Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 24-3-2022 vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen.


  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
  de volgende insprekers hebben zich gemeld:
  - de heer Veldman, voorzitter Maastricht Maintenance Boulevard;
  - de heer Franssen namens actiegroep "Burgers zetten zich in voor hun regionale Luchthaven";
  - de heer Simons, werknemer Samco Aircraft Maintenance;
  - de heer Wormer namens de Alliantie Tegen uitbreiding MAA;
  - namens de 3 organisaties Hiswa-recron, Koninklijke Horeca Nederland Vaals en Visit Zuid-Limburg zijn aanwezig de heer Heuts, voorzitter VVV Zuid-Limburg, en mw. Niewierra, algemeen directeur Visit Zuid-Limburg (een van beiden spreekt in);
  - de heer Ermers, op persoonlijke titel.

 3. 3
  ECONOMIE
 4. 3.1

  PS wordt gevraagd op 3 juni 2022 een besluit te nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). PS hebben aangegeven eerst de fundamentele discussie over de toekomst van de luchthaven te willen voeren voordat keuzes over grote investeringen worden gemaakt, zoals die voor de renovatie van de start- en landingsbaan. Met deze sonderende notitie (inclusief basisdocument en diverse bijlagen) start het formele besluitvormingsproces op weg naar PS van 3 juni 2022.


  'Voor de beschrijving van een mogelijke toekomst van de luchthaven heeft GS vier scenario’s uitgewerkt:

  1. Scenario ‘Groeiruimte benut’
  2. Scenario ‘Omgevingsbewuste luchthaven’
  3. Scenario ‘Innovatief en duurzaam vliegen’
  4. Scenario ‘Alternatieve gebiedsontwikkeling’
   Bij het invullen van de scenario’s is uitgegaan van een tijdshorizon tot 2035 en is gezocht naar een balans tussen onderscheidenheid en realiteitsgehalte. In de sonderende notitie worden de vier scenario’s nader inhoudelijk toegelicht. In het basisdocument ‘besluitvormingsproduct ter ondersteuning aan een keuze voor de toekomst van MAA’ (zie bijlage) zijn ze uitgebreid beschreven en daarin wordt inzicht geboden in de mate waarin de diverse scenario’s implementeerbaar zijn en met welke risico’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de economische, juridische, ruimtelijke, organisatorische en financiële aspecten.
   Een besluit over de toekomstige invulling van Maastricht Aachen Airport heeft een direct effect op thema’s als gezondheid, werkgelegenheid en klimaat. Deze en andere publieke waarden worden als hulpmiddel gehanteerd om de effecten van de scenario’s in kaart te brengen vanuit een breed perspectief. Op deze manier staat niet alleen de materiële welvaart centraal, maar spelen ook andere thema’s een rol. Het gaat om acht publieke waarden: gezondheid, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte, economie, regionale verankering, klimaat en veiligheid.
   De scenario’s worden langs de lat gelegd van genoemde publieke waarden en daaraan verbonden parameters.
   Een aantal aspecten is op dit moment nog niet inhoudelijk in deze sonderende notitie verwerkt, maar die zullen wel een rol dienen te spelen in het uiteindelijke Statenvoorstel. Het betreft de resultaten van een aantal onderzoeken, resultaten van de gesprekken met de Royal Schiphol Group en Rijksoverheid.

  Behandeling in 1 termijn  (10 minuten per fractie / 60 voor GS) waarin de commissie wordt gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is er op dit moment een scenario waar uw voorkeur naar uitgaat en/of zijn er scenario’s waar uw voorkeur niet naar uitgaat?
  2. Hoe kijkt u aan tegen de Royal Schiphol Group als mogelijke strategische partner van Maastricht Aachen Airport voor onder andere de exploitatie, commercie en vastgoed-ontwikkeling met eventueel aanvullend een participatie van de Royal Schiphol Group in Maastricht Aachen Airport?
  3. Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover de komst van andere aandeelhouders en de mogelijkheid om de governance te herijken en te vereenvoudigen?

  Toezeggingen

  Titel
  Aanvullende info in Statenvoorstel m.b.t. verwachtingen transitie duurzame luchtvaart
  Aanvullende informatie m.b.t. financiële gevolgen alle scenario's voor begroting
  Actuele informatie over mogelijke samenwerking met Schiphol-MAA z.s.m. delen met PS
  Nagaan informatie over luchtruim bij eventuele sluiting MAA
  Standpunt Rijk m.b.t. MAA uiterlijk 3-6-2022
 5. 4
  Sluiting - 22:29