Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Commissievergadering (optie behandeling 1e afwijkingenrapportage)

vrijdag 10 juni 2022

16:00 - 19:35

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om aan te geven of agendapunt 5.1: 1e afwijkingenrapportage 2022  wel/niet inhoudelijk besproken moet worden.  Als de commissie bepaalt dat dit punt niet besproken wordt, dan volgt inhoudelijke behandeling op 23 juni a.s. in PS.
  Alle fracties hebben de gelegenheid gehad om via de schriftelijke vragenronde hun vragen te stellen over de 1e afwijkingenrapportage. Hiervan is door geen enkele fractie gebruik gemaakt.
  Bij het opstellen van deze agenda is voor wat betreft de tijdsindicatie geen rekening gehouden met de inhoudelijke behandeling van de afwijkingenrapportage.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk woensdag 8 juni, 12.00 uur doorgeven via het e-mailadres van de Griffie, t.a.v. commissiegriffier C. Dreezen-Dassen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in Gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  de commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. GS hebben op 22 maart 2022 de Brightlands Rapportage - basisrapportage in het kader van de RGP (kortweg: Brightlands Basisrapportage) aangeboden aan PS. Deze is, samen met de door de Griffie opgestelde analyse, besproken in de commissie FEB op 19 mei 2022. Deze heeft aangegeven dat een Statenvoorstel kan worden opgesteld teneinde te komen tot besluitvorming door PS aangaande de basisrapportage.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 2 termijnen waarbij aan de fracties wordt gevraagd aan te geven of dit Statenvoorstel als hamerstuk of bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS van 10 juni 2022.
  Eerste termijn 2 minuten fracties/GS 6 - Tweede termijn 1 minuut fracties/GS 3.

  Toezeggingen

  Titel
  Procesvoorstel Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo
 5. In het bijgevoegde Statenvoorstel geven GS aan Provincie Staten de integrale visie op de ontwikkeling van de vier
  campussen en Brightlands als geheel en maken de samenhangende rol en inzet van de provincie daarin
  zichtbaar.

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’;
  2. € 2.400.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de begrotingsruimte,
  als eerste in de begroting 2023. Voor de jaren 2023 en 2024 te salderen met de reeds opgenomen lasten van
  respectievelijk € 600.000,00 en € 300.000,00;
  3. € 4.549.571,00 per jaar op te nemen als stelpost ‘Brightlands’ in de begroting ten laste van de begrotingsruimte,
  als eerste in de begroting 2023;
  4. € 19,0 mln. beschikbaar te stellen ten laste van de immunisatie reserve;
  5. € 2,9 mln. beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage aan het project Healthy Eating and Food Innovation’
  voor € 1,46 mln. uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ en voor € 1,46 mln. uit de beleidsintensivering ‘Landbouw’;
  6. € 3,7 mln. beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage aan het Kennis As-project University College Venlo/
  bachelor onderwijs Venlo voor € 2,2 mln. uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ en voor
  € 1,5 mln. uit de onder beslispunt 3 gevormde stelpost’;
  7. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2023.

  Behandeling in 2 termijnen. Eerste termijn 5 minuten per fractie/35 voor GS, Tweede termijn 2 minuten per fractie/ 13 voor GS. Warme maaltijd tussen 1e en 2e termijn.

  Toezeggingen

  Titel
  Aanpassing Statenvoorstel Brightlands
  Onderzoeken mogelijkheid inrichting 1 loket toegang Brightlands campussen
 6. Greenport Venlo (B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo) is een project met een bijzondere status, maar geen Groot Project. PS hebben besloten om de vierde kwartaalrapportages c.q. jaarverslagen van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo te behandelen in de geest van de RGP. Dit is de reden dat de 4e kwartaalrapportage Campus Vastgoed Greenport Venlo is geagendeerd.

  Behandelvoorstel:
  behandeling van kwartaalrapportage en analyse Griffie in 1 termijn. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang. 2 Minuten voor de fracties/12 minuten voor GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

 7. Deze VGR10 stond geagendeerd voor de Statencommissie FEB van 20 mei jl. maar werd niet behandeld.  De VGR werd voor de inhoudelijke behandeling door de commissie doorgeschoven naar 10-6-2022.

  Behandelvoorstel:
  behandeling in 1 termijn, waarbij te betrekken de analyse van de Griffie. De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen. 2 Minuten voor de fracties / 11 minuten voor GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

 8. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 9. De afwijkingenrapportage betreft een vaste afspraak tussen GS en PS: actualiseren van de financiele ramingen in de Programmabegroting en verder. De afwijkingenrapportage 2022 is inclusief de daaruit volgende 4e begrotingswijziging 2022 en het bijbehorende investeringsbesluit.
  Alle fracties hebben de gelegenheid gehad om via de schriftelijke vragenronde hun vragen te stellen over de 1e afwijkingenrapportage. Hiervan is door geen enkele fractie gebruik gemaakt.

  Voorstel aan PS:
  1. Instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2022 van de Programmabegroting 2022.
  2. De 4e begrotingswijziging 2022 en bijbehorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2022, vaststellen.

  Behandelvoorstel:
  behandeling in 2 termijnen.  Termijn 1: 3 minuten per fractie/18 GS. Termijn 2: 1 minuut per fractie/7 GS.
  De commissie bepaalt of dit stuk als hamer- of bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS.

 10. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.