Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

commissievergadering

vrijdag 9 december 2022

09:00 - 16:30

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 9-12-2022 ongewijzigd vast te stelen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. De agenda van 20 januari is dermate vol dat met de commissie bekeken moet worden wanneer deze stukken besproken kunnen worden. De voorzitter stelt voor om op 20 januari in ieder geval de hele dag te reserveren voor FEB. Dit betekent dat parallel aan de commissie CS vergaderd wordt.
  Daarnaast zal de voorzitter voorstellen om het ZRK-rapport inzake meta-evaluatie integriteit via een versnelde procedure in de commissie te bespreken.

 4. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk 8-12-2922, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  De conceptnotulen van de SC FEB 18-11-2022 worden via de nazending aan u toegestuurd.

 5. Met dit voorstel wordt aan uw Staten enerzijds gevraagd wensen en bedenkingen te uiten vanwege de afwijking op het eerdere besluit inzake de fondsverhoging van LEF (documentnummer 2020/24561), onderdeel subfonds warmte.
  Anderzijds wordt u op basis van de financiële verordening gevraagd wensen en bedenkingen te uiten voor de voor dit investeringsvoorstel benodigde fondsverhoging van LEF met € 15 miljoen en de LEF financiering van € 40 mln. aan Mijnwater. Dit voorstel is getoetst aan de beleidsinhoudelijke kaders (PES) en aan de kaders van Sturing in Samenwerking (SIS) 3.0.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen.

 6. Op 30 september 2022 is tijdens de Provinciale Staten vergadering motie 2897 ‘4e Gewijzigd motie vreemd 2897 Depondt c.s. inzake 'Limburg isoleert'! aangenomen. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk een ‘Limburgs isolatie offensief’ te starten gericht op het snel en  effectief isoleren van in principe alle Limburgse woningen en dit voor particuliere woningeigenaren te doen via de toepassing van de Verordening Leningen Duurzaam Thuis en het budget daarvoor te
  verruimen met – voor nu - € 50 miljoen.  Bij een financieringsvoorstel van meer dan € 1 miljoen wordt PS in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te breng over het voorstel. Uitleg over de procedure rondom wensen en bedenkingen treft u aan in de bijlage.
  Nb. punt 5 van het voorstel staat een verkeerd artikel genoemd (artikel 2.32163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012). Dit moet zijn: artikel 2.163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012. Dit zal voor de behandeling van het voorstel in PS gecorrigeerd worden.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 150 minuten.
  Spreektijd 1e termijn fracties 5 minuten, GS 40 minuten.
  Spreektijd 2e termijn fracties 2 minuten, GS 15 minuten.

 7. De Algemene Subsidieverordening 2017  (ASV) wordt primair gewijzigd naar aanleiding van het Onderzoeksrapport van de provinciale concerncontroller d.d. 28 mei 2021 inzake IKL. De belangrijkste wijziging in dit kader betreft een juridische basis voor een governance kader bij structurele subsidierelaties vanaf € 125.000,00. Verder is sprake van een aanscherping van het  doelmatigheidsbeleid in de ASV, zijn enkele wijzigingen opgenomen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk en recente rechtspraak. Tot slot zijn er kleine technische aanpassingen gedaan die de leesbaarheid en duidelijkheid van de ASV ten goede komen.
  De wijziging van de Algemene Subsidieverordening is overeenkomstig uw besluit P-19-013  d.d. 28 juni 2019 'Commissie-indeling Statenperiode 2019-2023' geagendeerd voor deze Commissie. Hierin wordt aangegeven dat deze Commissie onder meer belast is met het onderwerp  "Subsidies Algemeen".

  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. De Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ASV 2017 en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal  Blad.
  2. Het College van Gedeputeerde Staten te mandateren om aanpassingen van ondergeschikte aard te mogen doen aan de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.
  3. Kennisnemen van de bijgevoegde Regels voor goed bestuur bij structurele subsidierelaties

  Behandelvoorstel
  Behandeling in twee termijnen