Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 11-3-2022 vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-3-2022, 12.00 uur doorgeven aan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 7-3-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 10-3-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-3-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 11-3-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 4-3-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  BESTUUR
 8. 7.1

  De agenda AV IPO is nog niet beschikbaar; volgt in de nazending.
  De agenda met stukken zijn na publicatie door IPO ook beschikbaar via iBabs -> externe agendatype -> AV IPO.

  Behandelvoorstel: in aanwezigheid van een van de AV-IPO-leden wordt de agenda voor het AV IPO voorbesproken. De input van de fracties wordt door de  AV IPO-vertegenwoordiging uit PS Limburg ingebracht in de AV.
  Behandeling in 1 termijn, 1 minuut per fractie.

 9. 7.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 10. 8
  FINANCIËN
 11. 8.1

  Provinciale Staten hebben op 25-09-2020 besloten om het LEF in procedurele zin te behandelen als ware het een Groot Project zoals bedoeld in de RGP2018. De basisrapportage LEF is (samen met de analyse van de Griffie en de reflectie van de ZRK) besproken in de commissie FEB op 10-09-2021 en een herziene basisrapportage is besproken in de commissie FEB op 19-11-2021. De commissie heeft daarbij aangegeven dat een Statenvoorstel kan worden opgesteld, waarin aan PS wordt voorgesteld om de herziene basisrapportage van GS vast te stellen en de rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages vast te leggen op 2 maal per jaar.

  Voorstel aan Provinciale Staten:
  De herziene basisrapportage ‘Limburgs Energiefonds (LEF)‘, vast te stellen en de
  rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages vast te leggen op 2 maal per jaar.

  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 2 minuten per fractie/10 GS, tweede termijn 1 minuut fracties/5 GS)
  Portefeuillehouder: gedeputeerde Roest (Financiën) en gedeputeerde van Gaans-Gijbels (portefeuille Energie en Duurzaamheid)

  Toezeggingen

  Titel
  Aanpassen rapportage
  Beantwoording vragen Partij voor de Dieren m.b.t. LEF
  Inhoudelijke bespreking LEF in FEB
  Reactie op aanbevelingen ZRK
 12. 8.2

  Watersley Development B.V. heeft een aanvraag ingediend bij zowel de Provincie als bij stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van het monumentaal kloostergebouw voormalig Huis Watersley en overige opstallen op het Watersley Sports & Talentpark (hierna: Watersley) te Sittard. De totale investeringsbegroting heeft een omvang van € 16,5 mln. Als onderdeel hiervan wordt aan de Provincie een geldlening gevraagd van maximaal € 5 mln. Deze financieringsaanvraag wordt primair beoordeeld vanuit het strategisch investeringskader Sturing in Samenwerking 3.0 (SiS 3.0) en het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 ‘Limburg, Sport!’. In een parallel traject heeft Rabobank meegedeeld mogelijk de gevraagde € 5 mln. gezamenlijk en onder gelijke voorwaarden met de Provincie te willen financieren, waarmee de financiële vraag aan de Provincie mogelijk wordt gereduceerd tot € 2,5 mln. De besluitvorming bij Rabobank vindt parallel aan de provinciale besluitvorming plaats. De revitalisatie van het Watersley terrein en de ontwikkeling tot een Sports & Talentpark, waar de gevraagde provinciale geldlening onderdeel van uitmaakt, sluiten aan bij het provinciaal sportbeleid. De missie van Watersley draagt als sportieve voorziening tevens bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor sporttalenten in Limburg en is een unieke plek voor sporttalenten en (aanstaande) topsporters in brede zin binnen de Euregio. Daarnaast sluit de ontwikkeling aan bij de provinciale doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, wonen, behoud cultuurhistorisch erfgoed en economie.
  Provinciale Staten dienen conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020 in de gelegenheid gesteld te worden haar wensen en bedenking te uiten, voor zover de financieringsomvang de € 2,5 mln. overstijgt.

