Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Commissievergadering

vrijdag 18 november 2022

09:00 - 18:29

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 18-11-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 11-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 14-11-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 17-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. Commissiegriffier FEB.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  U treft 2 voorraadagenda's aan, te weten voor de laatste vergadercyclus in januari en voor de Interim Statencommissie die na de verkiezingen wordt ingericht.
  Uw eventuele opmerkingen voor beide voorraadagenda's kunt u tot uiterlijk vrijdag 11-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  - De commissie wordt gevraagd een besluit te nemen over een wel/niet gewenste behandeling van de eindejaarsbijstelling op 2-12 a.s.
  - De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda van FEB en de ISC vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 18-11-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 11-11-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  FINANCIËN
 8. 7.1

  N.a.v. het besluit van 29-6-2020 tot fondsvergroting van het LEF is toegezegd dat GS ter bespreking een brief zou toesturen voorafgaand aan de inrichting van de betreffende subfondsen. Ten tijde van de fondsvergroting was nog niet nader uitgewerkt hoe de subfondsen daadwerkelijk vorm zouden krijgen.
  Mw. Depondt (CDA) heeft verzocht, en zoals eerder toegezegd, het investeringsvoorstel circulair subfonds LEF in de commissie te bespreken.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 45 minuten.
  Spreektijd fracties 2 min. en GS  15 min.

  Per abuis was de mededeling portefeuillehouder inzake Investeringsbesluit LEF € 2,5 mln. gekoppeld aan dit agendapunt. Deze bijlage is alsnog verwijderd.

  Toezeggingen

  Titel
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
  Investeringsvoorstel circulair subfonds LEF
 9. 7.2

  De sinds 2020 aanhoudende positieve resultaten van RvR Limburg CV leiden bij haar stille vennoot Provincie Limburg Commandiet BV (hierna: PLC BV) tot heffing van Vpb. Het gaat hierbij om belastingaanslagen over 2020, 2021 en 2022 van naar verwachting in totaal € 5.686.197. PLC BV beschikt op dit moment over onvoldoende middelen om aan de aanslagen (tijdig) bij de Belastingdienst te voldoen. Voorstel in deze nota is om deze BV via een kortlopend overbruggingskrediet ad € 6 miljoen tegen marktconforme condities te voorzien in de benodigde liquiditeiten. De risico’s ten aanzien van deze leningen zijn vanwege de positieve resultaten van de commanditaire vennootschap zeer beperkt mede omdat, indien de winsten niet worden gerealiseerd, dan kunnen de verliezen met eerder betaalde Vpb worden gecompenseerd.

  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voornemen van Gedeputeerde Staten om een overbruggingskrediet aan PLC BV te verstrekken. Uitleg over de procedure rondom wensen en bedenkingen treft u aan in de bijlage.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen waarbij de fracties zoveel mogelijk in de eerste termijn de eventuele wensen/bedenkingen dienen te formuleren en in te brengen en te mailen naar lgm.droog@prvlimburg, waarna de commissie bij meerderheid bepaalt welke wensen/bedenkingen worden opgenomen in het Ontwerpbesluit.
  Spreektijd cie eerste termijn 3 min. per fractie, GS 20 minuten.
  Spreektijd tweede termijn (inbreng wensen/bedenkingen) 1,5 min per fractie, GS 15 min.

 10. 7.3

  In de legesverordening zijn vergoedingen (leges) opgenomen voor kosten welke de overheid maakt voor diensten (zoals het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, informatie) aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De legesverordening bestaat uit een verordening en een tarieventabel.

  Deze nieuwe legesverordening vervangt de huidige legesverordening uit 2022. Jaarlijks worden de tarieven van de legesverordening geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting. Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. De legesverordening 2023 is beleidsneutraal. Er zijn alleen een aantal kleine technische aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid en duidelijkheid van de legesverordening ten goede komen.

  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten de Legesverordening Limburg 2023 met bijhorende tarieventabel 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen waarbij de behandelduur de geplande 30 minuten bedraagt.
  Spreektijd cie eerste termijn 1 min. per fractie, GS 7 minuten.

 11. 7.4

  De provincie legt een grondwaterheffing op als er grondwater wordt onttrokken aan de bodem.
  De grondwaterheffing is een provinciale bestemmingsheffing op grond van de Waterwet, die wordt geheven om bepaalde specifieke uitgaven van de provincie te bekostigen in verband met grondwatertaken.

