Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 7-10-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 30-9-2022, 12.00 uur doorgeven aan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 3-10-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 6-10-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 30-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 7-10-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 30-9-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  FINANCIËN
 8. 7.1

  De fractie PvdD (dhr. Loomans) heeft een rondvraag toegestuurd betreffende de programmabegroting 2023.
  In bijgevoegd document treft u de tekst van de rondvraag aan.

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 9. 8
  BEDRIJFSVOERING
 10. 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 11. 9
  ECONOMIE
 12. 9.1

  Behandelvoorstel:
  De rapportage VGR 2 wordt in 1 termijn behandeld. De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen. Bij de behandeling te betrekken: de analyse van de Griffie.
  Geplande behandelduur is 30 minuten (max: 2 minuten per fractie/10 minuten GS). Portefeuillehouder Satijn.

  Toezeggingen

  Titel
  Tweede VGR inzake Groot Project Duurzame Verankering VDL Nedcar
  Tweede VGR inzake Groot Project Duurzame Verankering VDL Nedcar
 13. 9.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 14. 10
  BESTUUR
 15. 10.1

  De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft, mede naar aanleiding van een toename van cyberaanvallen wereldwijd, de verwachting dat deze trend zich doorzet en cyberaanvallen de grootste bedreiging zal zijn voor bedrijven in 2022, een vervolgonderzoek uitgevoerd naar informatieveiligheid van de provincie Limburg. In 2018 is een eerder onderzoek van de ZRK over informatieveiligheid gepubliceerd.
  De ZRK heeft tevens een onderzoek van januari 2022 – mei 2022 uitgevoerd naar de toegankelijkheid van informatie van de provincie Limburg. Doel van het onderzoek betreft het geven van inzicht in aandachtspunten voor het toegankelijk maken van informatie die wordt opgevraagd door derden, waaronder ook PS wordt geschaard (via schriftelijke vragen).
  Op verzoek van de fractie van 50PLUS zal de ZRK starten met een toelichting op het rapport.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen.
  Spreektijd 1e termijn commissie 4 minuten / GS 25
  Spreektijd 2e termijn commissie 1,5 minuut / GS

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel n.a.v. rapporten ZRK inzake informatieveiligheid
  Statenvoorstel n.a.v. rapporten ZRK inzake informatieveiligheid
 16. 10.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 17. 11
  STRATEGIE-POSITIONERING
 18. 11.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 19. 12
  Sluiting - 15:44