10.3.


  Namens de Buurtraad / BuurtNetWerk Limmel zijn als insprekers bij agendapunt 10.4 Gebiedsontwikkeling rondom Maastricht aangemeld: de heren Meys en Smeets. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van 10.4.


  De heer Sprangers is als inspreker aangemeld bij agendapunt 10.3 MAA VGR8 en VGR9. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van 10.3

 3. 3

  De concept notulen van de besloten SC FEB 9-12-2021 liggen vanaf heden onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie t/m 21-1-2022.


  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-1-2022, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 17-1-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 20-1-2022, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


  Bij de bespreking van dit punt te betrekken de recente mededeling van gedeputeerde Satijn van 18-1-2022 inzake voorbereiding besluitvorming Brightlands campussen en de consequenties hiervan voor uw agenda: in de maanden februari, maart, april en mei werkbezoek aan 1 campus, duur 2,5 uur per werkbezoek + extra FEB begin juni 2022.
  U kunt in 1 termijn reageren op deze planning van GS.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 21-1-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 14-1-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  FINANCIËN
 8. 7.1

  Bij de vaststelling van de agenda voor deze vergadering heeft de commissie besloten om dit onderwerp als 7.1 te behandelen.


  Gestart wordt met een verdiepende presentatie van 30 minuten door Tom Schulpen en Guy Vonken, gevolgd door de inhoudelijke behandeling waarin de commissie gevraagd wordt richtinggevende uitspraken te doen ten aanzien van de volgende 4 punten:
  1. welke reflectie heeft u bij het geschetste 8-stappen voorstel in paragraaf 6.3 ter realisatie van een toekomst vaste financiële positie met in achtneming van de informatie uit sonderend stuk en presentatie;
  2. deelt u de behoefte aan verdere verdieping over dit onderwerp, alvorens motie 2512 (al dan niet) wordt uitgevoerd, uiterlijk bij de vaststelling van de jaarrekening 2021?
  3. GS vraagt een reflectie op de geschetste nieuwe begrotingssystematiek, die haar eerste beslag zal krijgen in de begroting 2023 en volledig wordt doorgevoerd in de volgende Statenperiode;
  4. Kunt u instemmen met de daarbij geformuleerde 5 uitgangspunten zoals benoemd in paragraaf 6.4?


  Geplande behandelduur: 60 minuten, 1 termijn: 5 minuten per fractie, waarin vooral ingegaan moet worden op de sonderende vragen van GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: de heer Roest.

  Toezeggingen

  Titel
  Financiële spelregels
 9. 7.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 10. 8
  BEDRIJFSVOERING
 11. 8.1

  Op 7 april 2021 zijn Provinciale Staten per mededeling portefeuillehouder (GS 2021-9131) geïnformeerd
  over de Ontwikkelvisie van het Inkoopcentrum. De Ontwikkelvisie is erop gericht om de rechtmatigheid,
  doelmatigheid en doeltreffendheid van onze inkoop en aanbesteding te vergroten en de
  inkooporganisatie te versterken. Een van de maatregelen is dat opdrachten voor leveringen en diensten
  met een geraamde waarde tussen €20.000,- en € 50.000,- in beginsel niet meer enkelvoudig
  onderhands, maar meervoudig onderhands worden aanbesteed. Deze maatregel vergt een aanpassing
  van het inkoopbeleid die thans voorligt.


  De wetgever heeft de bevoegdheid om opdrachten te verstrekken en overeenkomsten aan te gaan
  namens de rechtspersoon Provincie Limburg geattribueerd aan het college van Gedeputeerde Staten
  (artikel 158, eerste lid, sub d, Provinciewet). Dat impliceert, gelet op het gestelde in artikel 4:81 Algemene
  wet bestuursrecht, dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn beleidsregels in dat kader vast te stellen. Het
  vaststellen van beleidsregels met betrekking tot aanbestedingen is derhalve een bevoegdheid van
  Gedeputeerde Staten.


  Ondanks het feit dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn het inkoopbeleid vast te stellen, legt het college
  dit voorstel sonderend voor, gelet op de belangstelling (onder andere in de vorm van moties en toezeggingen) voor het onderwerp inkoop- en aanbesteding.


  Behandelvoorstel:
  De fracties worden in 1 termijn (2 minuten PS/12 minuten GS) verzocht te reflecteren op (de proportionaliteit van) de meervoudig onderhandse lightprocedure.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: de heer Roest.

 12. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 13. 9
  BESTUUR
 14. 9.1

  10 minuten presentatie door de directeur van de Euregio Maas-Rijn, de heer Michael Dejozé. Waarna mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 15. 9.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 16. 10
  ECONOMIE
 17. 10.1

  Korte toelichting door mw. Letschert, bestuursvoorzitter Universiteit Maastricht en 10-minuten presentatie door Prof. dr. Mathieu (M.L.L.) Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht. Aan dezelfde universiteit bekleedt hij de 'Europa-leerstoel' (EuropaChair), in welke hoedanigheid hij als academisch hoofd verbonden is aan het Maastricht, Working.
  Na presentatie gelegenheid voor fracties tot het stellen van technische vragen.


  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024. Dekking van deze bijdrage
  vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.;
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.


  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 3 minuten fracties/18 GS, tweede termijn 1 minuut fracties/5 GS)
  Portefeuillehouder: gedeputeerde Van Gaans-Gijbels.

  Toezeggingen

  Titel
  Maastricht working on Europe
 18. 10.2

  Behandelvoorstel:
  De rapportages VGR 11 en VGR 12 worden in 1 termijn in samenhang met elkaar behandeld. De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen. Bij de behandeling te betrekken: de analyses van de Griffie.
  Geplande behandelduur is 30 minuten (max: 2 minuten per fractie/10 minuten GS). Portefeuillehouder Satijn.

 19. 10.4

  Statenlid Wouter IJpelaar heeft namens de CDA-fractie verzocht het onderwerp 'gebiedsontwikkeling rondom Maastricht' te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 21 januari 2022.
  Uit de beantwoording van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen inzake Gebiedsontwikkeling rondom Maastricht blijkt namelijk geen standpunt van het College ten aanzien van de mogelijke komst van een distributiecentrum in de Maastrichtse wijk Limmel. De CDA-fractie acht deze ontwikkeling echter onwenselijk onder andere vanwege de grootschalige, logistieke, gevolgen. Het voorliggende plan past naar onze opvatting dan ook niet binnen het begrip stadsdistributie. Daarom heeft het CDA, vanuit de verantwoordelijkheid van de Provincie voor (nieuwe) bedrijventerreinen en bovenlokale logistiek, de behoefte om in de eerstvolgende commissievergadering te bespreken over welke mogelijkheden het College van Gedeputeerde Staten/de Provincie beschikt om deze onwenselijke ontwikkeling op deze locatie een halt toe te roepen.


  Behandelvoorstel:
  Een korte toelichting door de heer IJpelaar op argumentatie agendering, waarna de insprekers aan het woord komen (digitaal). Vervolgens reactie door GS (10 minuten), 1 termijn door fracties (max 2 minuten) en evt. nog reactie GS. Portefeuillehouder Satijn.
  Bij de behandeling tevens te betrekken de brief van BuurtNetWerk Limmel van 22-11-2021.
  Namens de Buurtraad / BuurtNetWerk Limmel zijn als insprekers aangemeld: de heren Meys en Smeets.

 20. 10.5

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 21. 11
  STRATEGIE-POSITIONERING
 22. 11.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl (LET OP: vanaf 1-1-2022 via nieuw e-mailadres Griffie) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 23. 12
  Sluiting - 18:44