  Deze nieuwe grondwaterheffingsverordening 2023 vervangt de huidige verordening uit 2022.
  In de grondwaterheffingsverordening is een tarief opgenomen per kubieke meter onttrokken grondwater. Jaarlijks wordt dit tarief geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting. Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. Inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd (beleidsneutraal). De mate van kostendekkendheid van de grondwaterheffing bedraagt 100 % .

  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten de Grondwaterheffingsverordening Limburg 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen waarbij de behandelduur de geplande 30 minuten bedraagt.
  Spreektijd cie eerste termijn 1 min. per fractie, GS 7 minuten.

 12. 7.5

  De reeds gedane investeringen in de afgelopen jaren op de Chemelot Campus hebben geleid tot een toename van de bedrijvigheid op de campus, resulterend in meer werkgelegenheid, kenniswerkers, kennisinstellingen en studenten. De verdere doorontwikkeling van de Chemelot Campus is randvoorwaardelijk voor het behalen van de provinciale doelstellingen: meer bedrijvigheid, meer kennisinfrastructuur en meer open innovatie. Dat betekent groei van de vastgoedportefeuille maar ook het in stand houden van het kennisecosysteem. Hiervoor zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.
  De nieuwe financieringsbehoefte van CCV voor het kunnen realiseren van de voorgenomen vastgoedinvesteringen in de periode 2023-2033 bedraagt € 150 mln. (behoefte 1). Daarnaast behoeft CCV in 2024 een herfinanciering van het huidige bancaire krediet van € 45 mln. (behoefte 2). Voor de 1e  behoefte wordt van de Provincie een renderende aanvullende kapitaalinbreng gevraagd groot € 67 mln. Aan het reeds betrokken bankenconsortium wordt een uitbreiding van
  de bancaire financiering van eveneens € 67 mln. gevraagd. De overige € 16 mln. komen als eigen liquide middelen uit de vrije kasstromen van CCV.
  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan CCV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033. Uitleg over de procedure rondom wensen en bedenkingen treft u aan in de bijlage.

  Behandeling in 2 termijnen waarbij de fracties in de tweede termijn de eventuele wensen/bedenkingen dienen te formuleren en in te brengen en te mailen naar lgm.droog@prvlimburg, waarna de commissie bij meerderheid bepaalt welke wensen/bedenkingen worden opgenomen in het Ontwerpbesluit.
  Spreektijd cie eerste termijn 3 min. per fractie, GS 20 minuten.
  Spreektijd tweede termijn (inbreng wensen/bedenkingen) 1,5 min per fractie, GS 15 min.

 13. 7.6

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 14. 8
  ECONOMIE
 15. 8.1

  In het voorliggende Statenvoorstel wordt voorgesteld de provinciale bijdrage te continueren aan de ontwikkeling van de Brightlands campus in Venlo.
  De brief van de ZRK die op 15-7-2022 is ontvangen is toegevoegd.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 3 uur.
  Spreektijd 1e termijn fracties 5 minuten en GS 45 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030
  Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030
  Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030
 16. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 17. 9
  BESTUUR
 18. 9.1

  Het Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en de Handreiking risicoanalyse integriteit 2023 hangen samen met en vloeien voort uit de eerder dit jaar, op 1 april jl., in PS besproken rapporten van de provinciale enquêtecommissie (Blinde Hoeken), van de commissie Visser (Engelen bestaan niet), van Derksen c.s. (Wegkijken als cultuur) en ook met het rapport over gedeputeerde Geurts en het al eerder (n.a.v. de IKL-affaire) door de concerncontroller uitgebrachte rapport.
  PS heeft via motie 2836 (Onderweg naar beter) opgeroepen om te komen tot een Statenvoorstel waarin de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde enquête en rapporten, alsmede de opbrengsten uit het debat van 1 april jl. verwerkt worden. Voorliggende Statenvoorstel is hier het resultaat van.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.
  Spreektijd 1e termijn fracties  3 minuten, GS 20 minuten.
  Spreektijd 2e termijn fracties 1,5 minuut, GS 10 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en handreiking Risicoanalyse
  Statenvoorstel Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en handreiking Risicoanalyse
 19. 9.2

  Op 8-11-2022 is in AV IPO de begroting van IPO en van BIJ12 aan bod gekomen.
  De afvaardiging namens PS zullen een terugkoppeling geven van deze vergadering.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een behandelduur van 20 minuten.

 20. 9.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 21. 10
  Sluiting