  Provinciale Staten wordt gevraagd conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020 in de gelegenheid gesteld te worden haar wensen en bedenking te uiten, voor zover de financieringsomvang de € 2,5 mln. overstijgt.

  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 3 minuten per fractie/15 GS, tweede termijn 1 minuut fracties/5 GS)
  Portefeuillehouder: gedeputeerde Roest (Financiën). In tweede termijn dienen de eventuele wensen-bedenkingen smart geformuleerd ingebracht te worden. Na de tweede termijn stemt de commissie over de ingebrachte wensen-bedenkingen.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Roest.

 13. 8.3

  Conform toezegging 9076 is de Financiële verordening geactualiseerd. In deze wijziging wordt opvolging gegeven aan Motie 2808 Gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 2,5 miljoen naar 1 miljoen. Daarnaast vindt er nog een financieel-technische aanpassing plaats met betrekking tot lastneming van subsidies boven € 1,265 miljoen om de administratieve lastendruk te verlagen en transparantie te verhogen. Dit met terugwerkende kracht over dienstjaar 2021.

  Provinciale Staten wordt - op basis van Provinciewet Artikel 216 - gevraagd de Financiële verordening Provincie Limburg 2020 gewijzigd vast te stellen.

  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 2 minuten per fractie/12 GS, tweede termijn 1 minuut fracties/4 GS)
  Portefeuillehouder: gedeputeerde Roest (Financiën).

  Toezeggingen

  Titel
  Begrip binnen/buiten kader definiëren in begroting 2023
 14. 8.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 15. 9
  BEDRIJFSVOERING
 16. 9.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 17. 10
  ECONOMIE
 18. 10.1

  Statenvoorstel Nota Grond- en Vastgoedbeleid 2022-2025
  Grond- en Vastgoedbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, water, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Grond- en Vastgoedbeleid is dus niet leidend, maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. Het is daarmee dus een sturingselement om ruimtelijke doelstellingen (en dus projecten) te verwezenlijken. In het Grond- en Vastgoedbeleid wordt geschetst hoe de Provincie acteert op de grond- en vastgoedmarkt en welke rol en instrumenten (vorm van grondbeleid) zij kan inzetten.
  De voorliggende nota Grond- en Vastgoedbeleid 2022-2025 is een kaderstellende nota inzake het Grond- en Vastgoedbeleid van de Provincie Limburg en is daarbij een addendum op SIS 3.0. Feitelijk betekent dit indien de bepalingen uit de nota Grond- en vastgoedbeleid 2022-2025 strijdig zijn met de bepalingen uit hoofdstuk 6 (Instrument eigendom: grond en vastgoed) van SIS 3.0 voorliggend Grond- en vastgoedbeleid 2022-2025 prevaleert. Voorliggende nota geeft kaderstellend aan hoe en wanneer grondbeleidsinstrumenten worden ingezet.

  Op 10-12-2021 was er een themasessie voor Statenleden over dit onderwerp. In deze sessie is door Statenleden een aantal punten benoemd die aandacht behoeven in het nieuwe grond- en vastgoedbeleid. Hierbij zijn genoemd: anticiperende aankopen, inzicht in de grondportefeuille, samenwerking met andere overheden, grondspeculatie en risico’s. Deze punten hebben nadrukkelijk een plek gekregen in de voorliggende documenten.

  Voorstel aan PS:
  De Nota Grond- en Vastgoedbeleid 2022-2025 vaststellen

  Behandeling in 2 termijnen (eerste termijn 5 minuten per fractie/22 GS).  Tweede termijn (2 minuten fractie/13 GS) .
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

  Toezeggingen

  Titel
  Aanvullende informatie
  Aanvullende informatie in Meerjarenprognose Grond- en Vastgoed
  Nagaan casus opkoop agrarisch bedrijf tbv stikstofrechten
 19. 10.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 20. 11
  STRATEGIE-POSITIONERING
 21. 11.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 22. 12
  Sluiting - 19:34